کلیدواژه‌ها = حکمرانی ایرانی – اسلامی
راهبری حکمرانی مطلوب ایرانی- اسلامی در اندیشه سیاسی استاد مطهری

دوره 9، شماره 3، آبان 1399، صفحه 118-138

روح الله صفریان گرمه خانی؛ امیر مسعود شهرام نیا؛ ملیحه رمضانی