الگویی برای دستیابی به شاخصهای فرهنگ در پیکره انقلاب اسلامی

شناسنامه علمی شماره

نویسندگان

1 عضو هیات علمی دانشگاه افسری امام حسین( ع) و دانشجوی دکترای دانشگاه عالی دفاع ملی

2 دانشیار دانشگاه جامع امام حسین(ع)

چکیده

 هر انقلابی در معرض آسیب‌ها و انحرافات فرهنگی است که ممکن است در مسیر حرکت آن خلل وارد کند. از این‌رو، چالش و دغدغه اصلی همه تحولات بزرگ انقلاب‌ها، صیانت از جهت‌گیری‌های غلط فرهنگی آنهاست. برای ارزیابی و تحلیل حرکت انقلاب اسلامی و جلوگیری از انحراف، باید به شاخص‌ها اساسی فرهنگ انقلاب اسلامی توجه شود و حرکت انقلاب اسلامی با آنها سنجیده شود و پس از آن، انقلاب اسلامی در ابعاد مختلف، آسیب‌شناسی شود و کانون های آسیب، شناسایی، ترمیم و اصلاح شوند.
بنابراین پرسش این پژوهش عبارت‌است از اینکه «شاخص‌های فرهنگ در انقلاب اسلامی چیست؟». نوع پژوهش کاربردی و برای بررسی این موضوع از روش توصیفی – تحلیلی جهت تعیین و تبیین شاخص‌های فرهنگ انقلاب اسلامی استفاده شده است.
بر اساس نتایج به‌دست آمده از این پژوهش الگـویی بـرای طبقه‌بندی شاخص‌های فرهنگی در سه سطح شاخص‌های استراتژیک، شاخص‌های هدف(بعد) و شاخص‌های عملیاتی(مولفه) پیشنهاد شد که هر سطح دارای مؤلفـه‌هـای هماهنـگ و شـاخص‌هـای مناسب خود است. البته این الگو در هـر سـطح انقسـام بـه اجـزای خردتر و ارتباط آنها مشخص گردیده است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

A Model for Achieving the Indicators of Culture in the Context of the Islamic Revolution

نویسندگان [English]

  • reza shahgholian 1
  • ناmahdi nazemi 2
1 ihuo
2 دانشیار دانشگاه جامع امام حسین ع
چکیده [English]

Each revolution is subject to cultural damage and deviations that may spill over into its path. Hence, the main challenge and concern of all the great changes of revolutions is to protect their cultural misgivings. In order to evaluate and analyze the movement of the Islamic revolution and prevent diversion, the basic criteria of the culture of the Islamic revolution should be considered and the Islamic Revolution movement should be measured with them, and after that, the Islamic revolution in various dimensions would be pathological and the centers of damage, identification, restoration And be corrected.
So the question of this research is, "What are cultural indices in the Islamic revolution?" The research type is applied and descriptive-analytical method has been used to determine the indices of Islamic Revolution culture.
Based on the results of this research, a model has been proposed for the classification of cultural indicators in three levels of strategic indicators, target (dimensional) indices and operational indicators (components), each level having its own coordinating components and indicators. Of course, this pattern has been determined at each level of fragmentation into smaller components and their relationship.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Template
  • Indicator
  • culture
  • Islamic Revolution
  • Islamic Culture