عوامل موثر در توسعه مدیریت جهادی در آینده انقلاب اسلامی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه علوم سیاسی، دانشکده عقیدتی سیاسی، دانشگاه علوم انتظامی امین.

2 عضو هییات علمی دانشگاه علوم انتظامی امین

3 گروه علوم سیاسی، دانشکده عقیدتی سیاسی، دانشگاه علوم انتظامی امین

چکیده

مدیریت جهادی، یک سبک مدیریتی برگرفته از مدیریت اسلامی است که کلیه اصول، مبانی و مولفه­های آن منطبق با مبانی، اصول و مدیریت اسلامی است و وجه ممیزی آن با مدیریت اسلامی، برجسته بودن روحیه مبارزه گری، ایثار و از خودگذشتگی و در نهایت ذوب اراده انسان در اراده الهی است. نوع تحقیق کاربردی و شیوه آن توصیفی- پیمایشی با استفاده از تکنیک دلفی است. هدف از این پژوهش« شناسایی عوامل موثر در توسعه مدیریت جهادی در انقلاب اسلامیی آینده» است. حجم نمونه آماری این پژوهش را  25 نفر از خبرگان وصاحب نظران مدیریت جهادی در انقلاب اسلامی ایران تشکیل داده­اند. محققین در پاسخ به این سوال که عوامل موثر در توسعه مدیریت جهادی در انقلاب اسلامیی آینده چه می باشد؟ فرم مصاحبه­ای را دررابطه با متغیرهای تحقیق تهیه و پس از توزیع و جمع آوری، تجزیه و تحلیل اطلاعات جمع آوری شده بیانگر آن است که عوامل موثر در ارتقای مدیریت جهادی در انقلاب اسلامی آینده دارای دو بعد فردی و سازمانی است که مولفه­ها و شاخصه­های احصاء این دو پژوهش آورده شده است. شایان ذکر است اعتبار بدست آمده با استفاده از فرمول هالستی (93/0) بیانگر این است که فرم مصاحبه از اعتبار بالایی برخوردار است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Factors influencing the development of jihadi management in the future of the Islamic Revolution

نویسندگان [English]

  • Ali Reza Zargar 1
  • Esmail Karamzadeh 2
  • Mohamad Reza Rafaie Dolatababdi 3
1 Police University
2 Police University
3 Police University
چکیده [English]

Jihadi management is a management style derived from Islamic management that all its principles, foundations and components are in accordance with the principles, principles and management of Islam and its audit feature with Islamic management, the prominence of fighting spirit, self-sacrifice and self-sacrifice and The ultimate melting of the human will is in the divine will. The type of applied research and its method is descriptive-survey using Delphi technique. The purpose of this study is to "identify the factors affecting the development of jihadi management in the future Islamic Revolution." The statistical sample size of this research is 25 experts and experts in jihadi management in the Islamic Revolution of Iran. Researchers in response to the question of what are the factors influencing the development of jihadi management in the future Islamic Revolution? Prepare an interview form in relation to the research variables and after distributing and collecting, analyzing the collected information indicates that the effective factors in promoting jihadi management in the future Islamic Revolution have two dimensions, individual and organizational. And the statistical characteristics of these two studies are given. It is worth mentioning that the validity obtained using the Hallstiw formula (0.93) indicates that the interview form has a high validity.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Jihadi Management
  • Individual factors
  • Organizational Factors
  • Islamic Revolution