جنبش دانشجویی ومناسبات دولت ها وروشنفکران دینی پس از انقلاب اسلامی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری گروه جامعه شناسی سیاسی ،گروه جامعه شناسی، واحد نراق، دانشگاه آزاد اسلامی، نراق، ایران.

2 دانشیار گروه جامعه شناسی ، واحد قم، دانشگاه آزاد اسلامی، قم، ایران.

3 استادیارگروه جامعه شناسی ، واحد نراق، دانشگاه آزاد اسلامی، نراق، ایران.

چکیده

توسعه جنبش دانشجویی بعنوان پیشران فعالیت های اجتماعی امروزه یکی از دغدغه‌های مهم نظام جمهوری اسلامی می باشداما افت شاخص های جنبش دانشجویی ایران درسال های اخیر بیانگر اهمیت بالای نیاز به تفکر و اقدام در راستای توسعه آن می باشد برای دستیابی به مدل نیازبه تحلیل اجتماعی جنبش دانشجویی پس از انقلاب اسلامی است که چگونگی وچرایی آنرا بیان می دارد با توجه به ابعاد ذکر شده برای جنبش دانشجویی در ادبیات موجود یکی از عناصر بسیار مهم ساختار ها می باشند که بر جنبش تاثیر می گذارد و نکته مهم در مورد ساختارها مناسبات دولت ها و روشنفکران با جنبش می باشد از آنجا که تاکنون به این بعد از تحلیل جنبش دانشجویی توجه نشده است این پژوهش به دنبال یافتن چارچوبی برای تحلیل جنبش دانشجویی در فضای دانشگاه‌ها می باشد.پژوهش از نوع کیفی بوده و با استفاده از روش نظریه داده بنیاد با رویکرد نوظهور به تدوین چارچوب توسعه جنبش دانشجویی بر مبنای رابطه دولت ها و روشنفکران با جنبش می باشد. داده برداری از طریق مصاحبه نیمه ساختار یافته با جمعی از دبیران اتحادیه‌ها و تشکل‌های دانشجویی و فعالان جنبش دانشجویی از ابتدای انقلاب تاکنون می باشد و طی مصاحبه با ۱۵ نفر اشباع نظری به دست آمده است. چارچوب نهایی پژوهش شامل دو الگوی تشخیص و تعیین افت جنبش دانشجویی و توسعه جنبش دانشجویی می باشد در الگوی تشخیص سه مقوله اصلی علل ضعف جنبش و نشانه های افت شاخص جنبش دانشجویی و عواقب منفی دیده می شود. همچنین در الگوی توسعه جنبش دانشجویی پنج مقوله اصلی شامل ماهیت های تقویت کننده ،پدیده های محوری ،راهبردها و پیامدها وجود دارد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The student movement and the relations of governments and religious intellectuals after the Islamic Revolution

نویسندگان [English]

  • payman eynalghozati 1
  • hassan kheiri 2
  • m p 3
1 Islamic Azad University of Naragh / Faculty of Humanities / Department of Sociology
2 Associate Professor of Islamic Azad University
3 استادیارگروه جامعه شناسی ، واحد نراق، دانشگاه آزاد اسلامی، نراق، ایران.
چکیده [English]

The development of the student movement as a driver social activities is one of the important concerns of the Islamic Republic today, but the decline in student movement indicators in Iran indicates the high importance of the need for thinking and action to develop it and the model needs social analysis of the student movement after It is the Islamic Revolution that expresses how and why. According to the dimensions mentioned for the student movement in the existing literature are one of the most important elements of the structures that affect the movement and the important point about the structures is the relationship of governments and intellectuals with movement. Student movement analysis has not been considered. This study seeks to find a framework for student movement analysis in universities. The research is qualitative and uses the data theory theory method with an emerging approach to formulate a framework for student movement development based on the relationship between governments and Intellectuals are with the movement. Data collection is through semi-structured interviews with a group of secretaries of student unions and organizations and activists of the student movement from the beginning of the revolution until now, and during the interview with 15 people, theoretical saturation was obtained. The final framework of the research includes two models of diagnosis and determination of student movement decline and development of student movement. In the model diagnosis, there are three main categories of causes of movement weakness and signs of student movement index decline and negative consequences There are also 5 main categories in the development pattern the student movement, including reinforcing natures, pivotal phenomena, strategies, and consequences.

کلیدواژه‌ها [English]

  • structure
  • Government
  • Intellectuals
  • student movement
  • data theory