دوره و شماره: دوره 10، شماره 37، تابستان 1400 
3. شاخص‌های نخبگانی فرهنگ سیاسی جمهوری اسلامی ایران در بُعد میانه

صفحه 56-82

محمدصادق جلالی راد؛ ابراهیم متقی؛ روزیتا سپهرنیا


9. مناسبات فرهنگی عامل نفوذ آمریکا در ایران

یدالله سپهری؛ فریبا ایری؛ محمد حسین پندار