سیر تطوّر «حزب الله» در سیاق آیۀ ولایت؛ تصویری از آیندۀ پیش روی انقلاب اسلامی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 پژوهشگر دانشگاه دفاع ملی

2 دانشگاه کمبریج

چکیده

علیرغم کوشش اندیشمندان در دست یافتن به تبیینی قرآنی از ماهیّت انقلاب اسلامی و آیندۀ پیش روی آن، هنوز خلاء تبیینی جامع و قرآن‌بنیان از این پدیدۀ عظیم محسوس است. پژوهش حاضر در این راستا بازکاوی مقولۀ «حزب الله» در سیاق آیۀ ولایت را دست‌مایه قرار داده است و کوشیده تا خوانشی پیوسته از این سیاق، که در تفسیر شیعی با چالش‌هایی روبرو است، ارائه دهد. تدبّر زمانی در این آیات سیر تطوّری را روشن می‌سازد که در خلال آن خداوند یک قوم را در مسیری رشد می‌دهد، فرهنگ و تمدّن شیعی را در آن تقویت می‌کند و به دنبال یک تحوّل ارزشی، حکومتی در آن تشکیل می‌دهد. خداوند در مقطعی از این سیر تکامل، این قوم را از عطاهای خاصّ با تأثیرات گسترده بهره‌مند می‌کند و بعد از آن با گسترش فراقومیّتی این عطاها «حزب الله» را بر مدار تولّا نسبت به اولیاء معرّفی شده در آیۀ ولایت، تشکیل می‌دهد. بر این اساس جامعۀ آخرالزمانی شیعیان جامعه‌ای ساختاریافته و سازماندهی شده است که با بهره‌مندی از عطاهای خاصّ خداوندی، با اقتدار به حرکت خود ادامه می‌دهد، پیوسته پیروز است و از تمام حوادث و فتنه‌های آخرالزمان می‌رهد. در جایگاه یک گمانه، با انطباق مشخصّات ذکر شده در این سیاق بر تاریخ تحولات ایران، می‌توان مطابق با گفتمان روایی، ایرانیان را مصداق این قوم دانست. بر این اساس می‌توان تبیینی قرآنی از ماهیّت و آیندۀ پیش روی انقلاب اسلامی ارائه کرد که مطابق آن انقلاب اسلامی در آستانۀ بهره‌مندی از عطاهای خاصّ خداوندی و گذار به جامعۀ جهانی، قدرتمند و ساختاریافتۀ شیعی تحت عنوان حزب الله است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The evolution of Hezbollah in the context of the verse of Velayat; A picture of the future facing the Islamic Revolution

نویسندگان [English]

  • farhad ahmadi 1
  • mahed Ab roshan 2
2 cambrige
چکیده [English]

Despite the efforts of thinkers to obtain a Qur'anic explanation of the nature of the Islamic Revolution and the future ahead, there is still a comprehensive explanatory gap and the Qur'an-builders of this great phenomenon. The present study is based on the re-examination of the category of "Hezbollah" in the context of the verse of Velayat and has tried to provide a continuous reading of this context, which faces challenges in the Shiite interpretation. Contemplation in these verses illuminates the evolutionary process during which God develops a nation on a path, strengthens Shiite culture and civilization in it, and forms a government following a change in values. At some point in this evolution, God benefits this people from special gifts with wide-ranging effects, and then, with the transnational expansion of these gifts, he forms "Hezbollah" in the circle of Tula towards the saints introduced in the verse of Wilayah. On this basis, the apocalyptic society of the Shiites is a structured and organized society that continues to move with authority, benefiting from the special gifts of God, is constantly victorious, and escapes from all the events and seditions of the apocalypse. In the position of a speculation, by adapting the characteristics mentioned in this context to the history of Iranian developments, according to the narrative discourse, Iranians can be considered as examples of this people. On this basis, a Qur'anic explanation of the nature and future of the Islamic Revolution can be provided, according to which the Islamic Revolution is on the verge of benefiting from God's special gifts and transition to a powerful, structured Shiite world community called Hezbollah.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Apocalypse
  • Islamic futurology
  • continuity of verses
  • Holy Spirit
  • Safavid