نوسازی رقابت سیاسی بر اساس مبانی و اصول رقابت سیاسی در بینش توحیدی امام خمینی(ره)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

دانشگاه علامه طباطبائی(ره)

چکیده

رقابت سیاسی که به جدال و پیکار رقبای سیاسی جهت دستیابی به قدرت سیاسی گفته می شود، به جهت نقشی که در تقویت و کارآمدی و یا تزلزل و تضعیف نظام سیاسی دارد، همواره مورد بحث و بررسی صاحب نظران بوده.
هدف این پژوهش، دستیابی به پاسخ این مسئله است که «رقابت سیاسی، در اندیشه امام خمینی(ره) دارای چه ماهیت، مبانی و اصولی می باشد»، تا در پی آن، رقابت سیاسی تراز انقلاب اسلامی، ترسیم و مهندسی گردد.
روش: این تحقیق داده های خود را با استفاده از روش اسنادی-کتابخانه ای گردآوری نموده و با تمرکز بر محتوای کتب، سخنرانی ها، پیامها و دستورات و موضع گیری های سیاسی-اجتماعی امام خمینی(ره)، آنها را مورد توصیف، تبیین و تحلیل قرار داده است.
یافته ها: بر اساس اندیشه سیاسی امام خمینی، قدرت سیاسی ماهیتی رقابت پذیر دارد. یعنی هم در پیدایش و هم در ساز و کار إعمال، از اراده و مشارکت آحاد جامعه پدید می آید و در حقوق اساسی که بر اساس اندیشه امام خمینی(ره) شکل گرفته، زیر ساختهای لازم و چارچوبهای عملی برای یک رقابت سیاسی فراگیر، تعبیه گردیده است.
نتیجه: امام خمینی(ره) با نفی هرگونه استبداد از قدرت سیاسی و پذیرش نقش تعیین کننده برای مردم، رقابت سیاسی را تکلیف محور و در جهت منافع و مصالح جامعه تعریف نموده و آن را به مثابه یک عبادت فراگیر دینی و شرعی و إستباق در خیرات برای شایستگان سیاست تبیین کرده اند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Modernization of political competition based on the principles of political competition in Imam Khomeini's monotheistic vision

نویسندگان [English]

  • Ali karbalai pazoki
  • mohammad sajjadifar
Allameh Tabatabai University
چکیده [English]

Political competition, which is called the struggle of political rivals for political power, has always been discussed by experts because of its role in strengthening and efficiency or swaying and weakening the political system.
The purpose of this study is to obtain the answer to the question "What is the nature, principles and principles of political competition in Imam Khomeini's (as) thought", so that political competition at the level of the Islamic Revolution can be drawn and engineered.
Method: This study collected its data using the documentary-library method and focused on the content of books, lectures, messages and orders and socio-political positions of Imam Khomeini (ra), described and explained. And put analysis.
Findings: According to Imam Khomeini's political thought, political power is competitive in nature. That is, both in its origin and in its mechanism of action, it arises from the will and participation of individuals in society, and in the fundamental rights formed on the basis of Imam Khomeini's thought, the necessary infrastructures and practical frameworks for a comprehensive political competition are embedded. Has been.
Conclusion: Imam Khomeini (ra) by denying any tyranny of political power and accepting a decisive role for the people, defines political competition as task-oriented and in the interests of society, and it as a comprehensive religious and sharia worship and adaptation in Charity has been explained to the deserving of politics.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Imam Khomeini
  • political competition
  • Competitive Power
  • competition infrastructure
  • practical principles of competition