تربیت لقمانی در سیره امامین انقلاب اسلامی، در رهیافت قرآن کریم

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار گروه الهیات و معارف اسلامی، واحد گرگان، دانشگاه آزاد اسلامی، گرگان، ایران.

2 دانشجوی دکتری) گروه الهیات و معارف اسلامی، واحد گرگان، دانشگاه آزاد اسلامی، گرگان، ایران.

3 استادیار گروه الهیات ومعارف اسلامی، واحد گرگان، دانشگاه آزاد اسلامی،گرگان،ایران

چکیده

شکوفا سازی قابلیت های درونی انسان از طریق تزکیه و پیرایش موانع تربیت، اصلی ترین رویکرد قرآن در جامعه سازی و فردسازی است. خداوند با شناخت زوایای وجودی انسان، با هدف درونی ساختن آموزه های دینی و تربیتی، از روش های متفاوتی در تعلیم و تزکیه بهره برده است. اهم این روش ها در حوزه تربیت اخلاقی فرد و اجتماع، منحصر در چهار روش تربیتی است، که قرآن کریم به جهت ضریب نفوذ و تأثیرگذاری بیشتر، از روش انذار معطوف به فاعل(تربیت لقمانی) به نحو شایسته ای استفاده نموده است. قاعده لقمانی مجرای بیان سرگذشت اقوام مختلف و مبنای تربیت اخلاقی جامعه اسلامی در آیات قرآن است. امامین انقلاب اسلامی ایران ضمن آگاهی کامل از روش های تربیتی قرآن و فرآیندهای مؤثر آن در جامعه سازی و تربیت فردی امت اسلامی، با بهره مندی حدأکثری از این قاعده، نقش موثری در تقویت درون مایه های اعتقادی و ایمانی آحاد جامعه و پیروزی بر دشمنان، ایفا نموده اند. هدف از پژوهش حاضر؛ تبیین روش مختار امامین انقلاب اسلامی با نگاهی نو، در بستر تربیت لقمانی در رهیافت قرآنی است که به عنوان روش بسیار تأثیر گذار، در تربیت انسان بشمار می آید.
واژگان کلیدی: تربیت لقمانی، انذار و تبشیر، عبرت، امامین انقلاب، رهیافت.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Loghmani training in the life of the Imams of the Islamic Revolution, in the approach of the Holy Quran

نویسندگان [English]

  • mahdi afchangi 1
  • abbasali alimohammadi 2
  • Arastoo Mirani 3
  • Sied reza Mosavi 3
1 Assistant Professor, Department of Theology and Islamic Studies, Gorgan Branch, Islamic Azad University, Gorgan, Iran.
2 PhD Student, Department of Theology and Islamic Studies, Gorgan Branch, Islamic Azad University, Gorgan, Iran.
3 Assistant Professor, Department of Theology and Islamic Studies, Gorgan Branch, Islamic Azad University, Gorgan, Iran
چکیده [English]

The flourishing of human inner capabilities through cultivating and trimming the barriers of education is the main approach of the Qur'an in community building and individualization. By recognizing the angles of human existence, God has used different methods in teaching and cultivation with the aim of internalizing religious and educational teachings. The most important of these methods in the field of moral education of the individual and society is limited to four educational methods. The Loghmani rule is the conduit for telling the story of different ethnic groups and the basis of the moral education of the Islamic society in the verses of the Qur'an. The Imams of the Islamic Revolution of Iran, while fully aware of the educational methods of the Qur'an and its effective processes in the socialization and individual education of the Islamic Ummah, with the maximum benefit of this rule, play an effective role in strengthening the beliefs of individuals and victory over enemies. Have played. The purpose of this study; Explaining the autonomous method of the Imams of the Islamic Revolution with a new perspective is in the context of Loghmani's training in the Qur'anic approach, which is considered as a very effective method in educating human beings.
Keywords: Loghmani training, warning and evangelism, lesson, Imams of the revolution, approach.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Shatrbit Loghmani
  • warning and evangelism
  • Lesson
  • Imams of the revolution
  • Approach