کلیدواژه‌ها = علما
واکاوی جامعه شناختی نقش علما در تحولات اجتماعی و سیاسی جامعه‌ی

دوره 7، شماره 2، شهریور 1397، صفحه 207-224

سید سیاوش موسوی رکعتی؛ مهرداد جواهری پور


بررسی نقش فقیهان شیعه در شکل‌گیری و پیروزی انقلاب مشروطه

دوره 6، شماره 4، دی 1396، صفحه 7-26

عظیم ایزدی اودلو؛ علیرضا ازغندی؛ مجید توسّلی رکن آبادی؛ سید مصطفی ابطحی