کلیدواژه‌ها = فرهنگ سیاسی
شاخص‌های نخبگانی فرهنگ سیاسی جمهوری اسلامی ایران در بُعد میانه

دوره 10، شماره 2، تیر 1400، صفحه 73-103

20.1001.1.23222573.1400.10.2.4.6

محمدصادق جلالی راد؛ ابراهیم متقی؛ روزیتا سپهرنیا


چندپارگی فرهنگی و توسعه سیاسی ایران معاصر

دوره 9، شماره 2، شهریور 1399، صفحه 155-174

سید محمدرضا موسوی؛ سیدمصطفی ابطحی؛ مسعود مطلبی؛ بهرام بیات