استراتژی ایران در عراق پسا داعش با تاکید بر گروه‌های بسیج مردمی عراق

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار گروه تاریخ و تمدن و انقلاب اسلامی دانشگاه تهران، تهران، ایران

2 دانش آموخته دکتری روابط بین الملل دانشگاه گیلان، رشت، ایران

چکیده

عراق از ناهمگن­ترین کشورهای قومی و زبانی حوزه ژئوپلیتیک خاورمیانه عربی است. اقدامات جنگ­افروزانه مقامات سابق عراق، تداوم بی­ثباتی­های سیاسی، پیدایش بسترهای مساعد و مناسب زایش و کنشگری گروه­های تکفیری و افراطی و حضور قدرت های فرامنطقه‌ای از مواردی است که زمینه چالش­آفرینی و تهدید امنیت ملی جمهوری اسلامی ایران محسوب می­شود. عراق پساصدام را باید کانون قدرت و نفوذ شیعیان قلمداد نمود، زیرا جریان­های قدرتمندی همچون مرجعیت عالی شیعیان، جریان صدر و دیگر طیف­های سیاسی شیعه از نفوذ و قدرت بالایی در  بین جریان سیاسی عراق برخوردارند. ظهور داعش و قدرت یابی ان در عراق و  شکل گیری بحران امنیتی در عراق و احتمال بالای تسری ان به همسایگان از جمله ایران، باعث شد تا جمهوری اسلامی ایران راهبرد فعالانه ای را برای مواجهه با این بحران امنیتی منطقه ای و جهانی در پیش بگیرد.  با توجه به مباحث فوق، سوالات پژوهش این­گونه مطرح می‌شود که: 1- ایران چه نقشی در شکست داعش داشته است ؟ 2- منابع قدرت ایران در عراق چیست و چگونه این منابع به ایران برای همکاری و اتحاد راهبردی با عراق پسا داعش کمک می­کند؟ 2- جایگاه احزاب سیاسی عراق و گروه­های بسیج مردمی این کشور در راستای اتحاد و همکاری راهبردی چه بوده است؟ هدف این مقاله، تشخیص و شناخت منابع قدرت ایران در عراق برای مدیریت راهبردی مناسب و حصول نتیجه در عراق پسا داعش است؛ روش مورد استفاده در این پژوهش به منظور تحلیل و نتیجه­گیری، روش توصیفی- تحلیلی و چارچوب نظری آن نیز قدرت هوشمند است.    

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Iran's strategy in post-ISIL Iraq with emphasis on Iraqi popular mobilization groups

نویسندگان [English]

  • gholamali soleymani 1
  • danial rezapour 2
1 Assistant Professor, Department of History, Civilization and Islamic Revolution, University of Tehran, Tehran, Iran
2 PhD student in International Relations, University of Guilan, Rasht, Iran
چکیده [English]

Iraq is one of the most heterogeneous ethnic and linguistic countries in the geopolitical Middle East. The provocative actions of former Iraqi officials, the continuation of political instability, the emergence of favorable conditions for the birth and action of takfiri and extremist groups, and the presence of supra-regional powers are among the issues that pose a challenge and threaten the national security of the Islamic Republic of Iran. Is considered. Post-Saddam Iraq should be considered the center of Shiite power and influence, because powerful currents such as the supreme authority of the Shiites, Sadr and other Shiite political spectrums have high influence and power in the Iraqi political current. The rise of ISIS and its rise to power in Iraq and the formation of a security crisis in Iraq and the high probability of its spread to neighbors, including Iran, led the Islamic Republic of Iran to take an active strategy to face this regional and global security crisis. According to the above issues, the research questions are as follows: 1- What role did Iran play in defeating ISIS? 2- What are the sources of Iran's power in Iraq and how do these resources help Iran to cooperate and strategically ally with post-ISIL Iraq? 2. What has been the position of Iraqi political parties and popular mobilization groups in the country in terms of strategic unity and cooperation? The purpose of this article is to identify the sources of Iranian power in Iraq for proper strategic management and achievement in post-ISIL Iraq; The method used in this study for analysis and conclusion, descriptive-analytical method and its theoretical framework is intelligent power.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Iran
  • Iraq
  • ISIS
  • militant groups
  • Shiites
احمدیان، قدرت، کاظمی، مسعود و اکبری، سمیرا(1397)، « بهار عربی و جایگاه اقلیم کردستان عراق در خاورمیانه». پژوهش­نامه ایرانی سیاست بین الملل، سال 7، شماره 1، پاییز و زمستان.
اسلامی، مسعود و همکاران(1393)، « چالش­های تجزیه عراق: منافع امریکا و کشورهای همسایه (ایران، ترکیه و عربستان». فصلنامه مطالعات سیاسی جهان اسلام، سال سوم، شماره 10، تابستان.
جمشیدی، محمد حسین و گهرویی، رسول محمدی(1393)، «ایران و عراق نوین: تبیینی بر کاربرد قدرت نرم درعراق نوین در راستای تحقق ارزش­های انقلاب اسلامی». جامعه شناسی سیاسی جهان اسلام، سال دوم، شماره اول، بهار و تابستان.
سلامی، محمد(1390)، «تعارضات و منابع تنش در مناسبات ایران و عراق پس از صدام». فصلنامه مطالعات خاورمیانه، شماره 64، بهار.
گرفتیس، مارتین(1388)، دانشنامه روابط بین الملل و سیاست جهان. ترجمه: علیرضا طیب، تهران: نشر نی.
 
Baghishadbad, Atefeh(2016), ‘The Impact of The Syria’s Crisis on The Rivalry between Iran and Saudi Arabia in The Region: Iran’s Point of View.’ Journal of Global Studies Vol. 6, issue 7.
Barzegar, Kayhan(2010), ‘Iran’s Foreign Policy Strategy after Saddam’. The Washington Quarterly Vol. 33. Issue 1.
Beehner, L and G. Bruno(2018), ‘Iran’s Involvement in Iraq’. Council on Foreign Relations, March 3, 2018, https://www.cfr.org/backgrounder/irans-involvementiraq (accessed 7 June 2018).
Blanchard, Christopher M(2018),  Iraq: In Brief, Library of Congress. Washington, DC: Congressional Research Service, March , https://digital.library.unt.edu/ark:/ 67531/metadc1157163/ (accessed 20 April 2018).
Ehteshami, Anoushiravan(2003), ‘Iran-Iraq Relations after Saddam’. Washington Quarterly Vol. 26. Issue 4.
Eisenstadt, M. M. Knights, and A. Ali(2011), Iran’s Influence in Iraq: Countering Tehran’s Whole-of-government Approach. Washington Institute for Near East Policy.
Esfandiary, Dina and Ariane Tabatabai(2015), ‘Iran’s ISIS Policy’. International Affairs Vol. 91. Issue 1.
 Felter, Joseph and Brian Fishman(2008), Iranian Strategy in Iraq: Politics and ‘Other Means’. Military Academy West Point NY Combating Terrorism Center.
GICJ(2016), ‘Militias in Iraq: The Hidden Face of Terrorism’. Geneva International Centre for Justice, September 2016, Http://Www.Gicj.Org/Gicj_Reports/Gicj_ Report_On_Militias_September_2016.Pdf (accessed 24 April, 2018).
Kagan , Frederick W, Ahmad K. Majidyar, Danielle Pletka, and Marisa Cochrane Sullivan(2012), ‘Iranian Influence in the Levant, Egypt, Iraq, and Afghanistan’. American Enterprise Institute and the Institute for the Study of War.
Kam, E(2018), ‘Is Iran about to Operate the Land Corridor to Syria?’ The Institute for National Security Studies, INSS Insight No. 1021, February 14, 2018, http:// www.inss.org.il/publication/iran-operate-land-corridor-syria/ (accessed 17 June 2018).
Karsh, E(2002), The Iran-Iraq War, 1980–1988. Osprey Publishing.
Katzman, K. and C. Humud(2016), December. Iraq: Politics, Governance. Library of Congress Washington DC Congressional Research Service.
Katzman, K.(2010), Iran Iraq Relations. Congressional Research Service DIANE Publishing.
Kemp, Geoffrey(2005), Iran and Iraq: The Shia Connection, Soft Power, and the Nuclear Factor. US Institute of Peace.
Knights, M(2016), ‘The Future of Iraq’s Armed Forces’. Al-Bayan Center for Planning and Studies, March 2016, https://www.washingtoninstitute.org/uploads/Thefuture.pdf (accessed 21 June 2018).
MEMRI(2018), ‘Shi’ite Militias In Iraq: If The U.S. Doesn’t Withdraw Its Forces From Iraq, We Will Take Military Measures Against Them’, The Middle East Media Research Institute, Special Dispatch, January 8, 2019, https://www.memri.org/ reports/shi%27ite-militias-in-iraq-threaten-us-forces (accessed 10 June 2018).
Nader, Alireza(2015), Iran’s Role in Iraq: Room for US-Iran Cooperation? Rand National Defense Research Inst Santa Monica CA.
Oktav, Özden Zeynep(2018), ‘Understanding Iran’s Approach to Violent Non-state Actors: The ISIS and YPG Cases’, in Violent Non-state Actors and the Syrian Civil War. Cham: Springer, pp. 193–210.
Pelletiere, Stephen C.  I. I. Johnson, and V. Douglas(1991), Lessons Learned: The IranIraq War. Army War Coll Strategic Studies Inst Carlisle Barracks PA.
Peterson, S. (2017) ‘How Iran, the Mideast’s New Superpower, is Expanding its Footprint Across the Region – and What it Means’. The Christian Science Monitor, December 17, 2017, https://www.csmonitor.com/World/Middle-East/2017/1217/How-Iranthe-Mideast-s-new-superpower-is-expanding-its-footprint-across-the-region-andwhat-it-means (accessed 12 August 2018)
Peterson, Scott(2005), Iraq flexesits soft power In Iraq. the Christian acience  monitor. 20may. www. Csmonitor. com
Renad Mansour and Fāliḥ ʻAbd al-Jabbār(2017), The Popular Mobilization Forces and Iraq’s Future. Vol. 28. Carnegie Endowment for International Peace.
Seloom, S(2018), ‘A Regular Survey of Experts on Matters Relating to Middle Eastern and North African Politics and Security’, Carnegie Middle East Center, June 14, 2018, http://carnegie-mec.org/diwan/76573 (accessed 8 May 2018).
Spyer, J.(2015) ‘Tehran’s Servants: Iraq’s Shia Militias Emerge as the Key Armed Force Facing Islamic State in Iraq’. Centre for the New Middle East Policy Paper, No. 6.
Stephan, Walt  (1987), “The Origins of Alliance”, Ithaca: Cornell University Press
Sullivan, Michael D. (2018), ‘I Fought Against Muqtada al-Sadr. Now He’s Iraq’s Best Hope’. Foreign Policy, April 16, 2018, https://foreignpolicy.com/2018/04/16/ iranian-backed-militias-set-sights-on-u-s-forces/ (accessed 9 June 2018).
Sumer, Fahrettin and Jay Joseph(2018), ‘The Paradox of the Iraqi Kurdish Referendum on Independence: Contradictions and Hopes for Economic Prosperity’. British Journal of Middle Eastern Studies Vol. 45. Issue 4.
T.M. Lee(2010), ‘Iran’s Influence in Iraq’. U.S. Army War College, Carlisle Barracks, PA, https://apps.dtic.mil/dtic/tr/fulltext/u2/a545054.pdf (accessed 21 May 2018).
Tabatabai, A. and D. Esfandiary,(2017), ‘Cooperating with Iran to Combat ISIS in Iraq’. The Washington Quarterly Vol. 40. Issue 3.
Takeyh, Ray(2008), ‘Iran’s New Iraq’. The Middle East Journal Vol. 62. Issue 1.
Takeyh, Ray(2009), Guardians of the Revolution: Iran and the World in the Age of the Ayatollahs. Oxford University Press.
William, P. A. Khosrow, and M. Afary(2019), ‘Iran’. Encyclopedia Britannica. May 15, 2019, https://www.britannica.com/place/Iran (accessed17 May 2019)