دوره و شماره: دوره 9، شماره 2 - شماره پیاپی 33، شهریور 1399 
مرجع امنیت ملی در اندیشه‌ی فقهی آیت‌الله خامنه‌ای

صفحه 131-153

dor:20.1001.1.23222573.1399.9.33.6.3

سید سعید موسوی؛ محمداسماعیل نباتیان؛ ابراهیم کلانتری؛ جواد حق گو


چندپارگی فرهنگی و توسعه سیاسی ایران معاصر

صفحه 155-174

سید محمدرضا موسوی؛ سیدمصطفی ابطحی؛ مسعود مطلبی؛ بهرام بیات