تحلیل گفتمان بیانیه گام دوم انقلاب اسلامی: ضرورت ایجاد یک نظام رفتاری برای اقدام فراگیر

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار مدیریت و برنامه ریزی آموزشی، دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی، دانشگاه شیراز، شیراز، ایران

2 دانشجوی دکتری مدیریت آموزشی، دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی، دانشگاه شیراز، شیراز، ایران

3 دانش آموخته دکتری مدیریت آموزشی دانشگاه شیراز ، شیراز، ایران

چکیده

هدف پژوهش حاضر تحلیل گفتمان بیانیه گام دوم انقلاب به منظور ایجاد یک نظام رفتاری برای اقدام است. این پژوهش از نظر طرح، کیفی و از نوع تحلیل گفتمان بوده و از نظر هدف در زمره پژوهش‏­های بنیادی قرار می­‏گیرد و با روش تجزیه و تحلیل مضمون انجام شده است. در پژوهش حاضر قلمرو پژوهش متن بیانیه گام دوم انقلاب و تحلیل بر مبنای این سند صورت پذیرفته است. به منظور تصدیق اعتبار ‌داده‌­های پژوهش از مفاهیمی همچون باورپذیری، قابل دفاع بودن و امانتداری استفاده شد. یافته‌­های پژوهش حاکی از آن است که گفتمان گام دوم انقلاب به مثابه یک نظام رفتاری در قالب مضامین مفهومی، ساختاری و عملکردی قابل تبیین می­‌باشد. از‌این‌رو بعد مفهومی شامل مؤلفه­‌هایی از قبیل درک معنای گام دوم انقلاب، هدف، ضرورت و راهکارها می‌­باشد. در بعد ساختاری مؤلفه­‌هایی از قبیل جهت‌­گیری راهبردی، طرح سازمانی و بستر فرهنگی اهمیت می­‌یابند. نهایتاً در بعد عملکردی نیز مؤلفه­‌هایی شامل فعالیت­‌های اصلی (مرکزی)، اقدامات زمینه­‌ساز و ملاحظات عملکردی قابل تبیین می­‌باشد. با توجه به تأکید مقام معظم رهبری بر عملی ‌سازی بیانیه گام دوم انقلاب و ضرورت کاربست الگویی کاربردی و از سوی دیگر با توجه به عدم وجود نظام رفتاری برای اقدام فراگیر، نظام رفتاری ارائه شده در این پژوهش و تلویحات کاربردی آن می­تواند به عنوان مبانی برای عمل مورد مداقه قرار گیرد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Discourse Analysis of the Statement of the Second Step of the Islamic Revolution: The need to create a behavioral system for inclusive action

نویسندگان [English]

  • jafar torkzadeh 1
  • mahdi sadeghi sooraki 2
  • majed shabanifard 3
1 Department of Educational Management, School of Education and Psychology, Shiraz University
3 Department of Educational Management, School of Education and Psychology, Shiraz University
چکیده [English]

Discourse Analysis of the Statement of the Second Step of the Islamic Revolution:
The need to create a behavioral system for inclusive action
The purpose of the present study is to analyze the discourse of the statement of the second step of the revolution in order to create a behavioral system for action. This research is qualitative and discourse analysis in terms of design and is among the basic researches in terms of purpose and has been done by content analysis method. In the present study, the field of research of the text of the statement of the second step of the revolution and the analysis has been done based on this document. In order to validate the research data, concepts such as reliability, defensibility and trustworthiness were used. The research findings indicate that the discourse of the second step of the revolution as a behavioral system can be explained in the form of conceptual, structural and functional themes. Therefore, the conceptual dimension includes components such as understanding the meaning of the second step of the revolution, purpose, necessity and solutions. In the structural dimension, components such as strategic orientation, organizational plan and cultural context are important. Finally, in the functional dimension, components including main (central) activities, contextual actions and performance considerations can be explained. Considering the Supreme Leader's emphasis on the implementation of the statement of the second step of the revolution and the necessity of using a practical model, and on the other hand, due to the lack of a behavioral system for inclusive action, the behavioral system presented in this study and its practical implications can be Examine the basics for action.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Statement of the second step of the revolution
  • behavioral system
  • discourse analysis
  • content analysis
بیانیه گام دوم انقلاب اسلامی.
باردن، لورنس(.1375). تحلیل محتوا، ترجمه آشتیانی و سرخابی، تهران: انتشارات دانشگاه شهید بهشتی.
بدیعی، نعیم.(1380) تحلیل محتوا، تهران: اداره کل تبلیغات اداره هماهنگی روابط عمومی‌های کشور.
بلیک، رید و ادوین هارولدس(1378). طبقه‌بندی مفاهیم در ارتباطات، ترجمه مسعود اوحدی، تهران: انتشارات سروش.
بیانیه گام دوم انقلاب(1397).
تاجیک، محمدرضا. (1377). «متن، وانموده و تحلیل گفتمان(2)». مجله گفتمان. سال اول: شماره اول. صص 16ـ7.
ترک زاده جعفر(1388). رهبری راهبردی در آموزش عالی. رویکرد ها و چشم اندازهای نو در آموزش عالی، تهران: پژوهشکده مطالعات فرهنگی و اجتماعی، صص 139-175.
ترک زاده، جعفر؛ عبدشریفی، فاطمه و نهاوندی، رضا(1393). مروری بر مفهوم چارچوب های ارزیابی و بهسازی عملکرد سازمانی: ارائه یک چارچوب تحلیلی، فصلنامه تحقیقات مدیریت آموزشی، 5(5) ویژنامه سال 1393.
ترک زاده، جعفر؛ عبدشریفی، فاطمه(1394). تاثیر نوع ساختار سازمانی بر آمادگی برای تغییر برای تغییر سازمانی با نقش واسطه گری انسجام سازمانی، فصلنامه  مطالعات مدیریت(بهبود و تحول)، 24(78)، صص 64-33.
ترک زاده، جعفر؛ نکومند، سمیرا و دهقان هراتی(1392). کارکردهای سازمان ها در جامعه. فصلنامه جامعه شناسی کاربردی، صص 139-175.
رابینز، استیفن پی(1391) رفتارسازمانی، ترجمع علی پارسائیان و محمد اعرابی، تهران: دفتر پژوهش های فرهنگی.
عابدی جعفری، حسین؛ تسلیمی، محمد؛ فقیهی، ابوالحسن؛ شیخ زاده، محمد(1390). تحلیل مضمون و شبکه مضامین: روشی ساده و کارآمد برای تبیین الگوهای موجود در داده های کیفی، اندیشه مدیریت راهبردی، 5(2): صص 151-198.
فرکلاف، نورمن. (1379). تحلیل انتقادی گفتمان، ترجمه پیران و دیگران، تهران: مرکز مطالعات و تحقیقات رسانه ها.
کیا، علی اصغر.(1381). تئوری ها و مبانی تحولات تحقیقی رسانه ها. فصلنامه پژوهش و سنجش، شماره 31، سال نهم.
میر فخرایی،تژا. (1383). فرایند تحلیل گفتمان، تهران: مرکز مطالعات و تحقیقات رسانه ها.
وان دایک، تئون (1382). مطالعاتی در تحلیل گفتمان: از دستور متن تا گفتمان کاوی انتقادی، گروه مترجمان، تهران: مرکز مطالعات و تحقیقات رسانه ها.
یارمحمدی، لطف اله و مجید خسروی نیک (1382). شیوه ای در تحلیل گفتمان و بررسی دیدگاه های فکری – اجتماعی، نامه فرهنگ، شماره 42، 181-173.
Fisher, p., psych., r & psych., l. (2007). Organizational Health, A Unique 12 Factor, 4-Tier Research Based Model, available at: www. Fisherandassociates.org.
Hoy, K., W. & Miskel, G. C. (2008). Educational Administration: Theory, Research, and Practice. McGraw Hill, Hill Companies Inc., 1221. 
Hoy, K., W., Morg iskel, G. C. & Tarter, C. J. (2013). Educational Administration: Theory, Research and Practice. McGraw Hill. Hill Companies Inc., 1221.
Hsieh, H. F., & Shannon, S. E. (2005). Three Approaches to Qualitative Content Analysis. Qualitative health research, 15(9): 1277-1288.  
Huang, S. h. & Ramey, G. W (2010). Organizational Health Assessment: a Romania Firm Case Study.  147- 157.
Kaplan A. 1943. Content Analysis and the theory of Signs. Philos. Sci
Kondracki, N. L., & Wellman, N. S. (2002). Content analysis: Review of methods and their applications in nutrition education. Journal of Nutrition Education and Behavior, 34: 224-230.
Macmillan, Katie. (2006)."Discourse Analysis — A Primer": [Online:http: //www.ischool.utexas.edu/ ~palmquis /courses/discourse.htm].
Poulin, L. & Leclerc, S. (2004). Organizational Health Evaluation and Implementation Process. Final Report presented to the Canada Council for the Arts.
Slembrouck, Stef. (2006)."What is meant by "discourse analysis"?
[Online:http://bank.rug.ac.be/da/da.htm#pr].
Stubbs, Michael. (1983). Discourse Analysis: The Sociolinguistic Analysis of Natural Language. Oxford: Basil Blackwell.
Torkzadeh, J. and Nekoomand, S. (2015). Validating the Scale of Universities Power of Response to Environment. Asian Journal of Research in Social Sciences and Humanities, 5(8): 241- 252.