نقش مجمع تقریب بر استمرار انقلاب اسلامی از منظر اندیشه امام خمینی (ره)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی گروه علوم سیاسی گرایش اندیشه سیاسی واحد تهران مرکزی، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران ایران.

2 دانشیار گروه علوم سیاسی دانشگاه علامه طباطبائی، تهران، ایران

3 استادیار گروه اندیشه سیاسی، واحد تهران مرکزی، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران

چکیده

هدف اصلی از انجام این پژوهش، بررسی نقش مجمع تقریب بر استمرار انقلاب اسلامی از منظر اندیشه امام خمینی است. به همین منظور به بررسی و تبیین اصول تأثیرگذاری مجمع تقریب مذاهب اسلامی بر وحدت و انسجام کشورهای اسلامی و تبیین عقاید و بیانات معمار بزرگ انقلاب اسلامی امام خمینی (ره) درباره وحدت بین مسلمین پرداخته شده است. روش تحقیق توصیفی- تحلیلی می باشد. روش گردآوری داده ها به صورت مطالعات کتابخانه ای و فیش برداری از منابع علمی، کتب، مقالات و اسناد علمی است. نتایج مطالعات و بررسی ها نشان می دهد دولتمردان ایران اسلامی و همه آزادگان و مسلمانان عالم باید در این راستا تلاش جدی نموده و از اختلاف افکنی و نزاع و مجادله میان مسلمانان که ثمری در بر ندارد پرهیز نمایند. همچنین در تشکیل تمدن نوین اسلامی نباید صرفاً به شعار و نظر ورزی بسنده نمود، بلکه تحقق چنین امری نیازمند اقدامات عملی فراگیر، همه جانبه و به دور از هر گونه تعصبات قومی و مذهبی است. و مسلمانان باید پیوسته به مولفه های شکل گیری و عوامل تاثیر گذار بر وحدت امت اسلامی توجه داشته و با روحیه مجاهدت دائم و همگانی و تلاش و کار و ابتکار، امید به فضل الهی و استمداد از او، ترسیم هدف بلند مدت، صبر و مقاومت، بهره مندی از همه ظرفیت های مادی و معنوی خود به این مهم دست یابند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Role of the Approximation Assembly on the Continuation of the Islamic Revolution from Imam Khomeini's Viewpoint

نویسندگان [English]

  • yadollah bazeli 1
  • a r 2
  • h a 3
1 PhD Student in Political Science, Islamic Azad University, Central Tehran Branch, Tehran, Iran
چکیده [English]

The main purpose of this study is to examine the role of the approximation assembly on the continuation of the Islamic Revolution from the point of view of Imam Khomeini. To this end, the principles of the Assembly of the Approximation of the Religions of Islamic Religions on the unity and cohesion of Islamic countries and the views and statements of the great architect of the Islamic Revolution, Imam Khomeini, on the unity of Muslims have been discussed. The research method is descriptive-analytical. The method of data collection is library studies and retrieval of scientific sources, books, articles and scientific documents. The results of the studies show that the Iranian authorities and all the freedmen and Muslims in the world should make a serious effort in this regard and avoid disputes and quarrels among the Muslims that have no fruit. Nor should it be confined merely to slogans and opinions in the formation of modern Islamic civilization, but to do so requires comprehensive, comprehensive and far-reaching practical action without any ethnic or religious prejudice. And Muslims must constantly consider the constituent elements and factors that influence the unity of the Islamic, and with the spirit of constant and universal striving for hope and divine grace, long-term goal, patience and resistance. Take advantage of all their material and spiritual capacities to achieve this.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Approximation Assembly
  • Islamic Revolution
  • Imam Khomeini
قرآن کریم (1380). مهدی الهی قمشه ای، ترجمه قرآن، قم، فاطمه الزهرا.
ابن شعبه حرانی، حسن بن علی (1404). تحف العقول، قم، جامعه مدرسین.
ابن منظور، لسان العرب (1416ق )، تصحیح: امید عبدال وفا و محمد صادق العبیری، دار احیا الثرات العربی، موسسه تاریخ الاسلامی، ط 1، بیروت.
ابن منظور، محمدبن مکرم (بی تا). لسان العرب، بیروت، دار صادر، ج2.
ابن هشام، عبدالملک (1975). السیره النبویه لابن هشام. بیروت: دار الجیل.
ابوزهره، محمد(بیتا). الوحده الاسلامیه، دار الرائد العربی، بیروت البنان.
اردبیلی، سید عبدالغنی (1381). تقریرات فلسفه امام خمینی، تهران: مؤسسه چاپ و انتشارات عروج.
آزادی، افشین؛ ترابی، محمد و حیدرپور، ماشاءالله (1399). «جمهوری اسلامی ایران و فضای مجازی؛ راهکارهایی برای حل چالش‌ها»، فصلنامه مطالعات دفاع مقدس، سال ششم، شماره 3.
امام خمینی (1389). چهل حدیث، تهران، مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی.
امام خمینی، روح الله (1397ش). آیین انقلاب اسلامی، مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی
امام خمینی، روح الله (1398). صحیفه امام؛ مجلدات مختلف. تهران: مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی.
امام خمینی، سید روح الله (1392). شرح حدیث جنود عقل و جهل، تهران: مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی.
امام خمینی، سید روح الله (1394). حکومت اسلامی ‌و ولایت فقیه، تهران: مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی.
آمدی، عبدالواحدبن محمد (بی تا). غرر الحکم و دررالکلم، مصحح مهدی رجائی، قم: دارالکتاب الاسلامی.
ایرانی، مصیب (1398). استراتژی وحدت ملی و انسجام اسلامی ‌با توجه به دیدگاه امام خمینی (ره)»، فصلنامه اندیشه تقریب، سال پنجم، شماره هجدهم.
بزرگی، مهدی (1394). نقش انقلاب اسلامی در بیداری و وحدت اسلامی، مجموعه مقالات جهان اسلام، مشکلات و راهکارها.
البیهقی، احمدبن الحسین(بی تا). السنن الکبری. بیروت: دارالفکر.
جمشیدی، محمدحسین، (1398). «ماهیت وحدت در اندیشه امام خمینی»، نشریه کیهان فرهنگی، شماره 156.
جمشیدی، محمدحسین؛ محمدی، احسان‌الله (1389). «مبانی تحقق وحدت حوزه و دانشگاه از دیدگاه امام خمینی (ره)»، فصلنامه معرفت در دانشگاه اسلامی، سال چهاردهم، شماره 1.
جنیدی، رضا و ملائی، مسعود (1398). «راهبردهای مبتنی بر قدرت نرم جمهوری اسلامی ایران در مقابله با قدرت هوشمند ایالات متحده آمریکا»، فصلنامه راهبرد سیاسی، دوره 3، شماره 8.
حرّانی، حسن بن شعبه (1355). تحف العقول، مترجم احمد جنتی، تهران: انتشارات علمیه اسلامیه.
دروب التقریب، علی (2004). دارالتقریب بین المذاهب الاسلامی ‌بیروت.
دهخدا، علی اکبر (1345). لغت نامه دهخدا، زیر نظر دکتر معین، تهران، دانشگاه تهران.
زیبایی نژاد، مریم (1398). «احیای انگاره‌های مهم هویتی در پرتو انقلاب اسلامی ایران»، فصلنامه پژوهش های انقلاب اسلامی، دوره 8، شماره 29.
سلامی، نذیر احمد (1398). اندیشه های اسلامی ‌در سخنان ابوالاعلی مودودی، تهران، احسان.
سید رضی (1359). نهج البلاغه، تهران، بنیاد نهج البلاغه.
شکری مقدم، اصغر؛ حسینی، مطهره؛ چادله، امیر، غلامی، عامر (1394). چالش های انسجام ملی جمهوری اسلامی ‌ایران: مطالعه موردی قوم بلوچ، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد آستار.
صدوق، ابن بابویه قمی(1377). خصال، مترجم: محمدباقر کمره ای، تهران: انتشارات کتابچی.
صدوق، ابن بابویه قمی(1413ق). من لا یحضره الفقیه، قم: انتشارات اسلامی.
طوسی، محمدبن حسن(1397ق). المبسوط فی فقهه الامامیه، تصحیح محمدتقی کشفی، تهران: المکتبه الرضویه.
فارسیان، محمدرضا (1396). تداوم انقلاب اسلامی ‌با رویکردی بر آراء امام خمینی(ره). دانشگاه آزاد اسلامی ‌واحد تهران.
فولادی، محمد (1397). «استراتژی وحدت جهان اسلام در اندیشه امام خمینی»، نشریه معرفت، سال هفدهم، شماره 126.
قمی، علامه محمدتقی (1372). .منادیان تقریب، قم، نشر الهادی.
کاظمی، پریسا و بشیری، اکبر (1398). «سازوکارهای تضمین حقوق بنیادین بشر در نظام حقوقی عمومی ایران»، دو فصلنامه مطالعات حقوق بشر اسلامی، دوره 8، شماره 16، بهار و تابستان.
مجلسی، محمدباقر (1403). بحارالانوار، تحقیق: عبدالرحیم الربانی، بیروت: دار احیاء التراث العربی.
مجلسی، محمدباقر (1403ق). بحار الانوار، بیروت: مؤسسه الوفا
معلوف، لویس (1374). المنجد، ترجمه محمد بندرریگی، تهران، ایران، ج1.
معین، محمد (1386). فرهنگ فارسی معین، انتشارات ثامن
موثقی، احمد (1391). استراتژی وحدت در اندیشه سیاسی اسلام، قم: مرکز انتشارات دفتر تبلیغات اسلامی ‌قم، جلد دوم، چاپ اول.
نصیری، سوناز (1398). «نقش قدرت نرم در سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران (مطالعه موردی عراق)»، دو فصلنامه مطالعات قدرت نرم، دوره 9، شماره 1.
نهج البلاغه (1394). ترجمه علی شیروانی، قم: نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه‌ها.
یعقوب، احمد حسین (1394). اهل بیت محور وحدت، ترجمه عباس جلالی، بوستان کتاب.