دوره و شماره: دوره 9، شماره 3 - شماره پیاپی 34، آبان 1399 
بررسی تطبیقی گفتمان عدالت در اندیشۀ سیاسی امام خمینی(ره) و جماعت گرایان

صفحه 80-99

نیلوفر چینی چیان؛ ملک یحیی صلاحی؛ صادق زیباکلام؛ ابوالقاسم طاهری


راهبری حکمرانی مطلوب ایرانی- اسلامی در اندیشه سیاسی استاد مطهری

صفحه 118-138

روح الله صفریان گرمه خانی؛ امیر مسعود شهرام نیا؛ ملیحه رمضانی


تبیین مقایسه‌ای دو رویکرد حکمرانی متعالی اسلامی و حکمرانی خوب

صفحه 163-182

محسن عابدی‌درچه؛ بهادر زارعی؛ سیدعباس احمدی؛ زهرا پیشگاهی‌فرد