شناسایی تصاویر و ابرتصویر ارائه شده توسط بیانیه گام دوم انقلاب اسلامی با رویکرد تصویرسازی آینده

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

استادیار دانشکده مدیریت و برنامه ریزی راهبردی دانشگاه امام حسین علیه السلام، تهران، ایران

چکیده

بیانیه گام دوم انقلاب اسلامی، همزمان با دهه فجر سال 97 از سوی رهبر معظم انقلاب تدوین و انتشار یافت. به باور محققان، یکی از ابزارهایی که این بیانیه توانسته است در جهت تحقق خود به کار ببندد استفاده از رویکرد تصویرپردازی است. در این رویکرد که یکی از ابزارهای آینده‌پژوهی است سهم کارگزاران در تحقق آینده بالا تلقی شده و از طریق تصویرسازی از این آینده تلاش می‌شود تصویر عمومی بازیگران از آینده را هم افزا کرده و به سمت افق واحد رهنمون کنند و نتیجه آن حرکت جمعی بازیگران به سمت آن افق واحد خواهد بود.
در این پژوهش تلاش شده است اولاً ویژگی‌های رویکرد تصویرپردازی در این بیانیه شناسایی شده و ثانیاً تصاویر موجود در بیانیه استخراج شوند. به منظور تحقق هدف اول از روش تحلیل مضمون استفاده شده و پس از مصاحبه با خبرگان در خصوص تلقی آنها از تصویرپردازی در بیانیه گام دوم، این مصاحبه‌ها جمع‌بندی شده و 43 مضمون پایه از آنها استخراج شده است. این مضامین، تشکیل‌دهنده 14 مضمون سازمان‌‌دهنده بوده و در نهایت از دل آنها 4 مضمون فراگیر استخراج شد.
در جهت تحقق هدف دوم پژوهش، با برگزاری پنل خبرگی، گزاره‌های ناظر به تصاویر در بیانیه استخراج و با یکدیگر تلفیق شده و تصاویر مختلفی که در بیانیه موجود بودند از این طریق استخراج شدند. در نهایت نیز با تلفیق این تصاویر، ابرتصویر آینده انقلاب اسلامی استخراج شد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Identify the images and metamorphosis provided by the second step statement with a future illustration approach

نویسندگان [English]

  • mohammadreza arabbafrani
  • mehdi mohtadi
Faculty member of the Department of Futurology, Imam Hossein University, Tehran, Iran
چکیده [English]

The statement of the second step of the Islamic Revolution was compiled and published by the Supreme Leader of the Revolution at the same time as the Fajr decade of 1997. Researchers believe that one of the tools that this statement has been able to use to achieve its realization is the use of imaging approach. In this approach, which is one of the tools of futures research, the share of agents in the realization of the future is considered high and through illustration of this future, an attempt is made to enhance the general image of the actors of the future and lead to a single horizon. It will be a single horizon.
In this research, firstly, the characteristics of the imaging approach in this statement have been identified and secondly, the images in the statement have been extracted. In order to achieve the first goal, the content analysis method was used and after interviewing the experts regarding their perception of imagery in the second step statement, these interviews were summarized and 43 basic themes were extracted from them. These themes constituted 14 organizing themes and finally 4 all-encompassing themes were extracted from them.
In order to achieve the second goal of the research, by holding an expert panel, the statements regarding the images in the statement were extracted and combined with each other, and the various images that were in the statement were extracted through this. Finally, by combining these images, the super-image of the future of the Islamic Revolution was extracted.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Second Step Statement
  • Illustration
  • Future Research
  • Images in Second Step Statement
اسلاتر، ای، ریچارد؛ (1387). نواندیشی برای هزاره نوین، ترجمه عقیل ملکی­فر و همکاران، تهران: مرکز آینده پژوهی علوم و فناوری دفاعی
پورعزت، علی­اصغر، (1382)، تصویرپردازی از آینده؛ استراتژی اقدام در سیستم­های اجتماعی. سخن سمت، سال 10، 31-52
تافلر، الوین (1385)، آموختن برای فردا؛ نقش آینده در تعلیم و تربیت، ترجمه بابک پاکزاد و رضا خیام، تهران: معیار اندیشه
تافلر، الوین، (1391)، شوک آینده. ترجمه حشم تالله کامرانی، تهران: نشر نو.
زاهدی؛ کیوان، دریکوند؛ عصمت (1390). استعاره های شناختی در نثر فارسی و انگلیسی. نقد زبان و ادبیات خارجی (پژوهشنامه علوم انسانی)، 3 (6).
سردار، ضیاءالدین، (1396)، آیند:: تمام آنچه اهمیت دارد. ترجمۀ محسن طاهری دمنه. تهران: انتشارات آینده­پژوه.
طاهری دمنه، محسن، علی اصغر پورعزت و محمد مهدی ذوالفقاراده، (1394)، تأملی در مفهوم تصاویر آینده به مثابه ساخت هویت اجتماعی ، مطالعات ملی سال 16. شماره 4، 61-76.
Aligica, P.D. (2011), “A critical realist image of the future Wendell bell’s contribution to the foundations of futures studies”. Futures, 43. 610-617.
Boje, D.M. (1995). Stories of the storytelling organization: a postmodern analysis of Disney as Tamara-Land. Academy of Management Journal, 38(4): 997-1035.
Boulding, K. (1956), the Image: Knowledge in Life and Society. Ann Arbor, MI: University of Michigan Press.
Clancy, J. (1989). The invisible powers: The language of business, Massachusetts: Lexington: D.C. Heath and Company
Kaboli, S., & Tapio, P. (2017), “How late-modern nomads imagine tomorrow? A Causal Layered Analysis practice to explore the images of the future of young adults”. Futures, 96, 32-43.
Kenneth, H. T. (2005). From the Imaginary to Subjectivation: Castoriadis and Touraine on the Performative Public Sphere. Thesis Eleven, 83, 42- 60
Lakoff, G. & Johnson, M. (1980), Metaphors We Live By, Chicago and London: University of Chicago Press.
Morgan, GH. (1997). Images of Organization, London: Sage Publication.
Palmer, S., & Humphrey, J. A. (1990). Deviant Behavior: Patterns, Sources and Control. New York: Plenum Press.
Polak, F. (1973), the Image of the Future. Amsterdam: Elsevier Sdentific Publishing Company.
Rubin, A. (2013). Hidden, inconsistent, and influential: images of the future in changing times”. Futures, 45, 38-44.
Strauss, C. (2006). The Imaginary. Anthropological Theory, 6 (3), 322- 344