مدرنیزاسیون شهر مشهد پس از انقلاب اسلامی ایران ، ترکیبی از تهدیدها و فرصت ها (با تاکید بر توسعه سیاسی)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری رشته علوم سیاسی (گرایش مسائل ایران)، دانشگاه فردوسی، مشهد، ایران

2 دانشیار گروه علوم سیاسی، دانشگاه فردوسی، مشهد، ایران

چکیده

مدرنیزاسیون(نوسازی) اصطلاحی برای تعریف روند تغییرات اجتماعی است که به موجب آن جوامع کمتر توسعه یافته ویژگی های مشترک جوامع پیشرفته تر را به دست می آورند. مدرنیزاسیون نتایج مثبت و منفی متعددی با خود برای شهرها به ارمغان می آورد. از جمله کلان شهرهای ایران که در طی یک قرن اخیر با وجود بافت سنتی و مذهبی که دارد، درگیر مدرنیته شده است، شهر مشهد است. نوسازی مشهد پس از انقلاب اسلامی ایران تهدید ها و فرصت هایی برای توسعه این شهر ایجاد کرده است که این مقاله در صدد است با رویکردی توصیفی و تحلیلی(از نظر روشی) به شکل کتابخانه ای و فیش برداری از منابع مختلف اینترنتی و غیر اینترنتی، به بررسی آنها بپردازد. نتایج مطالعه حاضر نشان میدهد که رونق اقتصادی، تجاری، صنعتی، گردشگری و توسعه سیاسی که شامل منطقی سازی اقتدار، ارتقای مشارکت مردمی، افزایش قدرت نرم، برپا سازی ساختار منظم و تفکیک شده اداری است از مهمترین فرصت های ایجاد شده و تغییر نامتناسب بافت تاریخی فرهنگی شهر، آلودگی های زیست محیطی، مشکلات اجتماعی و فرهنگی از مهمترین عوارض و تهدیدهای مدرنیته برای شهر مشهد پس از انقلاب اسلامی ایران بوده است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Modernization of Mashhad after the Islamic Revolution of Iran, a combination of threats and opportunities (with emphasis on political development)

نویسندگان [English]

 • Mohammad Bagheri 1
 • Mehdi Najafzadeh 2
 • Vahid Senaee 2
 • Morteza Manshadi 2
1 Ph.DStudentinPoliticalScience, FerdowsiUniversityofMashhad,Mashhad,Iran
2 Associate Professor , Ferdowsi University of Mashhad, Mashhad,Iran (Corresponding Author)
چکیده [English]

Modernization is a term used to describe the process of social change in which less developed societies acquire the common features of advanced societies. Modernization brings many positive and negative consequences for cities. Mashhad is one of the metropolises of Iran that despite its traditional and religious context, has been modernized during the last century. Modernization of Mashhad after the Islamic Revolution of Iran has created threats and opportunities for the development of this city. The results of the present study show that economic, commercial, industrial, tourism and political development prosperity, which includes rationalization of authority, promotion of popular participation, increase of soft power, establishment of a regular and separate administrative structure, are among the most important opportunities and disproportionate change of the historical and cultural context of the city, environmental pollution, social and cultural problems have been the most important complications and threats of modernity for the city of Mashhad after the Islamic Revolution of Iran..

کلیدواژه‌ها [English]

 • Modernization
 • Political Development
 • Urban Development
 • Soft Power
 • Mashhad
 1. احمدی نژاد، سید مصطفی، شاد، روزبه، رکنی تهرانی، میلاد(1394)، «بررسی و تحلیل روند توسعه شهری در شهر مشهد با استفاده از منطق فازی»، همایش ملی معماری و شهرسازی بومی ایران، یزد.
 2. ایسنا (1396). رشد مشارکت مردم خراسان رضوی در انتخابات. برگرفته از https://www.isna.ir/news/96030100671
 3. حبیبی، سید محسن(1375). از شار تا شهر، تهران: انتشارات دانشگاه تهران.
 4. رسول زاده, م. و ج. براتی (1397). "رتبه بندی پروژه های سرمایه گذاری ساخت و ساز شهر مشهد و بررسی مشکلات آنان به ویژه بافت فرسوده اطراف حرم مطهر (به کمک روش خاکستری)." مطالعات اقتصادی کاربردی ایران (مطالعات اقتصادی کاربردی) 7(26)
 5. ین العابدین، ی؛ نوبخت، س؛ سعیدی فر، ف و اکبری، م (1397). ارزیابی ساختار کالبدی-فضایی شهرهای ایران از دیدگاه مدرنیسم و پست مدرنیسم : نمونه موردی: کلانشهر تهران." مطالعات برنامه ریزی سکونتگاه های انسانی(چشم انداز جغرافیایی)، 13 (1)، صص 125-143
 6. شیرازی، علی (پرتو خورشید). پرتو خورشید، ج ۱، ۱۳۹۲، بوستان کتاب قم،.
 7. عظیمی هاشمی، مژگان؛اعظم کاری، فائزه؛ شریعتی مزینانی، سعید(1391) مؤلفه های اجتماعی - فرهنگی شهر زیارتی پایدار؛ مورد مطالعه: شهر مشهد، مجله مطالعات اجتماعی ایران . پاییز و زمستان 1391، دوره ششم - شماره 3 و 4، صص 135 تا 160
 8. مرادی, م. و ب. رحمانی (1389). "نقش گردشگری در توسعه پایدار شهری :مطالعه موردی شهر مشهد." جغرافیایی سرزمین، (25)7.
 9. موسی زاده،لطفی و جورابلو (1398). بررسی رویکرد و نقش گردشگری مذهبی در توسعه شهری یک مطالعه در شهر مشهد مقدس. اولین کنفرانس بین المللی گردشگری بیابان لوت؛ فرصت های محلی و بین المللی
 10. Acemoglu, D. and J. A. Robinson (2018). "Beyond modernization theory." Annals of Comparative Democratization 16(3): 26-31.
 11. Abid, M. (2004). Political modernisation: The concept, contours and dynamics. The Indian Journal of Political Science, 65(4), 590-602.
 12. Ashari, M. (2020). "Reconstruction of the History and Geography of Iranian Applied Arts based on Written Sources in the First Centuries of Hegira by Relying on Handmade Carpet." Negareh Journal 15(53): 5-23.
 13. Binder, L., & La Palombara, J. (2015). Crises and Sequences in Political Development.(SPD-7). Princeton University Press.
 14. Bahram, Soltani, K. (1992). Issues and methods of urban planning: Environment, planning and architecture. Research Centre of Iran, Tehran.
 15. Brenner, N. (2013). "Theses on urbanization." Public culture 25(1 (69)): 85-114.
 16. Bernstein, T. R. (2016). Sustainable development: Agents, systems and the environment. Current Sociology, 64(6), 875-906.
 17. Decker, J. (2016). "Cities, museums and soft power." Consumption Markets & Culture 21: 1-8.
 18. Dong, L., H. Liang, L. Zhang, Z. Liu, Z. Gao and M. Hu (2017). "Highlighting regional eco-industrial development: Life cycle benefits of an urban industrial symbiosis and implications in China." Ecological Modelling 361: 164-176.
 19. Ghorbani, M. & Firooz Zarea (2008). Introduction to environmental valuation, Ferdowsi University Press.
 20. Gollin, D., R. Jedwab and D. Vollrath (2016). "Urbanization with and without industrialization." Journal of Economic Growth 21(1): 35-70.
 21. Gries, T. and R. GrundmannFer(2018). tility and modernization: the role of urbanization in developing countries." Journal of International Development 30(3): 493-506.
 22. Hamidi, A. A. "MODERNIZATION STAGES OF THE CITY MASHHAD." Научные вести № 9 (14)| 2019: 14.
 23. He, C. (2003). "Oriental renaissance: three roads to the modernization." Commercial, Beijing.
 24. Hosseini, A. (2008). The horizontal expansion of the city of Mashhad in recent decades and its impact on soil and water resources, geography and urban planning. Master’s thesis, Tehran University, Winter 2008.
 25. Huntington, S. P. (1966). Political Modernization: America vs. Europe. World Politics, 18(3), 378-414.
 26. Inglehart, R. (2020). Modernization and postmodernization: Cultural, economic, and political change in 43 societies, Princeton university press.
 27. Inglehart, R. and C. Welzel (2005). Modernization, cultural change, and democracy: The human development sequence, Cambridge University Press.
 28. Inglehart, R. and C. Welzel (2007). "Modernization." The Blackwell encyclopedia of sociology.
 29. Jamshidi, M. J., N. Barakpur and K. Kalantari (2018). "Analysis of Spatial Effects of Urban Tourism Attractions on Mashhad Tourism Services." Tourism Management Studies 13(44): 1-38.
 30. Keikhosravi, Q. (2019). "The effect of heat waves on the intensification of the heat island of Iran's metropolises (Tehran, Mashhad, Tabriz, Ahvaz)." Urban Climate 28: 100453.
 31. Кwilinski, A. (2018). "Mechanism of modernization of industrial sphere of industrial enterprise in accordance with requirements of the information economy."
 32. Leroy, P., & Van Tatenhove, J. (2000). Political modernization theory and environmental politics. Environment and global modernity, 50, 187.
 33. Madanipour, A. (2003). Modernization and everyday life: urban and rural change in Iran. Iran Encountering Globalization, Routledge: 153-164.
 34. Marsh, R. M. (2014). "Modernization theory, then and now." Comparative Sociology 13(3): 261-283.
 35. Martinelli, A. (2005). Global Modernization: Rethinking the project of modernity, Sage.
 36. Miri, M., Z. Derakhshan, A. Allahabadi, E. Ahmadi, G. O. Conti, M. Ferrante and H. E. Aval (2016). "Mortality and morbidity due to exposure to outdoor air pollution in Mashhad metropolis, Iran. The AirQ model approach." Environmental research 151: 451-457.
 37. Mirkatouli, J., R. Samadi and A. Hosseini (2018). "Evaluating and analysis of socio-economic variables on land and housing prices in Mashhad, Iran." Sustainable cities and society 41: 695-705.
 38. Motlaq, M. A. and G. Abbaszadeh (2012). "The Physical Development of Mashhad City and Its Environmental Impacts." Environment and Urbanization ASIA 3(1): 79-91.
 39. Nye Jr, J. S. (2004). Soft power: The means to success in world politics. Public affairs.
 40. Oxford Dictionary (1989). Oxford english dictionary. Development definition. Simpson, JA & Weiner, ESC.
 41. Shahraki, S. Z., et al. (2011). "Urban sprawl pattern and land-use change detection in Yazd, Iran." Habitat International 35(4): 521-528.
 42. Pye, L. W., & Verba, S. (2015). Political culture and political development. Princeton University Press.
 43. Shahraki, S. Z., M. Fouladiyan and J. Toosifar (2020). "Child labor processes in the city of Mashhad: A narrative study." Children and Youth Services Review 119: 105474.
 44. Stevenson, D. (2003). Cities and urban cultures, McGraw-Hill Education (UK).
 45. Swiney, C. (2020). The Urbanization of International Law and International Relations: The Rising Soft Power of Cities in Global Governance. Mich. J. Int'l L., 41, 227.
 46. Sun, J. and A. G. Ryder (2016). "The Chinese experience of rapid modernization: Sociocultural changes, psychological consequences?" Frontiers in Psychology 7: 477.
 47. Rafiee, R., et al. (2009). "Simulating urban growth in Mashad City, Iran through the SLEUTH model (UGM)." Cities 26(1): 19-26.
 48. Weidong, M., Zhenqi, W., & Linbo, S. (2017). Influencing Factors of the Development of Rural Urbanization. Chongqing Social Sciences, 03