سازوکارهای صدور انقلاب ایران و روسیه : شباهت ها و تفاوت ها

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دکتری

2 استادیار دانشگاه علوم و تحقیقات

3 استاد علوم سیاسی واحد علوم و تحقیقات تهران

4 - استاد گروه علوم سیاسی، دانشکده حقوق، الهیات و علوم سیاسی، واحد علوم تحقیقات، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران.

چکیده

انقلاب کمونیستی روسیه در سال 1917 به رهبری ولادیمیر لنین و انقلاب اسلامی ایران در سال 1979 به رهبری امام خمینی به ثمر نشستند و مانند اکثر انقلاب ها، صدور انقلاب در دستور کار رهبران آن ها قرار گرفت. سازوکارهای صدور انقلاب های ایران و روسیه دارای وجوه تشابه و تمایز بسیاری است. برای درک این تفاوت ها و شباهت ها از نظریه سازه انگاری که هم به معانی، انگاره ها، قواعد، هنجارها و رویه ها به عنوان عوامل فکری و هم به عوامل مادی تکوین پدیده های اجتماعی توجه می کند، بهره می بریم. با نگاهی سازه انگارانه، بویژه از منظر سازه انگاران کل گرا در می یابیم که انقلاب ایران و انقلاب روسیه از نظر توجه به تبلیغات، حمایت از جنبش های رهایی بخش و ضد سرمایه داری، بهره گیری از دیپلماسی عمومی و استفاده از الگوی انقلاب به عنوان نمونه دارای وجوه تشابه و از جهت استفاده از ابزار فیزیکی، جنگ و اشغال سرزمینی و نیز احزاب کمونیست در خارج از کشور توسط انقلابیون روسیه و ترویج گفتمان مقاومت شیعی و استفاده ازعناصر دینی از طریق تربیت و اعزام مبلغان مذهبی و اشاعه مناسک دینی در سراسر جهان اسلام از سوی انقلابیون ایران دارای وجه افتراق عمده اند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Mechanisms of the export of revolution of Iran and Russia:similarities and dissimilarities

نویسندگان [English]

  • Esmaeel Bayat 1
  • Mohammad Mehdi Mojahedi 2
  • Alireza Azghandi 3
  • Aboalghasem Taheri Taheri 4
1 Phd
2 Phd assistant in University of research and sciences
3 Professor of Political Science, Tehran Science and Research Branch
4 rofessor of Islamic University, Science and Research Branch of Tehran,Iran Azad
چکیده [English]

The Russia Revolution led by Vladimir Lenin in 1917and the Islamic Revolution of Iran led by Imam Khomeini in 1979 sat down and like most of revolutions, included the export of the revolution in the agenda of the revolutionar leaders. There been many similarities and dissimilarities between two revolution in terms of the mechanisms of the export of the revolution. To understand these differences and similarities, we employ a constructivist approach in understanding the means, notions, rules, norms and practices of the export of revolution as a developmental intellectual factors and material dynamics. With a constructivist look, especially from the point of view of the holistic constructivists, we understand that the Iranian Revolution and the Russian Revolution have similar features especially in the area of advertising, supporting of the liberation and anti- capitalist movements, taking advantage of public diplomacy and the use the model of revolution as an example. But they have major differences. Whereas the Russian revolutionaries tended to employ physical instruments, war and occupation of land, supporting of communist parties all around the world, the Iranian revolutionaries promoted the discourse of Shiite resistance and more generally used religious elements through sending missionaries and propagating religious rituals in all across the Muslim world

کلیدواژه‌ها [English]

  • Iran
  • Russia
  • The export of revolution
  • constructivism