دوره و شماره: دوره 10، شماره 1 - شماره پیاپی 36، فروردین 1400 
سازوکارهای صدور انقلاب ایران و روسیه : شباهت ها و تفاوت ها

صفحه 36-69

20.1001.1.23222573.1400.10.1.2.2

اسماعیل بیات؛ محمد مهدی مجاهدی؛ علیرضا ازغندی؛ ابوالقاسم طاهری


مبانی گرایشی و نقش آن در سبک زندگی سیاسی امام خمینی(ره)

صفحه 96-115

20.1001.1.23222573.1400.10.1.4.4

سید حامد عنوانی؛ وحیده فخار؛ سید حسین سید موسوی؛ سید مرتضی حسینی شاهردوی