طراحی مدل تمدن سازی نوین اسلامی با نقش میانجی گری سرمایه اجتماعی بر اساس بیانات مقام معظم رهبری

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

استادیار گروه معارف اسلامی دانشگاه پیام نور، ایران

چکیده

سرمایه اجتماعی مفهوم جمعی است که به تبیین روش های زندگی، طرز تلقی ها و استعدادهای فردی مطلوب در جامعه جهت تحقق بخشیدن به الگوی انسان کامل می پردازد. از سوی دیگر تلاش برای رسیدن به تمدن نوین اسلامی یکی از مهمترین دغدغه های مقام معظم رهبری در سال های اخیر می باشد. از دیدگاه رهبری ایجاد تمدن نوین اسلامی یک هدف راهبردی و دست یافتنی است که جامعه باید در تحقق این امر اهتمام ورزد، بگونه ای که همه ظرفیت های کشور در این راستا قرار گیرد. هدف اصلی مقاله حاضر طراحی مدل تمدن سازی نوین اسلامی با نقش میانجی گری سرمایه اجتماعی براساس بیانات مقام معظم رهبری می باشد. دراین پژوهش با استفاده از روش داده بنیاد ابعاد و مولفه های تمدن نوین اسلامی استخراج گردید و با میانجی گری شاخص های سرمایه اجتماعی نتایج تحقق و افزایش سرمایه های اجتماعی طراحی شد. نبود مولفه های سرمایه اجتماعی در جامعه یکی از خلاء های موجود در جامعه کنونی است. این پژوهش بدنبال آن است که مولفه های سرمایه اجتماعی در بیانات مقام معظم رهبری را بررسی کرده و نقش تمدن سازی نوین اسلامی را در ایجاد این مولفه ها توضیح دهد. با شناخت ابعاد و مولفه های تمدن نوین اسلامی می توان بدرستی چشم انداز فرا راهبردی در درک و برنامه ریزی منابع در مدیریت کلان کشور ایجاد نمود . از مهمترین نتایج بدست آمده از تحقق و افزایش سرمایه های اجتماعی می توان به حل مشکلات و رسیدن به پیشرفت، سرمایه بودن اعتماد، ارتباط متقابل ملت و دولت، انقلابی شدن، ایجاد حس مسئولیت اجتماعی، مانع از هجمه و ضربه به نظام اسلامی، پشتیبان و مشروعیت بخشی به نظام، شفاف سازی و مصون سازی نظام اسلامی اشاره نمود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Designing a New Islamic Civilization Model with the Role of Social Capital Mediation Based on the Statements of the Leadership

نویسنده [English]

  • mohsen nasresfahani
islamic education group theology and islamic sciences payam Noor universitiy iran
چکیده [English]

Social capital is one of the most important and influential variables that different countries use to develop and achieve their social economic and cultural goals. Social capital is a collective concept that explains the ways of life attitudes and talents of the desired individual in society in order to realize the perfect human model. On the other hand trying to reach a new Islamic civilization is one of the most important concerns of the Leadership in recent years. From the leadership point of view the creation of a new Islamic civilization is a strategic and achievable goal that society should take care of in achieving this so that all the country capacities should be placed in this direction. The main purpose of this paper is to design a new Islamic civilization model with the role of social capital mediation based on the statements of the Leadership. In this study, the dimensions and components of modern Islamic civilization were extracted using data method and the results of realization and increase of social capital were designed by mediating social capital indicators. In fact one of the main paths to a new Islamic civilization is to pay attention to the components of social capital that leadership constantly refers to in their speeches. The absence of social capital components in society is one of the gaps in the present society. This research seeks to investigate the components of social capital in leadership statements and explain the role of modern Islamic civilization in creating these components. By recognizing the dimensions and components of modern Islamic civilization a trans-strategic perspective can be created in understanding and planning resources in the management of the country.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Modern Islamic Civilization
  • Social Capital
  • Social Trust
  • Leadership
  • Iran