جنبش دانشجویی ومناسبات دولت ها وروشنفکران دینی پس از انقلاب اسلامی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری گروه جامعه شناسی سیاسی ،گروه جامعه شناسی، واحد نراق، دانشگاه آزاد اسلامی، نراق، ایران.

2 دانشیار گروه جامعه شناسی ، واحد قم، دانشگاه آزاد اسلامی، قم، ایران.

3 استادیارگروه جامعه شناسی ، واحد نراق، دانشگاه آزاد اسلامی، نراق، ایران.

چکیده

توسعه جنبش دانشجویی بعنوان پیشران فعالیت های اجتماعی امروزه یکی از دغدغه‌های مهم نظام جمهوری اسلامی می باشداما افت شاخص های جنبش دانشجویی ایران درسال های اخیر بیانگر اهمیت بالای نیاز به تفکر و اقدام در راستای توسعه آن می باشد برای دستیابی به مدل نیازبه تحلیل اجتماعی جنبش دانشجویی پس از انقلاب اسلامی است که چگونگی وچرایی آنرا بیان می دارد با توجه به ابعاد ذکر شده برای جنبش دانشجویی در ادبیات موجود یکی از عناصر بسیار مهم ساختار ها می باشند که بر جنبش تاثیر می گذارد و نکته مهم در مورد ساختارها مناسبات دولت ها و روشنفکران با جنبش می باشد از آنجا که تاکنون به این بعد از تحلیل جنبش دانشجویی توجه نشده است این پژوهش به دنبال یافتن چارچوبی برای تحلیل جنبش دانشجویی در فضای دانشگاه‌ها می باشد.پژوهش از نوع کیفی بوده و با استفاده از روش نظریه داده بنیاد با رویکرد نوظهور به تدوین چارچوب توسعه جنبش دانشجویی بر مبنای رابطه دولت ها و روشنفکران با جنبش می باشد. داده برداری از طریق مصاحبه نیمه ساختار یافته با جمعی از دبیران اتحادیه‌ها و تشکل‌های دانشجویی و فعالان جنبش دانشجویی از ابتدای انقلاب تاکنون می باشد و طی مصاحبه با ۱۵ نفر اشباع نظری به دست آمده است. چارچوب نهایی پژوهش شامل دو الگوی تشخیص و تعیین افت جنبش دانشجویی و توسعه جنبش دانشجویی می باشد در الگوی تشخیص سه مقوله اصلی علل ضعف جنبش و نشانه های افت شاخص جنبش دانشجویی و عواقب منفی دیده می شود. همچنین در الگوی توسعه جنبش دانشجویی پنج مقوله اصلی شامل ماهیت های تقویت کننده ،پدیده های محوری ،راهبردها و پیامدها وجود دارد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The student movement and the relations of governments and religious intellectuals after the Islamic Revolution

نویسندگان [English]

 • payman eynalghozati 1
 • hassan kheiri 2
 • m p 3
1 Islamic Azad University of Naragh / Faculty of Humanities / Department of Sociology
2 Associate Professor of Islamic Azad University
3 استادیارگروه جامعه شناسی ، واحد نراق، دانشگاه آزاد اسلامی، نراق، ایران.
چکیده [English]

The development of the student movement as a driver social activities is one of the important concerns of the Islamic Republic today, but the decline in student movement indicators in Iran indicates the high importance of the need for thinking and action to develop it and the model needs social analysis of the student movement after It is the Islamic Revolution that expresses how and why. According to the dimensions mentioned for the student movement in the existing literature are one of the most important elements of the structures that affect the movement and the important point about the structures is the relationship of governments and intellectuals with movement. Student movement analysis has not been considered. This study seeks to find a framework for student movement analysis in universities. The research is qualitative and uses the data theory theory method with an emerging approach to formulate a framework for student movement development based on the relationship between governments and Intellectuals are with the movement. Data collection is through semi-structured interviews with a group of secretaries of student unions and organizations and activists of the student movement from the beginning of the revolution until now, and during the interview with 15 people, theoretical saturation was obtained. The final framework of the research includes two models of diagnosis and determination of student movement decline and development of student movement. In the model diagnosis, there are three main categories of causes of movement weakness and signs of student movement index decline and negative consequences There are also 5 main categories in the development pattern the student movement, including reinforcing natures, pivotal phenomena, strategies, and consequences.

کلیدواژه‌ها [English]

 • structure
 • government
 • intellectuals
 • student movement
 • data theory
 1. اسماعیلی،حمیدرضا.(1398)ایدئولوژی اصلاحات،تهران:انتشارات مرکز اسناد انقلاب اسلامی.
 2. اشرف زاده بردار،محمد.(1384)انقلاب فرهنگی در دانشگاههای ایران،تهران:انتشارات پژوهشکده امام خمینی وانقلاب
 3. آیت الله خامنه ای،سیدعلی.(1377) بیانات مقام معظم رهبرى در جمع دانشجویان دانشگاه تهران،بازیابیشده در22 اردیبهشت1377
 4. وبسایت رهبری به آدرس https://www.leader.ir/fa/speech/1618  
 5. باتامور،تی.بی(1372)برگزیدگان وجامعه(مترجم: علی هاشمی گیلانی،چ اول،1372)مشهد:انتشارات مرندیز
 6. باربی موریس (1383)مدرنیته سیاسی(مترجم: عبدالوهاب احمدی ُ1383)تهران:نشر آگه
 7. بازرگان ،ع.(1396)مقدمه ی بر روش های تحقیق کیفی وآمیخته:رویکردهای متداول در علوم رفتاری،چ هشتم،تهران:نشر دیدار
 8. بشیریه،حسین.(1380)دیباچه ی بر جامعه شناسی سیاسی ایران دوره جمهوری اسلامی ایران،تهران:انتشارات نگاه معاصر
 9. جلایی پور،حمیدرضا (1397).تحلیل جنبش های دانشجویی،روزنامه همشهری15آذر1395،ص2
 10. جلایی پور،حمیدرضا(1389)(جنبش دانشجویی در ایران باتاکیدبرفعالیت های دانشجویی دردوره اصلاحات"1376-1384")مجله بررسی مسائل اجتماعی ایران،1(3)،صص179-213
 11. جمالی،حسین.(1380)تاریخ واصول روابط بین المل،تهران،نشرنمایندگی ولی فقیه درسپاه
 12. فتاحیان، محمد حسین (1399). «درآمدی بر اندیشه سیاسی آیت الله سید علی خامنه ای در تحقق جامعه اسلامی»، فصلنامه پژوهش‌های انقلاب اسلامی، 9(2)، 51-72.
 13. قادری،حاتم.(1382) جنبش دانشجویی امروز دیروز فردا،تهران:نشرنی
 14. خرمشاد،محمدباقر(1384)«جنبش دانشجویی در ایران»: تأملی نظری، خردنامه(ضمیمه روزنامه همشهری17آذر1384) صص16-17
 15. دژاکام،علی(1379)(روشنفکری از منظر شهیدمطهری)دوماهنامه ی فرهنگی،سیاسی،اجتماعی اندیشه حوزه،6 (24)،صص8-15
 16. دهخدا،(1346) لغتنامه دهخدا، زیر نظر دکتر محمد معین، دانشکده ادبیات دانشگاه تهران،ج26،تهران: شرکت چاپ 128، ص 171.
 17. رحمت الهی، حسین.(1398)تحول قدرت،چ دوم،تهران: نشر میزان
 18. رکابیان،رشید(1397)تبیین رابطه دولت وجامعه در اندیشه سیاسی امام خمینی (ره)،فصلنامه علوم سیاسی سیاست متعالی،شماره 20،صص68-80
 19. رکابیان، رشید (1394)،بررسی نظریه های  دولت  در  جمهوری  اسلامی  ایران.تهران:نشر سخنوران
 20. رکابیان،رشید(1395)نظریه دولت مطوب در اندیشه امام خمینی (ره)پژوهش نامه انقلاب اسلامی،شماره 19،صص141-121
 21. ریتز،جورج،ثلاثی،محسن.(1385)نظریه های جامعه شناسی دردوران معاصر،(چ یازدهم)تهران،انتشارات علمی
 22. زیبا کلام ،صادق(1393)احزاب سیاسی ونقش آن در توسعه ایران،فصلنامه تخصصی علوم سیاسی،شماره29(10)صص7-28
 23. شبکلایی، علی (17 آذر1377» .(کارکردهای جنبش دانشجویی»، روزنامه همشهری، 17 آذر.
 24. شریعتی،علی(1377)بازگشت(مجموعه آثار)ج4،تهران:انتشارات الهام
 25. عالم، عبدالرحمان(1380)بنیادهای علم سیاست،ن(چ هشتم)تهران:نشرنی
 26. عالم،عبدالرحمان،(1384)مبانی علم سیاست،تهران،نشرنی
 27. غفاری،غلامرضا،ابراهیمی لویه،عادل.(1390)تغییرات اجتماعی،چ هفتم،تهران:انتشارات لویه،آگرا
 28. کریمیان،علیرضا،(1390)جنبش دانشجویی در ایران از تاسیس دانشگاه تاپیروزی انقلاب اسلامی،چ دوم،تهران:انتشارات مرکزاسناد انقلاب اسلامی
 29. گرامشی،آنتونیو.(1385)گزیده ای ازآثار،چ2،تهران:انتشارات بابک،ایتالیا
 30. گرانپایه، بهروز (1378)جنبش دانشجویی ایران،تهران: انتشارات جبیبی
 31. محسنی تبریزی،علیرضا،(1395)روش تحقیق کیفی در مکاتب تفسیری ،تهران،اطلاعات
 32. مشیرزاده، حمیرا ( 1381 ). درآمدی نظری برجنبش های اجتماعی، تهران: پژوهشکده امام خمینی(ره)
 33. معین،محمد(1362)فرهنگ فارسی،ج5،انتشارات امیرکبیر،تهران
 34. منوچهر آریان پور کاشانی (1382)فرهنگ جامع پیشرو آریان پور،ج چهارم،تهران: نشر الکترونیکی و اطلاع رسانی جهان رایانه
 35. جهانبخش،فروغ،جلیل،پروین(1385)،اسلام،دموکراسی ونوگرایی دینی در ایران از بازرگان تاسروش،تهران:ناشر گام نو
 36. نادری، عزت اله،سیف نراقی،مریم(1396)روش های تحقیق و چگونگی ارزشیابی آن در علوم انسانی،تهران:انتشارات ارسباران
 37. نخعی،هادی.(1395)مرورتوصیفی-تحلیلی تحولات پنجاه سال جنبش دانشجویی،پیدایش،گسترش،افول(1359-1309)،چ اول،تهران:پژوهشکده تاریخ اسلام
 38. نش، کیت ( 1392 ). جامعه شناسی سیاسی معاصر، ترجمه محمد تقی دلفروز، تهران: نشر کویر.
 39. وینست،اندرو،(1383)نظریه های دولت،منوچهرصبوری،تهران، نشر نی
 40. وینسنت،اندرو(1389) نظریه های دولت(مترجم:حسین بشیریه چاپ هفتم1389 )تهران:نشرنی
 41. هولاب، رابرت؛ وهابرمارس،یورگن(1397).نقد در حوزه عمومی(ترجمه حسین بشیریه،1397چاپ دهم)تهران :نشر نی
 42. Glaser, B. S., & Strauss, A. (1971). A.(1967). The discovery of grounded theory. New York, 581-629.‏
 43. Donald k.Emerson Student and Political Development Nation New York: Praeger 1967
 44. M. Lipset and P .G.Altabach Student in Revolt Boston Honughton Miffilin 1961
 45. Glaser, B. S., & Strauss, A. (1971). A. (1967). The discovery of grounded theory. New York, 581-629.‏
 46. Social Movement A dictionary of Modern Society New York Crowell 1969
 47. Rudolf Heberle Social Movements Appieto-Century-Croft New York 1951
 48. Hodges Graham.The Selling of Civil Rghits: The Student Nonviolevt Coordinating Committee and the use of Public Relations New York: Routledge 2006
 49. Stommel, M., & Wills, CE. (2004). clinical research: concepts and principles for advanced practice nurses. Philadelphia. lippincott Williams and wilkins
 50. Durkheim, emile,suieide: astudy in soliology,newyork,the free pross,1951/referred to in notes as suicide.hv65450812
 51.