الگوی خط‌مشی‌های فراگیر نظام سیاسی مبتنی بر قرآن کریم

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 مدیریت دولتی، دانشکده مدیریت و حسابداری، دانشگاه علامه طباطبایی، تهران، ایران

2 دکترای تصمیم‌گیری و خط‌ مشی‌گذاری، استادیار گروه مدیریت و فلسفه علم و فناوری، دانشکده مهندسی پیشرفت، دانشگاه علم و صنعت ایران، تهران، ایران

3 کارشناس ارشد معارف اسلامی و مدیریت بازرگانی، دانشگاه امام صادق(ع)، دانشکده معارف اسلامی و مدیریت، گروه مدیریت بازرگانی و پژوهشگر کارگروه حکمرانی پژوهشکده سیاست‌پژوهی و مطالعات راهبردی حکمت. تهران، ایران

چکیده

اسلام به عنوان یک مجموعه به هم پیوسته و هماهنگ است. بدین لحاظ هر کدام از اجزاء آن در جایگاه خاص خودشان قرار دارند. نظام سیاسی اسلام که یکی از اجزاء این مجموعه است بیانگر این واقعیت است که قلمرو دین از قلمرو شخصی و خصوصی فراتر رفته و به مسائل اجتماعی نیز توجه دارد. جمهوری اسلامی ایران به دلیل ماهیت دینی آن، مبتنی بر اصول اسلامی است و به تبع آن می‌بایست شاکله‌ی نظام که در خط‌مشی‌های خرد و کلان متجلی است بر اساس این اصول شکل گیرد منابع شناخت ارزش‌های اسلامی، قرآن و سنت هستند که در این میان جایگاه قرآن‌کریم به عنوان ثقل اکبر حیاتی است. مسأله‌ و هدف اصلی پژوهش حاضر کشف خط‌مشی‌های فراگیر قرآنی نظام سیاسی است. رویکرد پژوهش حاضر، رویکرد کیفی و مبتنی بر روش تحقیق موضوعی قرآن‌کریم است. در مقام گردآوری دادهها، با تلاوت تمام آیات قرآن‌کریم در قالب رویکرد روش تحقیق موضوعی قرآن‌کریم و مطالعه کتب و آثار مرتبط، آیات سیاستی این عرصه استخراج شد. در مقام تحلیل داده‌ها، علاوه بر رویکرد پیشین، از روش نظریه‌پردازی داده بنیاد در جهت مفهومنویسی نظام‌مند از آیات و همچنین طبقهبندی و مقوله‌بندی آن‌ها به منظور دستیابی به الگو و چارچوب مفهومی بهره گرفته شد. در مقام اعتباریابی ضمن بهره‌مندی از مقایسه‌های مستمر با مراجعه به خبرگان در قالب روش ممیّزی بیرونی، الگوی مفهومی و گزارههای فراگیر سیاستی اعتباریابی شد. یافتهها و نتایج پژوهش حاضر پس از تحلیل آیات، دستیابی به الگو و چارچوب مفهومی کلان نظام سیاسی مبتنی بر قرآن کریم و استخراج خط مشی های فراگیر نظام سیاسی است

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The pattern of meta policies of the political system based on the Holy Qur'an

نویسندگان [English]

  • mohammad abdolhosseinzadeh 1
  • mahdi abdolhamid 2
  • seyed yousof 3
1 Public Administration, Faculty of Management and Accounting, Allameh Tabatabaei University, Tehran, Iran
2 Ph.D. in Policy Making ; Assistant Prof. of Management and Philosophy of Science and Technology Group; Iran Science and Industry University
3 MA in Islamic Studies and Management , University of Imam Sadegh , Islamic Studies and Management Faculty
چکیده [English]

Islam is an integrated and harmonious set. In this regard, each of its components is in their own place. The political system of Islam, which is one of the components of this collection, reflects the fact that the realm of religion goes beyond the personal and private realm and addresses social issues. Due to its religious nature, the Islamic Republic of Iran is based on Islamic principles and, as a consequence, should be the system of the system that is embodied in the macro and macro policies based on these principles. Resources are the recognition of Islamic values, the Quran and the Sunnah, among which the status of the Quran It is critical as gravity. The main purpose of the present research is to explore the Qur'anic comprehensive policies of the political system. The present research approach is a qualitative approach based on the Qur'anicrim theme research methodology. In collecting the data, reciving all the Quranic verses in the form of the approach of the Quranic subject and the study of related books and related works, the political verses of this field were extracted. In the analysis of the data, in addition to the previous approach, the method of theorizing of the foundation data was used for the systematic conceptualization of the verses as well as their categorization and categorization in order to achieve a conceptual framework and model. In the field of crediting, using continuous comparisons by referring to experts in the form of external audit methodology, conceptual model and comprehensive policy propositions were validated. The findings and results of this study, after analyzing the verses, are the achievement of a comprehensive conceptual framework of the political system based on the Holy Qur'an and the elaboration of the comprehensive policies of the political system

کلیدواژه‌ها [English]

  • the holly quran
  • public policy
  • meta policy
  • political system
  • rationality