معرفی اندیشه سیاسی مردم سالاری اسلامی امام خامنه ای و دموکراسی مشارکتی (با تکیه بر شناسایی موانع پیش روی دموکراسی)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری علوم سیاسی دانشگاه آزاد اسلامی واحد شهرضا

2 هیئت علمی، گروه علوم سیاسی دانشگاه آزاد اسلامی واحد شهرضا (نویسنده مسئول)

3 عضو هیئت علمی و استادیار گروه علوم سیاسی دانشگاه آزاد اسلامی واحد شهرضا

چکیده

از منظر امام خامنه ای به عنوان یک متفکر و اندیشمند اسلامی، حکومت اسلامی در امر اداره جامعه، روش خاص خود را دارد و چنان نیست که بتواند با به کارگیری روش های غربی به اهداف خود نایل آید. علت این امر در ارزش مدار بودن روش ها در نظریه مردم سالاری اسلامی است. این روش در عین مخالفت با دمکراسی غربی، با استبداد و دیکتاتوری نیز تضاد دارد. لذا امام خامنه ای از این روشِ برتر و نوین، که از آن به مردم سالاری اسلامی تعبیر نموده اند، تأکید داشته اند این نظریه روشی تازه، نو و بدیع بوده که می تواند در تحلیل نظام های سیاسی حال حاضر، به عنوان یک روش کارآمد، مورد توجه قرار گیرد. از منظری دیگر، فردگرایی جزء خصیصه های غیرقابل انکار اندیشه غربی، به شمار می رود. لذا مبانی دموکراسی غربی و حتی بهترین آن ها مانند دموکراسی مشارکتی، در عمل یا قابلیت اجرا ندارد و یا این که در بسیاری از موارد، با چالش های پارادایمی روبرو است، در مقابل آیین اسلام یک جهان بینی تمام نگر و کامل است. پژوهش گران در این تحقیق تحلیلی- توصیفی دریافتند، که تفکر اسلامی به‌طور اساسی با تفکر غرب دارای تفاوت است و این تفاوت ها، مربوط به سطوح بنیادین معرفتی است، که در اصول موضوعه این دو تفکر جای دارد و اندیشه مردم سالاری اسلامی، به طور اساسی با دموکراسی مشارکتی، در تضاد با یکدیگر قرار دارند. لذا مسئله اصلی این پژوهش، معرفی و شناسایی دو نظریه مردم سالاری اسلامی با عنایت به اندیشه های سیاسی امام خامنه ای و دموکراسی مشارکتی با توجه به اندیشه های موجود در مکاتب غربی و نیز معرفی موانع پیش روی دموکراسی است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Introducing Imam Khamenei's Religious Democracy Political Thought and Participatory Democracy (Considering the Barriers to Democracy)

نویسندگان [English]

 • Behzad Moradian Moradhaseli 1
 • Ahmad Azin 2
 • Masoud Jafari Nejad Jafari Nejad 3
1 Ph.D Student of Political Science, Islamic Azad University Shahreza Branch
2 Faculty, Department of Political Science, Islamic Azad University, Shahreza Branch
3 Faculity Member and Assistant Profissor of Political Science, Islamic Azad University, Shahreza Branch
چکیده [English]

From the point of view of Imam Khamenei as an Islamic thinker and thinker, the Islamic government has its own way of governing the society and it is not such that it can achieve its goals by using Western methods. The reason for this is that the methods are valuable in religious democracy. This approach, while opposed to Western democracy, also contradicts tyranny and dictatorship. Imam Khamenei, therefore, has emphasized this new and innovative method, which has been interpreted as religious democracy, as a new, innovative and innovative method that can be used in the analysis of current political systems. Take note. On the other hand, individualism is one of the undeniable features of Western thought. So the foundations of Western democracy, and even the best of them, such as participatory democracy, are either in practice or inapplicable or, in many cases, facing paradigmatic challenges, in the face of Islam being a holistic worldview. The researchers found in this descriptive and analytical study that Islamic thinking is fundamentally different from Western thinking and that these differences are at the fundamental epistemic levels, which are at the core of the subject of these two thinking and that of religious democracy. They are fundamentally at odds with participatory democracy. Therefore, the main issue of this research is to introduce and identify two theories of religious democracy according to the political ideas of Imam Khamenei and participatory democracy with regard to the existing ideas in Western schools as well as introducing obstacles to democracy.

کلیدواژه‌ها [English]

 • "Democracy" "Islamic Democracy"
 • "Democracy"
 • "Participatory Democracy"
 • "Challenge"
 • "Political Thoughts"
 1. - منابع فارسی:

  - کتاب­ها:

  1. امام­ خامنه ­ای، سیدعلی، 1381، حدیث شکوفایی، تهران، نشر ظفر.
  2. ایمان، محمدتقی و کلاته­ساداتی، احمد، (1393)، مقایسه مؤلفه­های پارادایمی در لیبرال دموکراسی و مردم­سالاری اسلامی با تأکید بر مفاهیم انسان و آزادی، تهران، نشر مرکز الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت.
  3. پوپر، کارل، (1380)، جامعه باز و دشمنان آن، ترجمه عزت­الله فولادوند، تهران، انتشارات خوارزمی.
  4. تقوی، سیدمحمدناصر، (1389)، الگوهای دموکراسی(1)، تهران، فصلنامه علوم سیاسی، شماره22.
  5. قربانی، امیر، (1395)، مقالات سیاسی(فلسفه سیاسی1)، تهران، نشر خانه کتاب.
  6. کانینگهام، فرانک، 1397، نظریه­های دموکراسی(مقدمه­ای انتقادی بر نظریه­های متأخر دموکراسی)، ترجمه سعید خاوری­نژاد، تهران، انتشارات دنیای اقتصاد.
  7. سعیدی، مهدی، (1392)، مردم­سالاری دینی از منظر حضرت آیت الله خامنه­ای، تهران، نشر مرکز اسناد انقلاب اسلامی.
  8. لوبوزتی، جیانکا، (1367)، درس این قرن، ترجمه علی پایا، تهران، انتشارات طرح نو.
  9. میراحمدی، منصور، (1388)، نظریه مردم­سالاری دینی، تهران، انتشارات دانشگاه شهید بهشتی.
  10. میراحمدی، منصور، (1393)، اسلام و دموکراسی مشارکتی، تهران، نشر نی.
  11. نوروزی، محمدجواد، (1391)، نظام سیاسی اسلام، تهران، نشر مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی(ره).

  - مقالات معتبر:

  1. خرمشاد، محمدباقر و امینی، پرویز، (1396)، الگویی پیشنهادی برای تبیین نظریه مردم­سالاری دینی آیت­الله خامنه­ای، تهران، فصلنامه علوم سیاسی، سال20، شماره 77.
  2. چهرآزاد، سعید (1399). ««هویت ملی به مثابۀ قدرت نرم؛ اسلامیت، مدرنیتۀ غربی و تدوین سیاست خارجی ایران(1384-1392)». فصلنامه مطالعات قدرت نرم، 10(1)، 41-75.
  3. دارابی، علی، (1391)، مردم­سالاری دینی و ارتباط آن با توسعه سیاسی در جمهوری اسلامی ایران، تهران، فصلنامه مطالعات سیاسی، سال5، شماره18.
  4. دشتی، فرزانه و باقری نیا، حدیث (1399). «بازخوانی مسئله امنیت فرهنگی در نظام سیاسی مردم‌سالاری دینی (با تأکید بر بینش، نگرش و کنش مقام معظم رهبری)»، فصلنامه پژوهش‌های انقلاب اسلامی، 9(3)، 41-62.
  5. ذکریا، فرید، (1387)، آینده آزادی؛ اولویت لیبرالیسم بر دموکراسی، تهران، انتشارات طرح نو.
  6. عمادی، عباس، (1393)، دموکراسی، مؤلفه­ها و شاخص­ها، حاکمیت مردم، مشروعیت سیاسی، نظامی سیاسی، علوم سیاسی، تهران، فصلنامه سیاسی پژوهشکده باقرالعلوم(ع).
  7. کرمی­مله، علی، (1393)، الگوی مردم­سالاری دینی و امنیت ملی، تهران، فصلنامه مطالعات راهبردی، سال 17، شماره2.
  8. قاسمی, زهرا و بهزادی، محمدحسین، (۱۳۹۳)، بررسی جایگاه رهبری و اندیشه سیاسی حضرت آیت­الله خامنه­ای در مردم­سالاری دینی،اردبیل، انتشارات اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان اردبیل.
  9. گلشنی، علیرضا و خداپرست، یونس، (1395)، مبانی حکومت در الگوی اسلامی- ایرانی پیشرفت، تهران، پنجمین کنفرانس الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت.
  10. محمدی، منوچهر، (1380)، مردم­سالاری دینی در نظامی جمهوری اسلامی یا تئودموکراسی، تهران، فصلنامه دانشکده حقوق و علوم سیاسی، شمازه54.
  11. میراحمدی، منصور، (1386)، نظریه انتقادی نو، نظم دمکراتیک مشورتی و الگوی مردم­سالاری دینی، تهران، پژوهشنامه علوم­سیاسی، سال3، شماره1.
  12. نبوی، سیدمرتضی، (1383)، مردم­سالاری دینی و گونه­های دیگر دموکراسی، تهران، فصلنامه علمی- پژوهشی راهبرد، شماره 32.
  13. ولی­زاده، ابوالقاسم، (1394)، مقایسه مبانی و شاخص­های مردم­سالاری دینی با لیبرال دموکراسی، تهران، کنفرانس ملی آینده پژوهی علوم انسانی و توسعه، مقاله شماره 233.
  14. - سایت­های اینترنتی معتبر و بیانات مقام معظم رهبری:
  15. بیانات مقام معظم رهبری در جمع‌ مردم‌ مؤمن‌ و غیور شهرستان‌ ساوه‌ در مورخه 28/08/1379
  16. بیانات مقام معظم رهبری در نماز جمعه تهران در مورخه 23/02/1379
  17. بیانات مقام معظم رهبری در دیدار رئیس­جمهوری و اعضاء دولت در مورخه 05/06/1380
  18. بیانات مقام معظم رهبری در در دیدار اعضای مجلس خبرگاندر مورخه 18/12/1390
  19. بیانات مقام معظم رهبری در دیدار متفکران و روشنفکران دنیاى اسلام در مورخه 02/11/1382

  - منابع انگلیسی:

  1. Chritopher M. Clark, "Iron Kingdom the rise and downfall of Prussia", Harvars University Press, 2006.
  2. Crozer, Michel, J. Huntington, Samuel.P, and Watanuki, Joli, The Crisis of Democracy, New York University Press, 1975.
  3. R. Taylor & Francis, (2001)"Democracy, e-Library Pub".
  4. R.Lewis, Democracy, allman and son, London, 1966. P13
  5. Gagnon, V.P, Jr, Serbia’s Road to War, Baltimore, The Johns Hapkins University Press, 1994.
  6. Pateman, Carole, Participation and Democratic Theory, Cambridge University Press, 1970.