تبارشناسی مشروعیت سیاسی در گفتمان انقلاب اسلامی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری علوم سیاسی، واحد خرم آباد، دانشگاه آزاد اسلامی، خرم آباد، ایران

2 استادیار گروه علوم سیاسی،دانشکده حقوق و علوم سیاسی، واحد خرم آباد، دانشگاه آزاد اسلامی، خرم آباد، ایران

چکیده

در چارچوب رهیافت پساساختارگرایانه گفتمان‌ها تعیین‌کننده حیات و کنش سیاسی هستند. از همین منظر، مشروعیت سیاسی در پرتو گفتمان سیاسی شکل می‌گیرد و با تغییر گفتمان‌ها، نظام معنایی و هنجاری دگرگون می‌شود.
انقلاب اسلامی ایران، پدیده‌ای نوظهور بود که رویکرد اسلام سیاسی فقاهتی را مبنایی برای خلق گفتمان و نظام معنایی جدید قرار داد و در پرتو آن مشروعیت سیاسی، معنایی متفاوت یافت. نوشتار حاضر در پی بررسی و تحلیل مفهوم مشروعیت سیاسی در این گفتمان سیاسی است. تمرکز اصلی معطوف بدان خواهد بود که مشروعیت سیاسی در گفتمان انقلاب اسلامی و خرده گفتمان‌های برآمده از این گفتمان چگونه شکل گرفته است و عناصر مقوم این گفتمان به ویژه عنصر «ولایت فقیه»، «اسلامیت» و «ایرانیت» چه تاثیر در این فرایند داشته‌اند.
این پژوهش با التزام روشی و نه هستی شناختی به رویکرد تبارشناسانه فوکو و تحلیل‌های گفتمانی سعی دارد شکل‌گیری مفهوم مشروعیت به مثابه هنجاری سامان بخش به رابطه حکم و اطاعت در چارچوب گفتمان انقلاب اسلامی و خرده گفتمان‌های برآمده از آن را بررسی کند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Genealogy of political legitimacy in the discourse of the Islamic Revolution

نویسندگان [English]

  • mahnaz rahmani 1
  • ali fallahnejad 2
  • ali falahi seifaldin 2
1 asd
2 Director of the Department of Political Science, Faculty of Law and Political Science, Islamic Azad University, Khorramabad Branch, Khorramabad-Iran
چکیده [English]

In the context of the poststructuralist approach, discourses determine political life and action. From this perspective, political legitimacy is formed in the light of political discourse, and by changing discourses, the semantic and normative system is transformed.
The Islamic Revolution of Iran was an emerging phenomenon that made the approach of political jurisprudence Islam the basis for the creation of a new discourse and semantic system, and in the light of which political legitimacy found a different meaning. The present article seeks to examine and analyze the concept of political legitimacy in this political discourse. The main focus will be on how political legitimacy has been formed in the discourse of the Islamic Revolution and the sub-discourses derived from this discourse, and what effect the elements of this discourse, especially the elements of "Velayat-e Faqih", "Islamism" and "Iranianness" have had in this process. .
This study tries to examine the formation of the concept of legitimacy as a normative norm in the relationship between judgment and obedience in the framework of the discourse of the Islamic Revolution and the resulting sub-discourses by adhering to a method rather than ontological to Foucault's genealogical approach and discourse analysis.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Genealogy
  • Political Legitimacy
  • Discourse
  • Sub-Discourse
  • Islamic Revolution