چالش دولت سازی اسلامی کارامد در گام دوم انقلاب اسلامی (چرایی؟ چیستی؟ چگونگی؟)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

عضو هیئت علمی حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران

چکیده

چالش دولت سازی اسلامی کارامد در گام دوم انقلاب اسلامی میباشد. پرسش اصلی: چالش دولتسازی کارگذاری کارامد در گام دوم انقلاب اسلامی چه میباشد؟ پرسش های فرعی: چرا؟ چیست؟ چگونه؟ پیشفرض: دولتسازی کارگذاری کارامد در گام دوم انقلاب اسلامی، برترین چالش، الگوسازی اسلامی ایرانی پیشرفت، راهبرد و تمدنسازی نوین اسلامی، چشم انداز گام دوم انقلاب اسلامی ایران میباشد. فرضیه: «چالش دولتسازی کارگذاری کارامد در گام دوم انقلاب اسلامی؛ نقش راهبردی، کارویژه کارگذاری با کارکردهای سیاستگذاری و سیاستمداری دولت است». توضیح فرضیه:کارگذاری دولت و دولت کارگذاری مدل متعادل و میانه دو مدل متعارض یکی و در یک سویه دولت کارپردازی حداقلی سرمایه سالاری لیبرالیستی و سیاست عدم دخالت و در سویه دیگر متعارض دولتسالاری کارگزینی حداکثری سوسیالیستی است. نتیجه: چالش دولتسازی کارگذاری کارامد اقتصادی، سیاسی و فرهنگی در گام دوم انقلاب اسلامی، مدل دولت معمار الگوسازی اسلامی ایرانی پیشرفت بخش عمومی و بخش خصوصی میباشد. روششناسی: تحلیل متن و محتوایی اهم آثار و آراء قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، سند الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت و بیانیه گام دوم است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Challenge of Efficient Islamic State-Building In the second step of the Islamic Revolution (Why? What? How?)

چکیده [English]

The challenge of building an efficient Islamic state is in the second step of the Islamic Revolution. The main question: What is the challenge of building efficient employment in the second step of the Islamic Revolution? Sub-questions: Why? What is? How? Default: efficient government building in the second step of the Islamic Revolution, the top challenge, Iranian Islamic modeling of progress, strategy and modern Islamic civilization, is the vision of the second step of the Islamic Revolution of Iran. Hypothesis: "The Challenge of State-Building Efficient Employment in the Second Step of the Islamic Revolution; "The strategic role is a special task with the policy-making and policy-making functions of the government." Explanation of Hypothesis: Government and State Employment The implementation of the balanced and middle model of the two conflicting models is one and on the one hand the government is the minimum operation of liberal capitalism and the policy of non-interference and on the other hand the conflicting state is the maximum socialist employment. Conclusion: The challenge of state-building is to implement economically, politically and culturally efficient in the second step of the Islamic Revolution, the model of the Iranian architect of Islamic modeling is the development of the public and private sectors. Methodology: Text and content analysis of the most important works and opinions of the Constitution of the Islamic Republic of Iran, the document of the Iranian Islamic model of progress and the statement is the second step.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Challenge
  • state-building
  • Islamic
  • efficient
  • second step