دوره و شماره: دوره 10، شماره 4 - شماره پیاپی 39، اسفند 1400 
تعمیق معنویت در بیانیه گام دوم انقلاب

صفحه 57-71

20.1001.1.23222573.1400.10.4.3.9

مهدی محمدزاده بنی طرفی؛ سید امیر سخاوتیان؛ محمدحسین زارعی رضائی


جایگاه بیانیه گام دوم در آینده نگری جمهوری اسلامی ایران

صفحه 137-157

20.1001.1.23222573.1400.10.4.6.2

علی اکبر طارمی؛ افشین زرگر؛ حسینعلی نوذری؛ رحمت حاجی مینه