انقلابی گری به مثابۀ مثلث عدالت ، آزادی و کارآمدی؛ زنجیره های پارادکسیکال و چالشهای انقلاب اسلامی در دهۀ چهارم جمهوری اسلامی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

استادیار گروه علوم سیاسی دانشکده حقوق وعلوم سیاسی، دانشگاه فردوسی مشهد

چکیده

انقلاب اسلامی نتیجۀ انتخاب آگاهانه مردمانی از نسل اصلاحات ساختاری بود. انقلاب سازۀ سه ضلعی را برای ایران بر مبنای ظهور یک سیستم حکمرانی جدید در دهۀ هفتاد و هشتاد میلادی به ارمغان آورد. سه ضلع مثلث انقلاب اسلامی تاکید بر عدالت و آزادی به مثابۀ دال مرکزی و نرم افزار آن ، توحید به مثابۀ ابزار و کارآمدی و شایسته سالاری به عنوان پوسته و هستۀ سخت افزاری انقلاب اسلامی بودند. در دهۀ چهارم انقلاب اسلامی، این مثلث دچار چالشها و پارادکسهای ساختاری شده است. چالشهایی که بدون تصمیم سازی _ برنامه ریزی صحیح و به طور کلی بدون تحولات ساختاری - نهادی، امکان اصلاح آنها پایین است. بیانه های مکرر رهبر انقلاب از جمله مانیفست گام دوم انقلاب نیز مبتنی بر شناسایی و اصلاح این چالشهای ساختاری و نگاه به آینده ای روشن بر مبنای تحولات اساسی در زمینۀ حل چالشها و بازگشت به اضلاع مثلث مفهومی انقلاب اسلامی است. برون رفت از چالشهای گوناگون انقلاب اسلامی بدون به روز رسانی سیستم عامل و هستۀ سخت و نرم جمهوری اسلامی ممکن نیست. این نوشتارک بر مبنای یک بافت تحلیلی بر این مسئله تاکید می کند که نگاه راهبردی به انقلاب اسلامی و تداوم و گسترش ظرفیتهای استراتژیک آن بدون اصلاح ساختارهای نهادی و چالشهای گوناگون بر آمده از آنها امکان پذیر نیست. در صورت فعال شدن اضلاع مثلث مفهومی انقلاب اسلامی و رفع ایرادات نرم افزاری وسخت افزاری سیستم عامل انقلاب ، جمهوری اسلامی می تواند در آینده نمونۀ یک سیستم مدل ساز، فعال و کارآمد برای دنیا باشد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Revolutionism as a triangle of justice, freedom, and efficiency; Paradoxical Chains and Challenges of the Islamic Revolution in the Fourth Decade of the Islamic Republic

نویسنده [English]

  • Arash Beidollahkhani
Department of Political Science, Faculty of law and Political science, Ferdowsi university of Mashhad
چکیده [English]

The Islamic Revolution was the result of the conscious choice of the people from the generation of structural reforms. The revolution brought a triangular structure to Iran based on the emergence of a new system of government in the 1970s and 1980s. The three sides of the Islamic Revolution triangle were the emphasis on justice and freedom as the central signifier and its software, monotheism as the tool and efficiency, and meritocracy as the shell and core of the Islamic Revolution. In the fourth decade of the Islamic Revolution, this triangle has faced structural challenges and paradoxes. These challenges can't be reformed without decision-making, proper planning, and generally, without structural-institutional changes. The repeated statements of the Supreme Leader of the Revolution, including the manifesto of the second step of the revolution, are based on identifying and correcting these structural challenges and looking to a bright future based on fundamental changes in solving challenges and returning to the sides of the conceptual triangle of the Islamic Revolution. It is not possible to get out of the various challenges of the Islamic Revolution without updating the operating system and the hard and softcore of the Islamic Republic. This article point that continuity of the Islamic Revolution and expansion of its strategic capabilities is not possible without reforming the institutional structures and the various challenges arising from them. If the sides of the conceptual triangle of the Islamic Revolution are activated and the software and hardware defects of the Revolution operating system are eliminated, the Islamic Republic can be an example of an active and efficient system for the rest of the world.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Islamic Revolution
  • Triangle
  • Challenge
  • Justice
  • Efficiency
اسپوزیتو، جان (1396) انقلاب ایران و بازتاب جهانی آن، ترجمۀ محسن مدیر شانه چی، تهران: نشر چاپخش
-اسماعیلی، محمد مهدی و دشتکوهی، محسن (1400) مبانی معرفتی جمهوریت در اندیشۀ سیاسی امام خمینی، فصلنامۀ سیاست، دورۀ 51، شمارۀ 1، بهار، ص 1-18.
-پالیزبان، محسن (1400) سنجش موقعیت راهبردی انقلاب اسلامی و تدوین برآورد راهبردی برای رسیدن آن به موقعیت مطلوب،  فصلنامۀ سیاست، دورۀ 51، شمارۀ 1، بهار، صص :73- 88.
-حیدری، امیر هوشنگ (1399) واکاوی توسعه و امنیت در انقلاب اسلامی ایران مبتنی بر روش سناریو نویسی در آینده پژوهی، پژوهشنامه انقلاب اسلامی، دورۀ 10، شمارۀ 34، بهار، صص 145- 162
-دبیری، علی اکبر و جعفری علی اصغر (1399) شناسایی عوامل زمینه ساز و چالشهای تحق تمدن نوین اسلامی در بیانیۀ گام دوم انقلاب اسلامی، فصلنامه پژوهشنامه انقلاب اسلامی، دورۀ 10، شمارۀ 37، زمستان،
-ذوالفقاری، محمد (1392) اقتضائات اصل توحید نظری در اندیشۀ سیاسی اسلامی با تاکید بر دیدگاه کلامی و سیاسی آیت الله مصباح و آیت الله جوادی آملی، نشریۀ معرفت سیاسی، سال پنجم، شمارۀ 2، پاییز و زمستان.
-کاظمی شیخ شبانی، سید ابوالقاسم، فتحعلی، محمود (1399) تبیین ابتنای کارآمدی نظام سیاسی اسلام بر توحید در ربوبیت تشریعی و الوهیت، فصلنامۀ حکومت اسلامی، دورۀ 25، شمارۀ 2، تابستان، صص 51- 76.
-کلانتری، ابراهیم (1399) شناسایی عمده ترین چالشهای پیش روی انقلاب اسلامی و راهکارهای مقابله با آنها بر پایۀ تحلیل فرامتنی بیانیۀ گام دوم، فصلنامۀ پژوهشهای انقلاب اسلامی، سال نهم، زمستان، صص 79-50
-فراتی، عبدالوهاب (1388) تداوم یا استحالۀ انقلاب اسلامی، فصلنامۀ مطالعات انقلاب اسلامی، سال ششم، شمارۀ 18، پاییز، صص 81- 96
-موسوی شربیانی، سید جلال (1398) شاخصه های ارزیابی کارآمدی سیاسی بر مبنای نصوص اسلامی در نظام برآمده از اندیشۀ ولایت فقیه، پژوهش های راهبردی انقلاب اسلامی، سال دوم، شمارۀ 8، زمستان، صص 45- 68
 
-Bennett , Michael (2020) The choice of efficiencies and the necessity of politics, Critical Review of International Social and Political Philosophy, DOI: 10.1080/13698230.2020.1799160
-Matei ,F.C. & Bruneau ,T.(2011) Intelligence reform in new democracies: factors supporting or arresting progress, Democratization, 18:3, 602-630, DOI: 10.1080/13510347.2011.586257