الگوی سنجش و ارزیابی کارآمدی انقلاب اسلامی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری آینده پژوهی انقلاب اسلامی، دانشکده علوم انسانی، دانشگاه شاهد، تهران، ایران

2 دانشیار علوم سیاسی، دانشکده علوم انسانی دانشگاه شاهد، تهران، ایران

چکیده

جوامع برای پیشرفت همه جانبه خود در سطوح داخلی و خارجی شان، به نظامی کارآمد نیاز دارند تا بتوانند نقش رهبری و راهبری فرآیند پیشرفت و تعالی آن جامعه را برعهده گیرند. کارآمدی از مسائل حیاتی انقلاب اسلامی بوده وتحقق همه جانبه اهداف والای انقلاب اسلامی و ارتباط کارآمدی با مشروعیت، بیانگر اهمیت آن می باشد. هم چنین انقلاب اسلامی ایران یک دگرگونی وصیرورت عمیق اسلامی است،که این حرکت هدف دار وپیوسته تحول عمیق اعتقادی، اخلاقی، فرهنگی، سیاسی واجتماعی فرد وجامعه انسانی، تا رسیدن به تمدن نوین اسلامی را سبب می شود. حوزه کارآمدی، فاقد یک تئوری جامع، بومی و مورد توافق است و هر یک از دیدگاه های موجود کوشیده است بر مبنای شواهد تجربی محدود یا داده های آماری خاص، نسبتی میان واقعیت و کارآمدی برقرار سازد. لذا در این مقاله با ابتنا به نظریه فرایندی بودن انقلاب اسلامی ایران، به این پرسش اساسی پاسخ داده می شود که «الگوی شاخص های کارآمدی انقلاب اسلامی چیست؟» برای پاسخ به این پرسش از روش توصیفی تحلیلی و برای گردآوری داده ها از ابزار فیش برداری از منابع مختلف برای ارائه الگو بهره گرفته شد. این الگو با تفکیک مراحل انقلاب اسلامی؛ اهداف انقلاب اسلامی مبتنی بر نظام ارزشی خود را در کنار امکانات و موانع قرار داده و سطوح مختلف اندیشه و بینش، کارگزاران، ساختارها و رفتارها را از هم جدا نموده است تا در کنار جامع بینی در ارزیابی، همه عناصر و سطوح که می بایست مورد نظر باشد به صورت ترکیبی اشاره شود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

A model for measuring and evaluating the efficiency of the Islamic Revolution

نویسندگان [English]

 • nafise akhavan nilchi 1
 • abbas keshavarz shokri 2
1 shahed university
2 shahed university
چکیده [English]

Countries need an efficient system for their comprehensive development at the national and international levels in order to take the lead in the process of development of that society, and efficiency is related to legitimacy. Accordingly, efficiency has been one of the vital issues of the Islamic Revolution. Also, the Islamic Revolution of Iran is a purposeful and continuous movement that causes a deep change in the belief, moral, cultural, political and social of the individual and human society, until the achievement of a new Islamic civilization. The efficiency of the Islamic Revolution lacks a comprehensive, indigenous and agreed theory, and each of the existing views has tried to establish a relation between reality and efficiency based on limited empirical evidence or specific statistical data. Therefore, in this article, based on the process of the Islamic Revolution of Iran, the basic question is answered: "What is the model of efficiency indicators of the Islamic Revolution?" To answer this question, descriptive-analytical method was used and to collect data, fish-taking tools from different sources were used to provide the model. This model by separating the stages of the Islamic Revolution; The goals of the Islamic Revolution, based on its value system, have placed themselves next to possibilities and obstacles, and have separated the different levels of thought and vision, agents, structures and behaviors. All the elements and surfaces that should be mentioned should be mentioned.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Efficiency
 • efficiency indicators
 • Islamic Revolution
 • Islamic system
 • Islamic state
 1. آقابخشی،‌علی،‌افشاری،‌مینو،(1377)، فرهنگ‌علوم‌سیاسی،‌تهران:‌انتشارات‌چاپار
 2. ابوالحمد،‌عبدالحمید،‌(‌1376)، مبانی‌سیاست، ‌تهران:‌توس
 3. ‌بهرام،‌اخوان‌کاظمی، (1383)، درآمدی‌بر‌کارآمدی‌نظام‌سیاسی‌اسلام، ‌تهران: ‌دانش‌و‌اندیشه‌معاصر
 4. ‌ برینتون، کرین، (1397کالبدشکافی چهار انقلاب، ترجمه محسن ثلاثی، تهران، تمدن علمی
 5. بلاستر، آنتونی آر، (1367)، لیبرالیسم غرب ظهور وسقوط ، ترجمه ع‍ب‍اس‌ م‍خ‍ب‍ر، تهران، نشر مرکز  
 6. ‌‌ذوعلم،‌علی،‌(1385)، تجربه‌کارآمدی‌حکومت‌ولایی،‌ تهران: ‌پژوهشگاه ‌فرهنگ‌ و ‌اندیشه‌ اسلامی                                                                                                                                                                                                                                             
 7. زاهدی، شمس‌السادات، الوانی، سیدمهدی ، (1390)، فرهنگ جامع مدیریت، تهران، انتشارات دانشگاه علامه طباطبایی
 8. شهریاری،محمد، (1397)، گفتمان معاصر4، تهران، انتشارات انقلاب اسلامی
 9. صدر، سید محمدباقر‌، (1401 ق)،‌ المدرسه الاسلامیه، تهران‌، ‌: دارالکتاب الایرانی
 10. لاریجانی، ‌محمد ‌جواد، ‌(1373)، ‌ حکومت؛ ‌مباحثی ‌در ‌مشروعیت ‌و ‌کارآمدی، ‌تهران:‌ سروش
 11. ‌‌های،‌کالین،‌ (1385)، درآمدی ‌انتقادی ‌بر‌تحلیل ‌سیاسی،  ‌ترجمه‌احمد‌گل محمدی، تهران، نی
 12. دلشاد تهرانی،مصطفی، ( 1377 )، دلالت دولت، تهران،دریا


ب)مقالات:

 1. بهروزی لک، غلامرضا و قربانی، فاطمه، (1393)، فرصت ها وچالش های جهانی شدن بر هویت نسل سوم انقلاب اسلامی و راهکارهای مقابله با آن براساس روش تحلیل SWOT، سیاست اسلامی
 2. پرچمی, داود، جلالی، فاطمه، (1395)، بررسی عوامل موثر برکارآمدی سیاسی دولت ها در منطقه غرب آسیا، فصلنامه مطالعات راهبردی بسیج، سال نوزدهم، شماره 71، تابستان
 3. خسروی، علیرضا ، (1398)، بازنمایی درون گفتمانی کارآمدی جمهوری اسلامی در گام دوم انقلاب، فصلنامه مطالعات راهبردی، سال 22، شماره سوم،پاییز
 4. شفیعی، احمد،نیک بین، عبدالعزیز،(1394)، مؤلفه های کارآمدی نظام دینی در اندیشه مقام معظم رهبری، جستارهای سیاسی معاصر، بهار، دوره 6، شماره1
 5. قیصری،‌نورالله قربانی،‌مصطفی، (1394)، کارآمدی ‌نظام‌ جمهوری ‌اسلامی ‌ایران؛ ‌مدلی برای‌ سنجش‌ و‌ ارزیابی،  ‌دانش ‌سیاسی، ‌سال‌ یازدهم،‌ پاییز‌و‌زمستان،‌ شماره‌22
 6. کلانتری،‌ابراهیم،‌(1393)،کارآمدی ‌نظام‌ سیاسی ‌مبتنی ‌بر‌نظریه ‌ولایت ‌فقیه ‌و ‌ابزارهای‌آن‌، فصلنامه ‌سیاست،‌ پاییز،‌دوره‌‌44، شماره‌3
 7. محمدی، علیرضا و همکاران،(1397)، کاربست رهیافت سیستمی جامع نگر در کارآمدی نظام جمهوری اسلامی ایران، فصلنامه پژوهش های راهبردی سیاست، سال هفتم، تابستان شماره 25
 8. مرتضوی، ‌سید ‌ضیاء، ‌(1378)، کارآمدی ‌نظام ‌جمهوی ‌اسلامی ‌ایران، ‌فصلنامه‌ ‌علمی پژوهشی ‌حکومت‌ اسلامی، ‌سال ‌چهارم،‌ زمستان ‌شماره‌14
 9. موسوی،‌سید‌غلامرضا ، ‌واعظی،‌ احمد،‌ (1392)، نگرش‌سیستمی‌و‌مسئله‌کارآمدی‌نظام‌ جمهوری ‌اسلامی ‌ایران ‌با ‌تأکید ‌بر ظرفیت‌های  ‌نهاد ‌ولایت ، ‌فصلنامه ‌علوم ‌سیاسی، ‌دانشگاه‌ باقرالعلوم‌(ع)،‌زمستان،‌شماره‌ 64
 10. نادری، مهدی، پیرانی، شهره، (1398)، راهبردهای پیشرو در پسا چهل سالگی انقلاب اسلامی (تبیین بیانیه گام دوم انقلاب اسلامی)، دانش سیاسی، سال شانزدهم، شماره اول، بهار و تابستان

 

 1. Kaufmann,D and Mastruzzi A (2007), Governance Matters : Aggregate and Individual Governance Indicators 1996-2006, Washington: World Bank
 2. SWOT Analysis; Raising Capacity of Your Organization .Huamin Research Center, School of Social Work, Rutgers University China Philanthropy Research Institute, Beijing Normal University Huamin Philanthropy Brochure Series-2 September 2012