نوسازی رقابت سیاسی بر اساس مبانی و اصول رقابت سیاسی در بینش توحیدی امام خمینی(ره)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 عضو هیئت علمی دانشگاه علامه طباطبائی(ره)، تهران، ایران.

2 دانشجوی دکتری دانشگاه علامه طباطبایی(ره)، تهران، ایران

چکیده

رقابت سیاسی که به جدال و پیکار رقبای سیاسی جهت دستیابی به قدرت سیاسی گفته می شود، به جهت نقشی که در تقویت و کارآمدی و یا تزلزل و تضعیف نظام سیاسی دارد، همواره مورد بحث و بررسی صاحب نظران بوده.
هدف این پژوهش، دستیابی به پاسخ این مسئله است که «رقابت سیاسی، در اندیشه امام خمینی(ره) دارای چه ماهیت، مبانی و اصولی می باشد»، تا در پی آن، رقابت سیاسی تراز انقلاب اسلامی، ترسیم و مهندسی گردد.
روش: این تحقیق داده های خود را با استفاده از روش اسنادی-کتابخانه ای گردآوری نموده و با تمرکز بر محتوای کتب، سخنرانی ها، پیامها و دستورات و موضع گیری های سیاسی-اجتماعی امام خمینی(ره)، آنها را مورد توصیف، تبیین و تحلیل قرار داده است.
یافته ها: بر اساس اندیشه سیاسی امام خمینی، قدرت سیاسی ماهیتی رقابت پذیر دارد. یعنی هم در پیدایش و هم در ساز و کار إعمال، از اراده و مشارکت آحاد جامعه پدید می آید و در حقوق اساسی که بر اساس اندیشه امام خمینی(ره) شکل گرفته، زیر ساختهای لازم و چارچوبهای عملی برای یک رقابت سیاسی فراگیر، تعبیه گردیده است.
نتیجه: امام خمینی(ره) با نفی هرگونه استبداد از قدرت سیاسی و پذیرش نقش تعیین کننده برای مردم، رقابت سیاسی را تکلیف محور و در جهت منافع و مصالح جامعه تعریف نموده و آن را به مثابه یک عبادت فراگیر دینی و شرعی و إستباق در خیرات برای شایستگان سیاست تبیین کرده اند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Modernization of political competition based on the principles of political competition in Imam Khomeini's monotheistic vision

نویسندگان [English]

  • Ali karbalai pazoki 1
  • mohammad sajjadifar 2
1 Academic faculty member of Allameh Tabatabai University, Tehran, Iran.
2 Doctoral student of Allameh Tabatabai University, Tehran, Iran
چکیده [English]

Political competition, which is called the struggle of political rivals for political power, has always been discussed by experts because of its role in strengthening and efficiency or swaying and weakening the political system.
The purpose of this study is to obtain the answer to the question "What is the nature, principles and principles of political competition in Imam Khomeini's (as) thought", so that political competition at the level of the Islamic Revolution can be drawn and engineered.
Method: This study collected its data using the documentary-library method and focused on the content of books, lectures, messages and orders and socio-political positions of Imam Khomeini (ra), described and explained. And put analysis.
Findings: According to Imam Khomeini's political thought, political power is competitive in nature. That is, both in its origin and in its mechanism of action, it arises from the will and participation of individuals in society, and in the fundamental rights formed on the basis of Imam Khomeini's thought, the necessary infrastructures and practical frameworks for a comprehensive political competition are embedded. Has been.
Conclusion: Imam Khomeini (ra) by denying any tyranny of political power and accepting a decisive role for the people, defines political competition as task-oriented and in the interests of society, and it as a comprehensive religious and sharia worship and adaptation in Charity has been explained to the deserving of politics.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Imam Khomeini
  • political competition
  • competitive power
  • competition infrastructure
  • practical principles of competition
قرآن
امام صادق، جعفر بن محمد(علیهما السلام)،(1377). مصباح الشریعه، شرح: عبد الرزاق گیلانی، تهران: پیام حق.
ابن ابی الحدید،عبدالحمید(1404). شرح نهج البلاغه،تصحیح:محمد ابوالفضل‏ ابراهیم،قم‏:کتابخانه آیت الله مرعشی
ابن شعبه حرانى، حسن بن على‏(1363). تحف العقول‏، محقق و مصحح: علی اکبر غفارى، قم، جامعه مدرسین.
امام خامنه ای، سید علی حسینی، درس خارج، 23/07/1397، http://farsi.khamenei.ir.
امام خمینی، سید روح الله موسوی(1376). مصباح الهدایة الى الخلافة و الولایة، مقدمه و شرح، سید جلال الدین آشتیانی، تهران، مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی.
امام خمینی، سید روح الله موسوی(1377). شرح حدیث جنود عقل و جهل، تهران: موسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی.
امام خمینی، سید روح الله موسوی(1378). جهاد اکبر، تهران، مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی.
امام خمینی، سید روح الله موسوی(1378). ولایت فقیه، تهران، مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی.
امام خمینی، سید روح الله موسوی(1387). وصیت نامه، تهران، موسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی.
امام خمینی، سید روح الله موسوی(1389). صحیفه امام، تهران، موسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی.
امام خمینی، سید روح الله موسوی(1421). کتاب البیع، تهران، مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی.
امام خمینی، سید روح الله موسوی،(1380). شرح چهل حدیث، تهران، مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی.
آقا جمال خوانسارى، محمد(‏1366). شرح غرر الحکم و درر الکلم‏، مصحح: جلال الدین حسینی، تهران، دانشگاه تهران.
بشیریه، حسین (1384) آموزش دانش سیاسی، تهران، نشر نگاه معاصر.
پای، لوسین دبیلیو و دیگران (1380). بحران ها و توالی ها در توسعه سیاسی، لوسین دبلیو.پای و دیگران، ترجمه غلامرضا خواجه سروی، تهران، انتشارات پژوهشکده مطالعات راهبردی، چاپ اول.
تقوی اشتهاردی، حسین(1376). تنقیح الاصول، تقریرات درس امام خمینی، تهران: موسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی.
جوادی آملی، عبدالله(1390). ولایت فقیه، ولایت فقاهت و عدالت، قم: نشر إسراء.
خواجه سروی، غلامرضا(1382). رقابت و ثبات سیاسی، تهران، انتشارات مرکز اسناد انقلاب اسلامی.
خواجه سروی، غلامرضا(1384). چهارچوبی برای رقابت و ثبات سیاسی، تهران: مجله پژوهشی دانشگاه امام صادق علیه السلام.
زرقانی، سید هادی(1400). بررسی و تبیین راهبردهای دفاعی حضرت امام خمینی(رحمه الله علیه) در دفاع مقدس. مطالعات دفاع مقدس، 7(3)، 33-68.
سبحانی، جعفر(1381). تهذیب الاصول، تقریرات درس امام خمینی، تهران، موسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی.
شریف الرضى، محمد بن حسین‏(1414). نهج البلاغة، محقق و مصحح: صبحى الصالح، قم: دارالهجرة.
شهید مطهری، مرتضی(بی تا)، پیرامون انقلاب اسلامی، قم، انتشارات صدرا.
شیخ حر عاملى، محمد بن حسن‏(1409). وسائل الشیعة، قم، مؤسسة آل البیت علیهم السلام.
طبری امامی، محمد بن جریر(1414). المسترشد فی الإمامة، قم، انتشارات کوشانپور، چاپ اول.
عبدالله، عبدالمطلب (1395). راهنمای مطالعات انقلاب اسلامی در دانشگاه های آمریکای شمالی و اروپای غربی، تهران، رهیافت خط اول.
علامه مجلسی، ملامحمد باقر(1403). بحار الأنوار الجامعة لدرر أخبار الأئمة الأطهار علیهم السلام، جمعی از محققان، بیروت، دار إحیاء التراث العربی.
عنوانی، سید حامد؛ فخار، وحیده؛ سید موسوی، سید حسین و حسینی شاهردوی، سید مرتضی(1400). مبانی گرایشی و نقش آن در سبک زندگی سیاسی امام خمینی(ره)، پژوهش‌های انقلاب اسلامی، 10(1)، 96-115.
فاضل لنکرانی، محمد(1415). مناهج الوصول الى علم الاصول، تهران: مؤسسه تنطیم و نشر آثار امام خمینی
فولادفر،مسعود؛ صابری،اسماء(1392). چارچوب های قانونی رقابت سیاسی از منظر امام خمینی، تهران: مرکز اسناد انقلاب اسلامی
قاسمی، محمد تقی(1388). قانون اساسی جمهوری اسلامی، قم، انتشارات لامک، چاپ اول.
قانون و آئین نامه های وزارت کشور و معاونت سیاسی وزرات کشور، سایت مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی، (https://rc.majlis.ir/fa،(12/10/1398
محدث نوری، حسین(1408). مستدرک الوسائل ومستنبط المسائل‏، قم، مؤسسة آل البیت علیهم السلام‏
مرتضوی لنگرودی، محمدحسن(1376). جواهرالاصول، تقریرات درس امام خمینی، تهران: موسسه نشرآثارامام خمینی
مرندی، محمدرضا(1399). جمهوری اسلامی در اندیشه معماران انقلاب اسلامی، پژوهش‌های انقلاب اسلامی، 9(1)، 220-239.
مصباح یزدی، محمد تقی(1379). نگاهی گذرا به نظریه ولایت فقیه، قم: موسسه آموزشی پژوهشی امام خمینی.
مصباح یزدی، محمد تقی(1380). نظریه سیاسی اسلام، موسسه آموزشی پژوهشی امام خمینی، قم.
مظاهری، حسین(1378). ولایت فقیه و حکومت دینی، اصفهان، انتشارات بصائر.
موسوی خلخالی، سید مهدی(1367). حاکمیت در اسلام، تهران، انتشارات آفاق.