دوره و شماره: دوره 11، شماره 1 - شماره پیاپی 40، اردیبهشت 1401 
تربیت لقمانی در سیره امامین انقلاب اسلامی، در رهیافت قرآن کریم

صفحه 147-167

مهدی افچنگی؛ عباسعلی علی محمدی؛ ارسطو میرانی؛ سید رضا موسوی


بررسی ایده مقاومت در اندیشه امام خمینی(ره)

صفحه 215-235

بهرنگ قربانی؛ حمیدرضا حقیقت؛ سیدمحمدکاظم کاوه پیش قدم