بررسی نقش مؤلفه‌های گام دوم انقلاب اسلامی بر اجرای دومین برنامه جامع نقشه راه اصلاح نظام اداری و سیاست‌های کلی نظام اداری ابلاغی مقام معظم رهبری

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانش‌آموخته کارشناسی ارشد مدیریت دولتی، واحد شاهین‌دژ، دانشگاه آزاد اسلامی، شاهین‌دژ، ایران

2 استادیار، گروه مدیریت، واحد شاهین‌دژ، دانشگاه آزاد اسلامی، شاهین‌دژ، ایران

چکیده

هدف از این پژوهش تعیین نقش مؤلفه‌های گام دوم انقلاب اسلامی بر اجرای دومین برنامه جامع نقشه راه اصلاح نظام اداری 1399-1397 و سیاست‌های کلی نظام اداری ابلاغی مقام معظم رهبری در ادارات کل استان آذربایجان غربی بود. روش تحقیق در این پژوهش توصیفی از نوع همبستگی بود و جامعه آماری پژوهش حاضر را مدیران و معاونان ادارات کل و روسای ادارات شهرستان‌های استان آذربایجان غربی در سال 1399 را تشکیل داده‌اند بود که تعداد 274 نفر از کارکنان به روش تصادفی طبقه‌ای انتخاب شدند و پرسشنامه میان آن‌ها توزیع گردید. داده‌ها با پرسشنامه‌های محقق ساخته پیاده‌سازی گام دوم انقلاب، پرسشنامه نقشه جامع راه اصلاح نظام اداری و پرسشنامه سیاست‌های کلی نظام اداری جمع‌آوری شد و با استفاده از نرم‌افزار SPSS و آزمون‌های توصیفی و استنباطی مورد آنالیز قرار گرفت. نتایج آزمون‌های همبستگی پیرسون و رگرسیون چند متغیره نتایج نشان داد مؤلفه‌های گام دوم انقلاب اسلامی بر اجرای دومین برنامه جامع نقشه راه اصلاح نظام اداری 1399-1397 و سیاست‌های کلی نظام اداری ابلاغی مقام معظم رهبری در ادارات کل استان آذربایجان غربی مؤثر است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Investigating the role of the components of the second step of the Islamic Revolution on the implementation of the second comprehensive plan of the administrative system reform roadmap and the general policies of the administrative system announced by the Supreme Leader

نویسندگان [English]

  • Rahman Altafi Takantapeh 1
  • rasoul ranjbarian 2
1 Department of Management, Shahindezh Branch, Islamic Azad University, Shahindezh, Iran
2 Assistant Professor, Department of Management, Shahindezh Branch, Islamic Azad University, Shahindezh, Iran
چکیده [English]

The purpose of this study was to determine the role of the components of the second step of the Islamic Revolution on the implementation of the second comprehensive plan of the administrative system reform roadmap 2018-2020 and the general policies of the administrative system announced by the Supreme Leader in the departments of West Azerbaijan province. The research method in this study was descriptive-correlational and the statistical population of the present study consisted of managers and deputies of general departments and heads of departments of cities of West Azerbaijan province in 2020 that 274 employees were selected by stratified random sampling and questionnaire It was distributed among them. Data were collected by researcher-made questionnaires on the implementation of the second step of the revolution, a comprehensive roadmap for reforming the administrative system and a questionnaire on general policies of the administrative system and were analyzed using SPSS software and descriptive and inferential tests. The results of Pearson correlation and multivariate regression tests showed that the components of the second step of the Islamic Revolution are effective in implementing the second comprehensive program of the administrative system reform roadmap of 2018-2020 and the general policies of the administrative system announced by the Supreme Leader in all departments of West Azerbaijan province.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Second Step
  • Islamic Revolution
  • Comprehensive Map
  • General Policies
  • Administrative System
- عبدالملکی، حجت الله (1391). «قدرت اقتصادی؛ درآمدی بر مبانی، سیاست ها و برنامه عمل » انتشارات بسیج دانشجویی دانشگاه امام صادق (ع) و مؤسسه علمی-فرهنگی سدید.
- علیشیری، بهروز، (1397)، گام دوم انقلاب با انقلاب اجتماعی محقق می شود / نظام اداری کشور ضد توسعه است، تاریخ دسترسی به مقاله:1397.05.27.
-الوانی، مهدی (1395). تصمیم گیری و تعیین خط مشی دولت. تهران: انتشارات سمت.
- الوانی، مهدی; آذر، عادل، و دانایی فرد، حمید. (2011). روش تحقیق کیفی در مدیریت: رویکردی جامع. تهران: انتشارات اشراقی.
-اسدی، عباس و گودرزی، جواد (1399). شناسایی راهبردها و مؤلفه های مهم توسعه بیمه در بیانیه گام دوم انقلاب با تأکید بر شاخص های فرهنگی- تبلیغی، فصلنامه پژوهشی انقلاب اسلامی، انجمن علمی انقلاب اسلامی ایران، سال نهم، شماره 33، 183-163. .
- عسکری آزاد، محمود. (2013). نقشه راه اصلاح نظام اداری تهران: معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهور.
- بارانی، صمد (1397). بررسی وضعیت فرهنگ سازمانی بر اساس سیاست های کلی ابلاغی مقام معظم رهبری (مدظله) (مطالعه موردی: سازمان نظامی). مجله علوم و فنون نظامی، شماره 36 (14): 22-10.
-کوهن-چاراش، ی.، و اسپکتور، پی. ای. (2018)، "نقش عدالت در سازمان ها: یک متاآنالیز". رفتار سازمانی و فرآیندهای تصمیم گیری انسانی، 86(2)، 278-321.
- دانایی فرد، حمید. محمد خیگو. آذر، عادل، و فانی، علی. (2018). درک انتقال سیاست اصلاحات اداری در ایران: پژوهشی بر اساس استراتژی داده های بنیاد. فصلنامه مدیریت فرهنگ سازمانی، 10 (26)، 5-28.
- پایگاه اطلاع رسانی دفتر حفظ و نشر آثار حضرت آیت الله العظمی سید علی خامنه ای (مدظله العالی) - پژوهش های فرهنگی. (2019). مؤسسه انقلاب اسلامی.
- لطیفی، میثم; کمیلی فرد، مجتبی (1397). شناسایی موانع اجرای سیاست های کلی نظام اداری ابلاغی مقام معظم رهبری، دوره 21، شماره 78 - شماره مسلسل 78، 73-100.
- تفاهم نامه برنامه های اصلاح نظام اداری وزارت نیرو دوره دوم شماره 22239 مورخ 1398/02/18 سازمان اداری و استخدامی کشور.
- پسران قادر، مجید، (1396). ارائه مدل اقتضایی برای اصلاح نظام اداری، چهارمین کنفرانس بین المللی مدیریت کیفیت، تهران،
-پورعباسی، عطاله و امامی رضوی، سید حسن و خیری، زهرا و نقوی الحسینی، سلماز سادات (1398). تبیین جایگاه بیان گام دوم انقلاب در اسناد سیاستی جمهوری اسلامی ایران و الگوی اجرای مفاهیم آن در نظام آموزش عالی سلامت.
- رنجبر، احمد ابوالحسنی، دانش فرد، کرم الله، فقیه ابوالحسنی (1396). ارائه الگوی دستور کار سیاست های اصلاح نظام اداری در ایران، مجله مدیریت دولتی، دوره 9، شماره 4، 615-640.
-Liu, Y., Huang, Y., Luo, Y., Zhao, Y. (2016), "How does justice matter in achieving buyer–supplier relationship performance?" Journal of Operations Management 30, 355–367.