بررسی مقایسه‌ای ادبیات پایداری دهه اول انقلاب اسلامی با دوران پس از دفاع مقدس

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

عضو هیات علمی دانشگاه پیام نور

چکیده

چکیده
ادبیات پایداری یکی از مهم‌ترین مفاهیم ادبیات فارسی است که موضوع اصلی آن، مقاومت، ظلم‌ستیزی، جنگ، اختناق و... است. هدف مقاله توصیفی- تحلیلی حاضر بررسی مقایسه‌ای ادبیات پایداری دهه اول انقلاب اسلامی با دوران پس از دفاع مقدس است. با توجه به بررسی‌های به عمل آمده می‌توان اذعان کرد که با وجود تاریخچه، اهمیت و اثرگذاری ادبیات پایداری در ایران بازهم چالش‌هایی همچون بحران مخاطب، ضعف مبانی نظری و نظریه‌پردازی و... وجود دارد اما این چالش‌ها باعث نشده است ادبیات پایداری به فراموشی سپرده شود. در دهۀ اول انقلاب اسلامی ادبیات پایداری ابعاد ظلم‌ستیزی حکومت طاغوت و مقاومت مردم در مقابل این حکومت در بر گرفته و در دوران پس از دفاع مقدس ادبیات پایداری ابعادی همچون جنگ، شهادت، مقاومت و... مردم ایران در جنگ تحمیلی با عراق را در بر گرفته است که در عصر حاضر نیز بعد از گذشت بیش از چهل سال از پیروزی انقلاب اسلامی ایران این نوع از ادبیات ، جایگاه مناسبی را در میان مخاطبان خاص خود دارد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Study of the Comparison of Resistance Literature in First Decade of Islamic Revolution and the Era After the Holy Defense

نویسنده [English]

 • samireh hemmati
faculty member of payame noor university
چکیده [English]

Abstract
Resistance literature which it's main point is refers to resistance, injustice, the war and so on is one of the most important concept in our literature. The main purpose of this descriptive analytical article is to compare two different literature: resistance literature of first decade of Islamic revolution and Holy defense. According to different studies it can be say that despite the history, importance and resistance literature impact in Iran, but there are so many challenges such as audience crisis, weak theoretical foundation and theorizing. Despite this factor, resistance literature is not forgotten. Resistance literature during the Islamic revolution decades was include the rule of Taqut government and the people resistance against it, but in the imposed war against Iraq country, There were the murdering, resisting and war concepts. That after passing 40 years of Islamic republic of Iran victory, It has suitable field of study among it's audience.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Resistant "
 • " First decade "
 • " Holy defence
 1. آدمیت، فریدون .(1357). اندیشه‌های میرزا آقاخان کرمانی، تهران، پیام.
 2. آئینه‌وند، صادق .(1370). ادبیات مقاومت، کیهان فرهنگی، سال هشتم، شماره 79، صص 35-34.
 3. بصیری، محمدصادق .(1387). طرح و توضیح چند سؤال دربارۀ مبانی ادبیات پایداری، نامۀ پایداری (مجموعه مقالات اولین کنگره ادبیات پایداری دانشگاه کرمان)، تهران، بنیاد حفظ آثار و نشر ارزش‌های دفاع مقدس.
 4. جهانگرد، فرانک .(1395). تحلیل سیر تکوینی تعاریف ادبیات پایداری در ایران، نشریه ادبیات پایداری، سال هشتم، شماره چهاردهم، صص 77-61.
 5. چهرقانی، رضا .(1396). ادبیات پایداری در ایران بازشناسی مؤلفه‌ها، فرصت‌ها و چالش‌ها، ادبیات پارسی معاصر، سال هفتم، شماره دوم، صص 33-1.
 6. چهرقانی برچلویی، رضا .(1383). تأملی در نسبت پایداری و ادبیات، مجله شعر، سال 12، شماره 35، صص 29-25.
 7. داوودی مقدم، فریده، اشرفی، فاطمه .(1396). مولفه‌های ادبیات پایداری در شعر شاعران نمادگرای قبل از انقلاب با تأکید بر اشعار محمدرضا شفیعی کدکنی و نیما یوشیج، دومین کنگره بین‌المللی علوم انسانی، مطالعات فرهنگی، تهران، مرکز توانمندسازی مهارت‌های فرهنگی و اجتماعی جامعه.
 8. رستگارفسایی، منصور .(1380). انواع شعر فارسی، شیراز، نوید شیراز، چ دوم.
 9. سنگری، محمدرضا .(1383). ادبیات پایداری، فصلنامه شعر، شماره 39، صص 53-45.
 10. سنگری، محمدرضا .(1385). غزل، فصلنامه شعر، شماره 46، صص 10-6.
 11. سارتر، ژان‌بل .(1396). ادبیات چیست؟، ترجمه ابوالحسن نجفی و مصطفی رحیمی، تهران، نیلوفر، چ نهم.
 12. شمیسا، سیروس .(1394). انواع ادبی، تهران، میترا.
 13. صفارزاده، طاهره .(1360). بیعت با بیداری، تهران، انتشارات حوزه اندیشه و هنر اسلامی، چ دوم.
 14. ضیایی، حسام .(1396). بررسی و تحلیل شعر دهۀ اول پس از انقلاب اسلامی براساس نظریۀ پسااستعماگرایی، پژوهش‌های نقد ادبی و سبک‌شناسی، شماره 2، صص 119-98.
 15. عبدالملکیان، محمدرضا .(1368). ریشه در ابر: مجموعه شعر، تهران، برگ، چ دوم.
 16. عزیزی، احمد، 1367، کفش‎های مکاشفه، تهران، شقایق.
 17. ...........،...........،( 1375) ، نافله ناز، تهران، برگ.
 18. ...........،...........،( 1382) ، شبنم‎های شبانه،تهران، اباصالح.
 19. ...........، .........،(1378)، گزیده ادبیات معاصر،تهران:نیستان، چاپ اول.
 20. هراتی، سلمان .(1364). از آسمان سبز، تهران، انتشارات حوزه هنری سازمان تبلیغات اسلامی.