دوره و شماره: دوره 10، شماره 3 - شماره پیاپی 38، آبان 1400 
دولت مجازی در جمهوری اسلامی ایران و ارتقای مشروعیت و کارآمدی سیاسی

صفحه 35-53

20.1001.1.23222573.1400.10.3.2.6

محمد سجاد شیرودی؛ علیرضا صدرا؛ حمیدرضا ملک محمدی؛ سید رضا موسوی