تئوریزه کردن مبانی نظریۀ اقتصاد مقاومتی، به عنوان نظریۀ اقتصادی انقلاب اسلامی، بر اساس نظریۀ هم‌پایی فنّاورانه (مطالعۀ چند موردی: کرۀ جنوبی، چین و ایران)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشگاه تربیت مدرس

2 دانشگاه صنعتی امیرکبیر

چکیده

اقتصاد مقاومتی اکنون به پارادایم حاکم بر فضای سیاستگذاری ایران تبدیل شده، لیکن فقدان نظریه‌پردازی دربارۀ آن ضعفی جدی بشمار می‌رود که حاکی از غلفت اندیشمندان دانشگاهی در این زمینه است. چنین غفلتی می‌تواند پیامدهای نامطلوبی در برون‌رفت اقتصاد کشور از منبع‌محوری و حرکت به سمت اقتصاد مبتنی بر دانش داشته و سیاستگذاری علم، فناوری و نوآوری را در کشور ناکارآمد نماید. هدف پژوهش حاضر، تئوریزه کردن مبانی اقتصاد مقاومتی بر اساس نظریۀ هم‌پایی فنّاورانه است. برای این منظور از روش فرا ترکیب و شواهد تجربی در سه کشور کره جنوبی، چین و ایران استفاده شده است. یافته‌های پژوهش نشان می‌دهد که ارکان «درون‌زایی» و «برون‌گرایی» در اقتصاد مقاومتی با ارکان «تلاش‌های بومی برای توسعۀ فنّاوری» و «انتقال بین‌المللی فنّاوری» در هم‌پایی فنّاورانه متناظر است. هم‌چنین بین چهار ویژگیِ «شناسایی و به-کارگیری ظرفیت‌های علمی، فنّی و اقتصادی»، «ساماندهی نظام ملّی نوآوری»، «حمایت همه جانبه از صادرات کالاها و خدمات» و «دیپلماسی و انتقال فنّاوری» در اقتصاد مقاومتی با چهار ویژگیِ «ظرفیت جذب و توانمندی‌های فنّاورانۀ بومی»، «نظام‌های ملّی و بخشی نوآوری»، «رشد مبتنی بر صادرات» و «یادگیری و انتقال فنّاوری از منابع برون مرزی» در هم‌پایی فنّاورانه تناظر برقرار است. در مقالۀ حاضر یافته‌های مذکور بطور دقیق با موردکاوی‌های عملی و ارائۀ شواهد تجربی تأیید می‌شود. در نهایت توصیه می‌گردد در سیاستگذاری‌های مربوطه ضمن به‌کارگیریِ توأمِ «تلاش‌های بومی برای توسعۀ فنّاوری» و «انتقال بین‌المللی فنّاوری »، بر سهمِ در حال افزایشِ تلاش‌های بومی تأکید گردد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Theorizing the foundations of the theory of resistance economy, as the economic theory of the Islamic Revolution based on the theory of technological catch up (Multi-case study: South Korea, China and Iran)

نویسندگان [English]

  • esmaeel kalantari 1
  • mehdi majidpour 2
1 Tarbiat Modares University
2 Technology University of Amirkabir
چکیده [English]

At present, the resistance economy has become a dominant paradigm in Iranian politics, but the lack of theorizing about it, is a serious weakness that illustrates the neglect of academics in this regard. Such neglect can have adverse consequences in the outflow from source-based economics and moving towards a knowledge-based economics and ineffective policy making in science, technology and innovation in Iran. The aim of this research is to theorize the basics of resistance economy based on the theory of technological catch up. For this purpose, the meta-synthesis method and experimental evidence have been used in three countries of South Korea, China and Iran. Research findings show that the pillars of "endogenous" and "extraversion" in the resilience economy are consistent with the pillars of "indigenous efforts to develop technology" and "international technology transfer" in the technological catch up. There are also four characteristics of "Identifying and Using the Scientific, Technical and Economic Capacities", "Organizing the National System of Innovation," "Comprehensive Support for Export of Goods and Services," and "Diplomacy and Technology Transfer" in Resistance economy, with four characteristics of "Absorption Capacity And endogenous technological capabilities", "National and Sectoral Innovation Systems", "Export-based growth" and "Learning and technology transferring from overseas resources" are in line with technological catch up. In this study, the findings are accurately confirmed by practical case studies and the provision of empirical evidence. Finally, in policy making, in addition to "indigenous efforts to develop technology" and "international technology transfer", the emphasis is on increasing the contribution of indigenous efforts.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Resistance economy
  • Technological Catch up
  • Theorizing
  • Meta synthesis
  • Iran
ثقفی، فاطمه، محقر، علی، دسترنج، نسرین، کاشی‌ها، منیزه، (1399)، ارائه چارچوب همپایی فناورانه مبتنی بر نظریه داده بنیاد و فراترکیب، پژوهش‌های مدیریت در ایران، 24(1): 107-129.
2.    دانایی‌فرد، حسن، شکاری، حمیده، (1389)، ارتقای پارادایم تفسیری در نظریۀ سازمان: تأملّی بر رویکرد داستان‌سرایی سازمانی، مدیریت فرهنگ سازمانی، 8 (21): 33- 62.
3.    حیدری، علی، منطقی، منوچهر، نادری، فخرالدین، اسمعیلی گیوی، محمدرضا، (1398)، ارائۀ چارچوی مفهومی برای همپایی فناورانه موتورهای توربوفن تجاری در ایران با بهره‌گیری از رویکرد فراترکیب، بهبود مدیریت، 13(1): 32-62.
4.    خامنه‌ای، سید علی، (1389)، بیانات مقام معظم رهبری در دیدار جمعی از کارآفرینان سراسر کشور (16/06/1389)، دفتر حفظ و نشر آثار آیت‌الله‌العظمی خامنه‌ای.
5.    خامنه‌ای، سید علی، (1392)، سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی، دفتر حفظ و نشر آثار آیت‌الله‌العظمی خامنه‌ای.
6.    خامنه‌ای، سید علی، (1393الف)، پاسخ رهبر انقلاب به 10 پرسش دربارۀ اقتصاد مقاومتی، دفتر حفظ و نشر آثار آیت‌الله-العظمی خامنه‌ای.
7.    خامنه‌ای، سید علی، (1393ب)، بیانات مقام معظم رهبری در حرم مطهر رضوی (01/01/1393)، دفتر حفظ و نشر آثار آیت‌الله‌العظمی خامنه‌ای.
8.    شعبانی، احمد، نخلی، سید رضا، (1393)، مؤلفه‌های اقتصاد مقاومتی در ادبیات رایج و در بیان مقام معظم رهبری، آفاق امنیت، 25: 55- 88.
9.    صفدری رنجبر، مصطفی، علیزاده، پریسا، الیاسی، مهدی، (1399)، تحلیل ظرفیت قانونی ایران برای پشتیبانی از یادگیری و فرارسی فناورانه: مطالعه‌ای تطبیقی با تجارب موفق بین‌المللی، بهبود مدیریت، 14(3): 49-76.
10.    کلانتری، اسماعیل، حبیبا، سعید، (1395)، بررسی نقش سیاست حقوق مالکیت فکری در هم‌پایی فنّاورانۀ کشورهای در حال توسعه، سیاست‌گذاری عمومی، 3 (2).
11.    مجیدپور، مهدی، (1394)، پیوست آموزشی، علمی و فنّاوری در ابرپروژه‌های ملّی، کارفرما: مرکز همکاری‌های علمی- بین‌المللی وزارت علوم، تحقیقات و فنّاوری، مجری: دانشکدۀ مدیریت، علم و فنّاوری، دانشگاه صنعتی امیرکبیر.
12.    مینائی، محمدرضا، الهی، شعبان، مجیدپور، مجید، منطقی، منوچهر، (1399)، چگونه ویژگی‌های صنعت بر فرارسی فنّاورانه بنگاه دیرآمده تأثیر می‌گذارد؟ مورد کاوی یک بنگاه خودروسازی ایرانی، سیاست علم و فنّاوری، 12(3): 47-66.
13.    Abramovitz, M., (1986), Catching up, forging ahead, and falling behind, The Journal of Economic History.
14.    Bell, M. and Figuieredo, P.N., (2012), Building innovative capabilities in latecomer firms: some key issues, in Amann, E. and Cantwell, J. (Eds), Innovative Firms in Emerging Market Countries, Oxford: Oxford University Press.
15.    Bell, M., Pavitt, K., (1993), Technological accumulation and industrial growth: contrasts between developed and developing countries. Industrial and Corporate Change, 2 (2): 157–210.
16.    Cohen, W., Levinthal, D., (1990), Absorptive capacity: A new perspective on learning and innovation, Administrative science quarterly, 35 (1): 128–152.
17.    Eri, T., Bondas, T., Gross, M., Janssen, P., Green, J., (2014), A balancing act in an unknown territory: A metasynthesis of first-time mothers' experiences in early labour, Midwifery, 31 (3): 58- 67.
18.    Fagerberg, J., Godinho, M.M., (2004), Innovation and catching-up. In: Fagerberg, J., Mowery, D., Nelson, R. (Eds.), The Oxford Handbook of Innovation. Oxford University Press, Oxford: 514–544.
19.    Freeman, C., Hagedoorn, J., (1994), Catching up or falling behind: Patterns in international interfirm technology partnering, World development, 22(5): 771- 780.
20.    Guillaumont, P., (1999), On the Economic Vulnerability of low Income Countries, Mimeo, CERDI-CNRS, Unirersite d Auvergne, France.
21.    Hobday, M., (1994), Export-led technology development in the four dragons: the case of electronics. Dev. Chang., 25 (2): 331–361.
22.    Kim, L., (1998), Crisis Construction and Organizational Learning: Capability Building in Catching-up at Hyundai Motor, Organ. Sci., 9 (4): 506–521.
23.    Lee, K., (2005), Making a technological catch-up: barriers and opportunities. Asian Journal of Technological Innovation, 13 (2): 97–131.
24.    Lee, K., Lim, C., Song, W., (2005), Emerging digital technology as a window of opportunity and technological leapfrogging: catch-up in digital TV by the Korean firms, International Journal of Technology Management, 29, doi:10.1504/IJTM.2005.006004
25.    Lee, K., Kim, Y.-z., Ki, J., Shin, H., (2012), Building Technological Capabilities: Four Cases from Manufacturing Sectors in Korea, Korea Development Institute (KDI).
26.    Lin, Y., Rasiah, R., (2014), Human Capital Flows in Taiwan's Technological Catch Up in Integrated Circuit Manufacturing, Journal of Contemporary Asia, 44 (1): 64- 83.
27.    Majidpour, M., (2012), Heavy Duty Gas Turbines in Iran, India and China: Do National Energy Policies Drive the Industries?, Energy Policy, 41: 723- 732
28.    Majidpour, M., (2016), Technological catch-up in complex product systems, Journal of Engineering & Technology Management, 41(3): 92- 105. 
29.    Majidpour, M., (2017), International technology transfer and the dynamics of complementarity: A new approach, Technological Forecasting and Social Change, 122: 196- 206.
30.    Malerba, F., Nelson, R., (2011), Learning and catching up in different sectoral systems: evidence from six Industries, Industrial and Corporate Chang