مطالعه علم سنجی فصلنامه پژوهش های انقلاب اسلامی طی سال های 1400-1391

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانش آموخته علم اطلاعات

2 دکتری علم اطلاعات، دانشگاه رازی،کرمانشاه، ایران.

3 کارشناسی ارشد علم سنجی دانشگاه یزد، یزد، ایران.

4 عضو هیات علمی مرکز منطقه‌ای اطلاع‌رسانی علوم و فناوری، شیراز، ایران.

چکیده

استفاده از شاخص‌های علم‌سنجی به عنوان ابزاری برای ارزیابی و تحلیل پژوهش‌ها در موضوعات مختلف، همواره مورد توجه بوده است؛ اما در حوزه انقلاب اسلامی، با وجود اهمیت آن، پژوهشی که به ارزیابی بروندادهای علمی منتشر شده در نشریات این حوزه پرداخته باشد، یافت نشد. هدف پژوهش حاضر تحلیل و دیداری‌سازی برونداد علمی فصلنامه پژوهش-های انقلاب اسلامی از نظر شاخص‌های علم‌سنجی طی سال‌های 1391 تا 1400می‌باشد. داده‌های لازم از وبگاه نشریه استخراج و پس از یکدست‌سازی اسامی و کلیدواژگان، وضعیت نشریه با استفاده از نرم‌افزارهای علم‌سنجی تعیین و ترسیم شد. بررسی الگوهای تألیف مقالات نشان داد که الگوی سه نویسندگی یا همکاری میان سه پژوهشگر از یک یا سه سازمان با 53/48 درصد از بیشترین فراوانی برخوردار بوده است. شبکه هم نویسندگی مقالات مورد بررسی از 132 گره و 162 یال (پیوند) تشکیل شده است. بزرگترین مؤلفه هم نویسندگی 20 گره (نویسنده) دارد. در رابطه با شاخص‌های مرکزیت نتایج این پژوهش حاکی از آن است که ابراهیم کلانتری، علیرضا گلشنی و محمدرضا مجیدی در دو شاخص مرکزیت نزدیکی و بینابینی موقعیت خود را حفظ کرده‌اند. در مورد همکاری‌های بین سازمانی، بخش قابل توجهی از مقالات منتشر شده در این فصلنامه متعلق به پژوهشگران دانشگاه تهران بوده است. کلیدواژه انقلاب اسلامی با 103 بار تکرار بیشتر مورد توجه پژوهشگران بوده است. استفاده از تحلیل خوشه‌بندی سلسله مراتبی به منظور شناسایی ساختار فکری حاکم بر موضوع انقلاب اسلامی منجر به شکل‌گیری تعداد 11 خوشه موضوعی گردید. ساختار فکری ترسیم شده در این پژوهش می‌تواند دست اندرکاران نشریه پژوهش‌های انقلاب اسلامی را در بررسی مقالات و توسعه متوازن موضوعات مورد نیاز و رسیدن به اهداف نشریه یاری دهد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Scientometrics Study of the Quarterly Journal of Islamic Revolution Research during 2012 to 2021

نویسندگان [English]

 • Zahra Namvar 1
 • Vida Seifouri 2
 • Esmaeil Bigdeloo 3
 • Narjes Vara 4
1 Ph.D in Information science
2 Ph.D in Information science, Department of Information Science, Faculty of Social Science, University of Razi,
3 Scientometrics, Yazd University
4 Faculty of RICeST
چکیده [English]

The use of scientometrics indicators as a tool for evaluating and analyzing research on various topics has always been considered; However, in the Islamic revolution field, despite its importance, no research was found that evaluated the scientific outputs published in the journals of this field. The purpose of this study was to analyze and visualize the scientific output made by Quarterly Journal of Islamic Revolution Research from a scientometrics perspective during 2012 to 2021. By extracting needed data from journals website and unifying names and keywords, the journal status was determined and made visualized by applying some scientometrics software packages. Studying the essay patterns of articles showed that three authors pattern or collaboration between three researchers from one or three organizations with 48.53% had the highest frequency. The articles co-authorship network consists of 132 nodes and 162 lines. The largest co-authorship component has 20 nodes. The results indicate Ebrahim Kalantari, Alireza Golshani and Mohammad Reza Majidi have maintained their position in closeness and between centrality. Regarding inter-organizational cooperation, a significant part of the articles belonged to University of Tehran researchers. The Islamic revolution with 103 frequently has been more considered by researchers. The use of hierarchical clustering analysis to identify the intellectual structure of Islamic revolution field led to 11 subject clusters. The intellectual structure outlined in this research can help the journal of Islamic Revolution Research in reviewing articles and balanced development of required topics and achieving the journal goals.

کلیدواژه‌ها [English]

 • quarterly journal of Islamic revolution research
 • scientometrics
 • co-word
 • co-authorship
 • Islamic revolution
 1. احمدی، حمید و عصاره، فریده (1396). «مروری بر تحلیل­های هم واژگانی»، مطالعات ملی کتابداری و سازماندهی اطلاعات، 28 (1)، ص 145-125.
 2. اسکاچیل، تدا (1376). دولت­ها و انقلاب­های اجتماعی، ترجمه سید مجید روئین تن، تهران، سروش.
 3. بمانیان، محمدرضا؛ احمدی، فریال و اسدپور، علی (1392). «ارزیابی کمی و کیفی مقالات علمی پژوهشی دو فصلنامه مدیریت شهری از شماره 19-29»، نشریه مدیریت شهری، 11 (32)، 289-298.
 4. بشیری، جواد و گیلوری، عباس (1397). «هم تألیفی در نشریات علمی سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی»، پژوهشنامه علم­سنجی، 4 (2)، صص 86-73.
 5. توکلی­زاده راوری، محمد (1393). راور-ماتریس: نرم­افزار ایجاد ماتریس هم رخدادی. یزد: دانشگاه یزد.
 6. توکلی فراش، لیلا (1395). ترسیم و تحلیل نقشه علم نگاشتی بروندادهای حوزه کارآفرینی در بازه زمانی 1996 تا 2015 از طریق تحلیل هم رخدادی واژگان در پایگاه وب آو ساینس و تعیین جایگاه ایران در این حوزه. پایان نامه کارشناسی ارشد علم اطلاعات و دانش­شناسی، دانشگاه شهید چمران اهواز.
 7. حاضری، افسانه؛ مکی­زاده، فاطمه و بیک خورمیزی، فرزانه (1395). «تحلیل هم واژگانی مقالات مستخرج از پایان نامه­های کارشناسی ارشد علم اطلاعات و دانش­شناسی»، پژوهشنامه علم­سنجی، 2 (2)، صص 62-49.
 8. حسن­زاده، محمد؛ بقایی، سولماز و نوروزی چاکلی، عبدالرضا( 1387). «هم تألیفی در مقالات ایرانی مجلات ISI در طول سال­های 1989 تا 2005 و رابطه آن با میزان استناد به آن مقالات»، فصلنامه سیاست علم و فناوری، 1 (4)، صص 19-11.
 9. خاصه، علی اکبر؛ سهیلی، فرامرز (1397). «ترسیم چشم­انداز پژوهش در علم­سنجی و حوزه­های سنجشی وابسته»، پژوهشنامه پردازش و مدیریت اطلاعات، 33 (3)، صص 966-941.
 10. خاصه، علی اکبر؛ قاضی زاده، حمید، فلاح اسطلخ جانی، بنفشه و مختاری، حیدر (1399). «تحلیل علم­سنجی یک دهه فعالیت فصلنامه مطالعات ملی کتابداری و سازماندهی اطلاعات (1388-1397)»، مطالعات ملی کتابداری و سازماندهی اطلاعات، 31 (2)، صص 50-38.
 11. سهیلی، فرامرز؛ عصاره، فرید (1391). «مفاهیم مرکزیت و تراکم در شبکه­های علمی و اجتماعی»، مطالعات ملی کتابداری و سازماندهی اطلاعات، 95، صص 108-92.
 12. عرفان منش، محمد امین و بصیریان جهرمی، رضا (1392). «شبکه هم تألیفی مقالات منتشر شده در فصلنامه مطالعات ملی کتابداری و سازماندهی اطلاعات با استفاده از شاخص­های تحلیل شبکه­های اجتماعی»، مطالعات ملی کتابداری و سازماندهی اطلاعات، 24 (2)، 96-76.
 13. قاضی نوری، سروش؛ روشنی، سعید و رضایی نیک، نفیسه (1392). «5 سال با سیاست علم و فناوری: تکامل و توسعه نظری فصلنامه سیاست علم و فناوری»، فصلنامه سیاست علم و فناوری، 6(2)، صص 23-1.
 14. کلانتری، ابراهیم و موسوی، مهدی (1392). «مبانی کلامی پیدایش و استقرار نظام جمهوری اسلامی ایران»، پژوهش­های انقلاب اسلامی، 2 (5)، صص 34-7.
 15. وصفی، محمدرضا؛ محمدیان، سجاد و بامیر، موسی (1393). «تحلیل ساختار فکری و متن کاوی بروندادهای علمی حوزه علوم سیاسی، با موضوع اسلام»، فصلنامه پژوهش­های سیاسی جهان اسلام، 4 (1)، صص 140-123.
 16. محمدی، منوچهر و قربانی گلشن آباد، محمد (1392). «انقلاب اسلامی ایران از منظر استاد شهید مرتضی مطهری»، پژوهش­های انقلاب اسلامی، 2 (6)، 71-87.
 17. مروتی، مرضیه و حسام­پور، سعید (1394). «تحلیل استنادی مقالات فصلنامه علمی-پژوهشی نقد ادبی (شماره­های 1-28)»، نقد ادبی، 8 (32)، صص 170-155.
 18. میرحق جو لنگرودی، سعیده و علی نژاد چمازکتی، فاطمه (1399). «نگاشت نقشه علمی مقالات نشریه پژوهش­های ترجمه در زبان و ادبیات عربی طی سال­های 1390 تا 1398»، پژوهش­های ترجمه در زبان و ادبیات عربی، 10 (22)، صص 121-146.
 19. Abbasi, A., Hossaini, L., & Leydesdorff, L. (2002). Betweenness centrality as a driver of preferential attachment in the evolution of research collaboration network. Journal of Informetrics, 6(3), 403-412.
 20. Acedo, F. J. Barroso, C. Casanueva, C. & Galán, J. L. (2006). Co‐authorship in management and organizational studies: An empirical and network analysis. Journal of Management Studies, 43(5), 957-983.
 21. Chen, X., Wang, S., Tang, Y., & Hao, T. (2019). A bibliometric analysis of event detection in social media. Online Information Review, 43 (1), pp 29- 52.
 22. Cheng, B. (2006). "Using social network analyses to investigate potential bias in editorialpeer review in core journals of Comparative/International Education". PhD Dissertation, Brigham Young University.
 23. González-Teruel, A., González-Alcaide, G., Barrios, M., & Abad-García, M. F. (2015). Mapping recent information behavior research: An analysis of co-authorship and co-citation networks. Scientometrics, 103(2), 687-705.
 24. Henriksen, D. (2016). The rise in co-authorship in the social sciences (1980-2013). Scientometrics, 107 (2), 455-476. Doi: 10.1007/s11192-016-1849-x
 25. Janssens,F., Leta, J., Glanzel, W., Moor, B.( 2006). Towards mapping library and information science. Information Processing and Management,42(6), 1614-1642.
 26. Smith, M. K. & Lewis, M. (2017). Supporting the professional development of English language teachers: facilitative mentoring. Routledge.
 27. Verma, R. Martins, M. E. Martins, G. S. Csillag, J. M. & Pereira, S. C. F. (2012). Service's scientific community: a social network analysis (1995‐2010). Journal of Service Management, 23(3), 455-469
 28. Yanbing, S., Ruifang, Z., Chen, W., Shifan, H., Hua, L., Zhiguang, D. (2019). Bibliometric analysis of Journal of Nursing Management from 1993 to 2018. Journal of Nursing Management. Retrieved feb 12, 2022, from https://doi:10.1111/jonm.1292