دوره و شماره: دوره 11، شماره 2 - شماره پیاپی 41، مرداد 1401 
تبیین فرصت‌های حضور و مشارکت مردم در انقلاب اسلامی

صفحه 139-164

محمد مظهری؛ رضا دهقانیان؛ محمدرضا مجتهدی؛ آیت مولایی


ریشه ها و علل ایران هراسی در اتحادیه اروپا

صفحه 185-203

داود کیانی؛ مهدی جاودانی مقدم؛ محمد قلعه نویی


بررسی تأثیرات اقتصادی متقابل انقلاب اسلامی و اقتصاد سیاسی بین الملل و پیش بینی آینده

سید محمد هاشم پوریزدانپرست؛ رضا اکبریان؛ سعید زاهد زاهدانی؛ روح الله شهنازی؛ خلیل الله سردار نیا