تساهل لیبرالیستی از دیدگاه امام خمینی و هربرت مارکوزه : تفاوت در مبانی ، تشابه در نتایج

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری علوم سیاسی، گروه علوم سیاسی، واحد شیراز، دانشگاه آزاد اسلامی، شیراز، ایران

2 استادیارعلوم سیاسی، واحد شیراز،دانشگاه آزاد اسلامی،شیراز،ایران

3 استادیار فلسفه، واحد شیراز،دانشگاه آزاد اسلامی،شیراز،ایران

چکیده

مقاله حاضر به مقایسه اندیشه امام خمینی و هربرت مارکوزه در خصوص تساهل لیبرالیستی اختصاص دارد با این هدف که نشان داده شود چگونه دو متفکر با مبانی کاملا متفاوت و حتی متعارض ممکن است به نتیجه مشابهی برسند. در مقاله حاضر این پرسش به بحث گذاشته می شود که وجه اشتراک نظرامام خمینی و مارکوزه در مورد تساهل لیبرالیستی چیست و این فرضیه را به آزمون گذاشته می شود که وجه اشتراک در این است که هردو معتقدند مفهوم تساهل موجود در لیبرالیسم، ازبروز و تداوم ایدئولوژی انقلابی جلوگیری می کند. روش مقاله توصیفی تطبیقی و رویکرد مقاله فلسفی-سیاسی است و از لحاظ موضوع، جدید و فاقد سابقه مطالعاتی با این نحوه نگرش است. جنبه نوآوری مقاله در مقایسه اندیشه دو متفکر است که در ظاهرا قیاس ناپذیر به نظر می رسند. نتیجه مقاله این است که در هنگام مطالعه نظریات غیر اسلامی ٍعلاوه بر بررسی و نقد، باید به دنبال درسهائی از آن نظریه بود که در غنی سازی نظریه پردازی در گام دوم انقلاب به کار آید. به اعتقاد نگارندگان، این نوع نگرش راه درس آموزی بین نظرات اسلامی و سکولار را هموار خواهد ساخت.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Liberal Tolerance, Imam Khomeini and Herbert Marcuse Attitude; Differences in Bases, Similarities in Results

نویسندگان [English]

 • Anita abbaszadeh 1
 • HamidReza Haghighat 2
 • Mohammad Ali Akhgar 3
1 student
2 Assistant Professor of Political Science, Shiraz Branch, Islamic Azad University, Shiraz, Iran
3 Dean of Humanities Faculty
چکیده [English]

The present article compares the ideas of Imam Khomeini and Herbert Marcuse regarding liberal tolerance with the aim of showing how two thinkers with completely different and even conflicting principles may reach the same conclusion. The present article discusses the question of what Imam Khomeini and Marcuse's views on liberal tolerance have in common, and tests the hypothesis that they both believe that the concept of tolerance in liberalism prevents the emergence and continuation of revolutionary ideology. The method of the descriptive article is comparative and the approach of the article is philosophical-political, and in terms of subject matter, it is new and has no study history with this kind of attitude. The innovative aspect of the article is the comparison of the ideas of two thinkers who seem incomparable. The conclusion of the article is that when studying non-Islamic theories, in addition to reviewing and criticizing, one should look for lessons from that theory that can be used to enrich theorizing in the second step of the revolution. According to the authors, this kind of attitude will pave the way for learning between Islamic and secular views.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Imam Khomeini
 • Herbert Marcuse
 • Revolutionary Ideology
 • Liberalism
 • Tolerance
 1. احمدی روحانی ، حسین (1395)، مصاحبه با وبگاه تاریخ ایرانی . قابل دسترسی در:

http://tarikhirani.ir/fa/news/5425/ Accessed February1.2022.

 1. آربلاستر،آنتونی (1985)، ظهورو سقوط لیبرالیسم غرب،ترجمه عباس مخبر(1367)،تهران،نشرمرکز
 2. اعلامیه جهانی حقوق بشر.قابل دسترس در:

iran.un.org/fa/25935-alamyh-jhany-hqwq-bshr. Accessed February1.2022.

 1. امام خمینی،روح الله،صحیفه امام(مجموعه 22 جلدی)، پرتال امام خمینی ،قابل دسترس در:

http://www.imam-khomeini.ir/fa/page/210/?kind=279

 1. امام خمینی،روح الله، (1348)،ولایت فقیه :موسسه نشر وتنطیم آثار امام خمینی ،1373
 2. بازرگان،مهدی(1363)، انقلاب ایران در دوحرکت.تهران،ناشرمهدی بازرگان
 3. برینتون،کرین(1965)،کالبدشکافی چهارانقلاب،ترجمه محسن ثلاثی(1376)،تهران،نشرسیمرغ
 4. بشیریه،حسین(1370)،پیش درآمدی برتاریخ اندیشه تساهل سیاسی .مجله دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران، شماره26
 5. بشیریه ،حسین (1372)انقلاب و بسیج سیاسی،تهران،موسسه چاپ و انتشارات دانشگاه تهران
 6. پاین،رابرت(بی تا)،ترجمه عبدالرحمن صدریه(1369)، نشرآبی
 7. تاجیک ، محمدرضا، مسعودی، عارف،1398،نظریه مقاومت در اندیشه مشروطه خواهی جدید، پژوهش سیاست نظری ، ص195 الی 219
 8. جونز، و ت (بی تا)، خداوندان اندیشه سیاسی ، ترجمه علی رامین(1376)،جلد دوم قسمت اول،تهران ،امیرکبیر
 9. حداد عادل،غلامعلی (1400)، :سخنرانی افتتاحیه ششمین دوره طرح ملی گفتمان نخبگان علوم انسانی، قابل دسترس در:

https://www.hawzahnews.com/news/98861. Accessed February1.2022.

 1. حضرتی، حسین، قیصریان فرد، هادی، آونج، مینا(1395)، جنگ ایران و عراق در گفتمان سیاسی نهضت آزادی ایران، تهران، ژرفاپژوه،شماره 10، ص75-101
 2. راسل،برتراند(1945) ،تاریخ فلسفه غرب،ترجمه نجف دریابندری(1373)،تهران،کتاب پرواز
 3. سروش،عبدالکریم،فربه تر از ایدئولوژی،تهران، موسسه فرهنگی صراط،1376
 4. علوی مهر(1396)، حسین، دفاع و عملیات استشهادی از دیدگاه امام و دیگر فقیهان،قابل دسترس در:

http://www.imam-khomeini.ir/fa/n132118. Accessed February1. Accessed February1.2022.

 1. عنایت، حمید(1364)،بنیادفلسفه سیاسی درغرب،تهران،انتشارات دانشگاه تهران
 2. فوزی تویسرکانی (1377)، یحیی،سازمان کنفرانس اسلامی ،تهران،انتشارات مرکز اسناد انقلاب اسلامی
 3. فوزی تویسرکانی، یحیی،(1395)، مصاحبه با پرتال امام خمینی. قابل دسترس در:

http://www.imam-khomeini.ir/fa/n116213/Accessed February1.2022.

 1. کوهن،آلوین استانفورد(بی تا)،تئوری های انقلاب، ترجمه علی رضا طیب(1375)،تهران،نشرقومس
 2. گورکی ، ماکسیم(1906)،مادر،ترجمه علی اصغر سروش (1382)،تهران،انتشارات هیرمند
 3. مارکوزه، هربرت،(1964) انسان تک ساحتی ،ترجمه محسن مویدی (1350)، تهران ، امیرکبیر
 4. مارکوزه، هربرت،(1965)،تساهل سرکوبگر،مجموعه مقالات نقد تساهل محض،ترجمه ایوب کریمی (1396)،تهران،تیسا
 5. منتظری،حسین علی (1379)،خاطرات .اتحادیه ناشران ایرانی در اروپا،قابل دسترس در:  

  http://phf.4kia.ir/info/274472/i/?getppsid=42428 Accessed February1.2022

 1. موسوی جشنی، سیدصدرالدین، معین گلباغ محمد، (1394)، مطالعه تطبیقی رویکرد امام خمینی و مهاتما گاندی به عدم خشونت. قابل دسترس در:

 https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=323231. Accessed February1.2022   

 1. مویدی،محسن(1350)، مقدمه کتاب انسان تک ساحتی مارکوزه،تهران،امیرکبیر

 

 1. Barcadurmus, Firatt, Deep history of liberalism; An approach to liberalism history, Journal of Awareness, vol3, Issue: 3, July2018.
 2. Baron Ilan Zvi, Havercroft Jonathan, Kamola Isaac, Koomen Jonneke, Murphy Justin, Prichard Alex, Liberal Pacification and the Phenomenology of Violence, International Studies Quarterly, Volume 63, Issue 1, March 2019, Pages 199–212, https://doi.org/10.1093/isq/sqy060. Accessed February1.2022
 3. Farr, Arnold, "Herbert Marcuse", The Stanford Encyclopedia of Philosophy (Summer 2021 Edition), Edward N. Zalta (ed.), URL = <https://plato.stanford.edu/archives/sum2021/entries/marcuse/>. Accessed February1.2022
 4. Forst, Rainer, "Toleration", The Stanford Encyclopedia of Philosophy (fall 2017 Edition), Edward N. Zalta (ed.), URL = <https://plato.stanford.edu/archives/fall2017/entries/toleration/>. Accessed February1.2022
 5. Langlois, Claude, Tackett, Timoty, The French Revolution and Revisionism, 1990, Society history Education. Available from:Jstore.org/stable/494395
 6. Milezarski, Cyprian, The heritage of ancient sophists and modern culture, 2011. Available from:
 7. edu.pl/en/the-heritage-of-ancient-sophists-and-modern-culture.Accessed February1.2022
 8. Proclamation of the United Nations year for Tolerance and Declaration on Tolerance (1993), Available from: unesdoc,unesco.org/ark:/48223/pf0000094612. Accessed February1.2022
 9. Taylor, C.C.W. and Mi-Kyoung Lee, "The Sophists", The Stanford Encyclopedia of Philosophy (Fall 2020 Edition), Edward N. Zalta (ed.), URL = <https://plato.stanford.edu/archives/fall2020/entries/sophists/>. Accessed February1.2022