اندیشه عاشورایی امام خمیمی(ره) وتاثیرآن در شکل گیری انقلاب اسلامی ایران

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 عضو هیات علمی گروه علوم سیاسی دانشگاه شاهد، تهران، ایران .

2 دانشجوی دکترای رشته مطالعات انقلاب اسلامی دانشگاه شاهد. تهران، ایران.

چکیده

عاشورا،جوشش عشق ،ایثار و شهادت است یکی از مهم ترین ابعاد عاشورا، درس‌ها و عبرت‌های آن است.
تقویت پیوند معنوی با خاندان عصمت و طهارت ، پیدایش روحیه ظلم‌ستیزی، دوری جستن از خط انحراف،الهام گرفتن و الگو قرار دادن اسوه‌های هدایت ازدرس‌های وعبرتهای عاشورا است که در بیانات امام خمینی(ره) بیان شده است. بدن هایی که ناگهان در هیئت های چند هزار نفری و چند میلیونی به خیابان های شهرهای ایران ریختند چه کسانی بودند؟این بدن هایی که نه از خطر تانک می ترسیدند و نه از توپ و هیچ ترس از مردان مسلحی که در مقابل آن ها بودند نداشتند.چه کسی ترس معمول و معقول از درد و مرگ را از بین برده بود؟مقاله حاضر درپاسخ به این سوال اصلی است که درسها وعبرتهای عاشورا چه تاثیری برشکل دهی به آرمان ایثار،جهاد،استکبار ستیزی وشهادت طلبی،امربه معروف ونهی ازمنکر در بیانات امام خمینی(ره) داشته است؟ روش مورد استفاده دراین پژوهش توصیفی- تحلیلی محتوا در چارچوب تجزیه و تحلیل داده‌‌های اسنادی و بعضاً تاریخی، توضیحی می باشد. یافته های تحقیق که درپاسخ به سوال اصلی مطرح شده نشان می دهد که زیارت عاشورا ومداومت برخواندن آن که در زندگانی امام خمینی(ره) اهمیت فراوان داشته است واین اهمیت ومداومت، باعث الگو گیری از آن زیارت مقدس شده و ضمن توصیهای خواندن آن به شاگردان، سبب درسها وعبرتهایی چون تقویت پیوند معنوی با خاندان عصمت و طهارت، پیدایش روحیه ظلم‌ستیزی، دوری جستن از خط انحراف،الهام گرفتن،امربه معروف ونهی ازمنکرو الگو قرار دادن اسوه‌های هدایت شده واین درسها دربیانات وسخنرانی هاآن بزرگوار مکررا بیان شده است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Imam Khomeini's Ashura Thought and Its Impact on the Formation of the Islamic Revolution of Iran

نویسندگان [English]

 • mohamad rahim eivazi 1
 • hassann saeedi 2
1 shahed university
2 Scientific membership of North University
چکیده [English]

Ashura is the boiling of love, self-sacrifice and martyrdom. One of the most important dimensions of Ashura is its lessons and lessons.
Strengthening the spiritual bond with the family of infallibility and purity, the emergence of the spirit of oppression, avoiding the line of deviation, inspiration and modeling the guides of the lessons and lessons of Ashura that is expressed in the statements of Imam Khomeini. Who were the bodies that suddenly poured into the streets of Iranian cities in delegations of several thousand people and millions? Who overcame the common and reasonable fear of pain and death? Has Imam Khomeini (ra)? The method used in this descriptive-analytical research of the content in the framework of the analysis of documentary and sometimes historical data is explanatory. The findings of the research that answer the main question show that the pilgrimage of Ashura and the continuance of reciting it, which was very important in the life of Imam Khomeini, and this importance and continuity, caused the modeling of that holy pilgrimage and while advising students to read it. , The cause of lessons and lessons such as strengthening the spiritual bond with the family of infallibility and purity, the emergence of the spirit of oppression, staying away from the line of deviation, inspiration, the famous commandment and not to negate the example of guided models and these lessons have been repeatedly stated in his speeches and speeches.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Ashura pilgrimage
 • lessons
 • Imam Khomeini
 1. جعفربن‌محمد ابن‌قولویه ،(1395) ،کاملالزیارات ، تهران،موسسه فرهنگی انتشاراتی استوار
 2. خمینی، روح الله،(1389)،صحیفه امام، تهران، مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی(ره)
 3. خمینی، روح الله،(1389)،صحیفه امام(جلدهشتم)( اعتقاد قلبی در سخنگوی اسلامی)، تهران، مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی(ره)
 4. خمینی، روح الله،(1389)،صحیفه امام(جلددهم)( هراس دشمنان از اسلام )، تهران، مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی(ره)
 5. خمینی، روح الله،(1389)،صحیفه امام(جلدسیزدهم)، تهران، مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی(ره)
 6. خمینی، روح الله،(1389)،صحیفه امام(جلدپانزدهم)( اهمیت حفظ نظام جمهوری اسلامی) ، تهران، مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی(ره)
 7. خمینی، روح الله،(1389)،صحیفه امام(جلددهم)( مقایسه رژیم پهلوی با دولتهای اموی و عباسی) ، تهران، مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی(ره)
 8. خمینی، روح الله،(1389)،صحیفه امام(جلدیازدهم) (اهمیت حفظ نظام جمهوری اسلامی) ، تهران، مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی(ره)
 9. خمینی، روح الله،(1389)،صحیفه امام(جلدهفدهم)( مبهم بودن کیفیت نزول قرآن در شب قدر)، تهران، مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی(ره)
 10. دوانی،علی(1358)،نهضت روحانیون ایران،تهران،بنیادفرهنگی امام رضا(ع)
 11. سعیدی ،حسن(1395)،زینب کبری واشکهای امام زمان(عج)مشهد.هاتف
 12. سعیدی ،حسن(1394)،امام الشبیر(شرحی برزندگانی وکرامات امام حسین(ع))،مشهد.هاتف
 13. فردوسی‏پور،حجه الاسلام(1368)،درمحضر امام خمینی، تهران،روزنامه رسالت 14/4/68.
 14. لیلی ،عشقی(1395)ترجمه احمد نقیب زاده، زمانی میان زمان ها: امام، شیعه و ایران،تهران،فلات
 15. مجلسی،محمد باقر(1386)بحار الانوار،تهران،انتشارات اسلامیه
 16. محتشمی پور،علی اکبر(1386)،حکومت اسلامی وانقلاب اسلامی،تهران،سازمان تبلیغات اسلامی