تحلیل تنش میان سیاست‌های هویتی اسلام حکومتی و اسلام سازمانی (از 1357 ه.ش تا 1360ه.ش)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 عضو هیئت علمی دانشگاه جامع امام حسین (ع)، تهران، ایران

2 دانش آموخته کارشناسی ارشد دانشکده روابط بین‌الملل وزارت امور خارجه، تهران، ایران

چکیده

اگر چه وقوع انقلاب اسلامی در ایران با مشارکت افراد، سازمان‌ها، گروه‌ها و طیف‌های متنوع، شامل اندیشه‌های اسلام سیاسی، ملیگرایانه، چپگرایانه (کمونیستی-مارکسیستی) و التقاطی همراه بود اما با سرنگونی رژیم پهلوی تفاوت دیدگاه‌ها و آرمان‌های هر یک از این ابعاد هویتی فوق بیش از پیش نمایان شد. با مطالعه روند تطور سیاست هویت در ایران پس از وقوع انقلاب اسلامی در 1357، تا تثبیت دولت در جمهوری اسلامی در سال 1360، شاهد بازخوردها و برخوردهای اندیشه‌ها و سیاست‌های هویتیِ بازیگرانِ دخیل در وقوع انقلاب و به ویژه مابین هویت اسلام حکومتی که به رهبری امام خمینی بود با تفکر هویتی اسلامی-مارکسیستی سازمان مجاهدین خلق (اسلام سازمانی) هستیم که نهایتا منجر به تثبیت ایده امام خمینی در جمهوری اسلامی شد. در این نوشتار با استفاده از روش تحلیل تاریخی و با استفاده از منابع کتابخانه ای درصدد پاسخ به این پرسش برآمدیم که برخوردها و بازخوردهای سیاستهای هویتی مابین اسلام حکومتی و سازمان مجاهدین خلق از 1357 تا 1360، چگونه سبب تفوق هویت اسلام حکومتی در نظام جدید شد؟ در این راستا سازمان مجاهدین خلق از ابتدای انقلاب سعی داشت، برای کسب قدرت، خود را همسو با جریان هویتی اسلام سیاسی قلمداد کند و حتی بر آن نیز تاثیر بگذارد اما به دلایلی چون عدم پذیرش مارکسیسم از سوی مردم، رهبری قاطعانه امام خمینی (ره)، شوق توده مردم به حضرت امام، و مذهب شیعه، وقوع جنگ تحمیلی و لزوم دفاع از کشور و تفوق کارکرد فرهنگی اسلام‌گرایان بر عملکرد مسلحانه مجاهدین خلق، سازمان مذکور نتوانست سیاست هویتی خود را در جامعه ایران بقبولاند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

analyzing the tensions between political Islam's and organizational Islam's identity politics (1979- 1981)

نویسندگان [English]

  • majid behestani 1
  • morteza abbaszadeh 2
1 comprehensive university of Imam Hussein
2 M.A, faculty of Foreign Affairs
چکیده [English]

Although the occurrence of the Islamic Revolution in Iran with the participation of diverse individuals, organizations, groups and spectra included Islamic, political, nationalist, leftist (communist-Marxist) and eclectic thoughts, but with the overthrow of the Pahlavi regime, differences of opinion The ideals and the ideals of each of these dime Under the leadership of Imam Khomeini, we were of the Mujahedin-e Khalq Organization (organizational Islam), which ultimately led to the consolidation of the idea of ​​Imam Khomeini in the Islamic Republic. In this paper, using the qualitative analysis method, we sought to answer the question of how the clashes and reciprocity of the government of Islam and the MKO from 1357 to 1360 led to the supremacy of the identity of government Islam in the new system. In this regard, the Mojahedin-e Khalq Organization from the beginning of the revolution tried to consider itself consistent with the flow of the identity of political Islam in order to obtain power and even affect it, but for reasons such as the denial of Marxism by the people, the decisive leadership of Imam Khomeini ), The people's enthusiasm for Imam and the Shiite religion, the imposition of imposed war and the need to defend the country and the superiority of the Islamist culture on the armed activity of the Mujahedin-e Khalq, the organization failed to establish its identity politics in Iranian society.

کلیدواژه‌ها [English]

  • identity politics
  • political Islam
  • mujahedine khalgh organization
  • Islamic revolution. organizational Islam
Ahmadi, Hamid (2016) "Investigation of national identity and its relationship with some social and demographic variables (case study of Yasouj city)", Research Journal of Isfahan University (Humanities), number 4.
Ahmadi Rouhani, Hossein (1384), People's Mojahedin Organization, Tehran: Islamic Revolution Documentation Center.
Amirzadeh, Mohammad Reza and Behestani, Majid (2012) "Investigation of identity politics in the contemporary period of Iran", Majles and Strategy Quarterly, 21st year, number 77.
Behestani, Majid and Chitforosh, Sajjad, (2015), "Formation of the intellectual tradition of the new monarchy and its relationship with the idea of Islamic government in the contemporary history of Iran", Bi-quarterly Journal of Islamic Policy Research, 4th year, 10th issue, Autumn and Winter.
Beheshti-Saresht, Mohsen (2004) "Imam Khomeini and the People's Mojahedin Organization: A Criticism of Lotfollah Meythami's Memoirs", Matin Research Journal, No. 28.
Iranian History, (4/7/1394), "People's Mojahedin's plan to assassinate Beheshti before the revolution", conversation with the children of martyr Mohammad Hossein Beheshti, Iranian History website, access date: 12/1/1400, accessible from: http:/ /tarikhirani.ir/fa/news/5110.
Khomeini, Ruhollah Al-Mousavi (Beta) Sahifa Noor, Tehran: Publications of the Ministry of Culture and Islamic Guidance.
Khomeini, Ruhollah Al-Mousavi, (1381), Imam Khomeini's Book, Tehran: Foundation for the Preservation and Publication of Imam Khomeini's Works.
Khaje Sarvi, Gholamreza, et al., (2012), Political history of the presidential elections of the Islamic Republic of Iran, Tehran: Research Center for Cultural and Social Studies.
Janalizadeh, Haider (2006) "Civilized society from the perspective of Imam Khomeini, indicators, obstacles and solutions", National Studies Quarterly, Year 8, Number 1.
Jafarian, Rasul, (2008), religious-political currents and movements in Iran (from the effectiveness of Mohammad Reza Shah to the victory of the Islamic Revolution), Tehran: Research Institute of Islamic Culture and Thought.
Jafarian, Rasul, (7/3/1386) "People's Mojahedin Khalq Organization; From the formation of identity to ideological degeneration", Tebyan Institute website at: http://library.tebyan.net/fa/77937
A group of researchers, (2018), People's Mojahedin Organization; Pida'ei Ta Farjam (1344-1384), summary of the three-volume course, Tehran: Institute of Political Studies and Research.
Khorasani, Reza (1389) "The confrontation between the West and political Islam in the contemporary era, what it is and why", Baqir Al-Uloom University Political Science Quarterly, No. 49.
Khajesarvi, Gholamreza (2012) Political Competition and Political Stability in the Islamic Republic of Iran, Tehran: Islamic Revolution Documentation Center.
Judiciary of the Islamic Republic of Iran, (1364), Ghaeleh 14th March 1359; The rise and fall of the counter-revolution, by Abdulkarim Mousavi, Tehran: Justice of the Islamic Republic of Iran.
Darzi, Mohammadreza and Alireza Aghahosseini (2012) "Imposed war and the formation of a new spiritual identity", National Studies, No. 51.
Rastgo, Ali Akbar, (1384), People's Mojahedin in the Mirror of History, Tehran: Islamic Revolution Records Center.
Rahmati, Mehdi (2008) "Imposed War and National Identity", Nagin Iran, Specialized Quarterly of Holy Defense, Year 7, Number 28.
Ranjbar, Maqsood (2006) Civil Institutions and Identity in Iran before and after the Islamic Revolution, by Daoud Gharayag Zandi, Tehran: Irani Civilization Publication.
Saeedi, Mehdi (2006) Mojahedin Khalq Organization, Tehran: Islamic Revolution Documents Center.
Fawzi, Seyyed Yahya (2004) Iran's political and social developments after the Islamic Revolution, Tehran: Arouj Publishing.
Qalfi, Mohammad Vahid (2004) Assembly of Experts and Religious Government in Iran, Tehran: Institute for Organizing and Publishing Imam Khomeini's Works.
Kahramanpour, Rahman (1381) "Globalization and the Identity Problem in the Middle East", Foreign Policy Quarterly, Year 16, Number 2.
Kavousi, Esmail and Hossein Zadegan Zahra (2013) "Preserving Iranian-Islamic identity in the process of globalization", Strategic Studies and Public Policy Quarterly, second period, number 3.
Koshki, Mohammad Sadiq, (2008), "Armed Approaches to the Struggle Against the Shah", Zamaneh, Year 3, No. 84 and 85.
Institute of Political Studies and Research (1385) Mojahedin Khalq from Pida'i to Farjam, Tehran: Institute of Political Studies and Research.
Nasiri, Katayoun (2015) "The Role of Imam Khomeini's Leadership in the Formation and Victory of the Islamic Revolution", special issue of Tebian on the occasion of the death anniversary of Imam Khomeini (RA), number 103.
Nowrozi, Mohammad Javad (2016) "The Role of Islam in the Development and Victory of the Iranian Revolution", Marafet Quarterly, No. 21.
Hashemi Rafsanjani, Akbar (2004), Karaneh and Site of 1357 and 1358: Aqaqab and Pirazi, Under the Consideration of Mahson Hashimi, [Baha'i al -Ma'amami]
Nemati Varujeni, Yaqoub, (2013), People's Mojahedin Organization in the Imposed War, Volume 11, Number 41, Summer.