دوره و شماره: دوره 11، شماره 3 - شماره پیاپی 42، شهریور 1401 
دلائل و زمینه های سیاسی- فرقه ای تاسیس و توسعه مدارس بهایی با تاکید بر تاریخ معاصر ایران

صفحه 7-31

مهدی محمودی چراتی؛ امامعلی شعبانی؛ رمضان صیقل؛ سیدعلی اکبر عباسپور


تبیین مقایسه‌ای دو رویکرد حکمرانی متعالی اسلامی و حکمرانی خوب

صفحه 233-274

محسن عابدی‌درچه؛ بهادر زارعی؛ سیدعباس احمدی؛ زهرا پیشگاهی‌فرد