بحران سوریه و چالش های سیاسی- امنیتی رژیم صهیونیستی در مواجهه با جمهوری اسلامی ایران

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری مطالعات منطقه ای دانشگاه امام حسین، تهران، ایران

2 استاد یار روابط بین الملل دانشگاه امام صادق (ع)، تهران، ایران

چکیده

بحران سوریه، بدون شک، یکی از مهمترین نقاط عطف تحولات خاورمیانه در دو دهه اخیر و کانون تلاقی اهداف و منافع بازیگران متعدد منطقه ای و بین المللی بوده است. دراین میان، رژیم صهیونیستی اگرچه در ابتدا با این تصور که این بحران به تضعیف و یا سرنگونی نظام سیاسی سوریه و بالتبع افول محور مقاومت در منطقه منجر می شود، بر فرصت های ناشی از این بحران متمرکز شده بود اما با گذشت زمان، با افزایش جایگاه و نقش مهم محور مقاومت و بویژه ایران در مدیریت این بحران، چالش ها و تهدیدات ناشی از این بحران را موثرتر ادراک نمود. چنانچه دراین زمینه، حضور مستقیم و بی‌واسطۀ جمهوری اسلامی ایران در سوریه و در کنار مرزهای فلسطین اشغالی به یکی از اولویت های تهدید امنیت ملی رژیم صهیونیستی تبدیل شد. در این چارچوب، این مقاله به دنبال پاسخ به این سوال اصلی است که وقوع بحران سوریه وبه دنبال آن حضور جمهوری اسلامی ایران در این کشور، چه تهدیداتی را فراروی رژیم صهیونیستی قرار داده است؟ یافته‌های این پژوهش نشان می‌دهد که حضور طولانی‌مدت جمهوری اسلامی ایران در کنار مرزهای فلسطین اشغالی و بویژه گشایش جبهۀ سوم مقاومت در جولان، زمینه بسط نفوذ ژئوپلیتیکی تهران در شامات و افزایش قدرت بازدارندگی ایران در مقابل رژیم صهیونیستی را بوجود آورده و و قدرتِ عمل این رژیم را در زیر منطقۀ شامات محدود می‌سازد. علاوه بر این، حضور مداوم ایران در سوریه، نه تنها زمینه تقویت مناسبات جمهوری اسلامی ایران با جریان های میدانی مقاومت را بوجود آورده بلکه امکان تاثیرگذاری آن بر فلسطینیان آواره ساکن در شامات را فراهم نموده که این مساله می تواند رژیم صهیونیستی را با چالش‌های سیاسی- امنیتی درونی و بیرونی عدیده‌ای مواجه سازد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Syrian crisis and the political-security challenges of the Zionist regime in the face of the Islamic Republic of Iran

نویسندگان [English]

  • Amirreza Moghavemi 1
  • Mahdi Javdani Moqaddam 2
1 PhD student in Regional Studies, Imam Hossein University
2 Assistant Professor of International Relations, Imam Sadegh (AS) University
چکیده [English]

The Syrian crisis, undoubtedly, has been one of the most important milestone in the Middle East developments in the last two decades and the center of meeting the aims and interests of numerous regional and international actors. In the meantime, the Zionist regime was focused on the opportunities of this crisis, although it was initially focused on the prospect that this crisis would weaken or topple the Syrian political system and collapse the resistance axis in the region, but as time went on, it perceived challenges and threats emanating from this crisis more effectively in managing the crisis. in this context, the direct and direct presence of the islamic republic of iran in syria and along the borders of occupied Palestine became one of the priorities of the national security threat. Within this framework, the paper seeks to answer the question that the occurrence of the Syrian crisis followed by the presence of the Islamic Republic of Iran in this country, what threats are facing the Zionist regime? the results of this study show that the long - standing presence of the islamic republic of iran along with the borders of occupied Palestine and especially the opening of the third front of resistance in the Golan, created an extension of iran's geopolitical influence in levant and increasing the power of this regime under the israel area. Moreover, the continued presence of Iran in Syria does not only reinforce the ties of the Islamic Republic of Iran with the field currents of resistance, but it will allow for its effectiveness on the Palestinian refugees living in Levant, which can confront the Zionist regime in many internal and external challenges.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Syria Crisis
  • Islamic Republic of Iran
  • Israel
  • Threat balance
آجرلو، حسین (1398). «حملات رژیم صهیونیستی به سوریه؛ چرا دمشق پاسخ نمی‌دهد؟». اندیشکده تبیین.
بیژن، عارف و محمود زاده، فاطمه (۱۳۹۶). «بحران در سوریه و تأثیر آن بر امنیت ملی رژیم صهیونیستی». فصلنامه مطالعات منطقه‌ای: آمریکاشناسی-اسراییل شناسی، سال هجدهم، شماره دوم. 1-32
پرتو، امین و کریمی، مصطفی (۱۳۹۱). «تأثیر انقلاب و ناآرامی در کشورهای عربی بر امنیت اسراییل: نظرگاهی درونی». فصلنامه مطالعات راهبردی، سال پانزدهم، شماره مسلسل ۵۵. 169-181
حاجی یوسفی، امیرمحمد (1382). ایران و رژیم صهیونیستی: از همکاری تا منازعه، تهران: انتشارات دانشگاه امام صادق (ع)
شمس دولت‌آبادی، سید محمود رضا و عسگری، مهدی (1398). «تأثیر ژئوپلیتیک سوریه بر امنیت ملی جمهوری اسلامی ایران در مواجهه با رژیم صهیونیستی». فصلنامه امنیت ملی، دوره 9، شماره 33. 25-5
فریلیچ، چارلز (1398). امنیت ملی رژیم صهیونیستی. ترجمۀ مسعود منزوی. تهران، انتشارات دانشگاه و پژوهشگاه عالی دفاع ملی و تحقیقات راهبردی
قربانی، ارسلان و سیمبر، رضا (۱۳۹۳). بیداری اسلامی؛ عوامل، مسائل و چشم‌انداز، تهران، انتشارات امام صادق (ع)
مرادی، جهانبخش (1398). «بررسی علل حضور مستشاری جمهوری اسلامی ایران در سوریه». فصلنامه مطالعات بین‌المللی، دوره 16، شماره 3، شماره پیاپی 63. 1-21
نجات، سید علی (1396). بحران سوریه و بازیگران منطقه‌ای. تهران: انتشارات ابرار معاصر
هینه بوش، ریموند (1390). «سیاست خارجی سوریه». در هینه بوش، ریموند و احتشامی، انوشیروان (ویراستاران)، سیاست خارجی کشورهای خاورمیانه، ترجمه دکتر رحمن قهرمان پور و مرتضی مساح، تهران: انتشارات دانشگاه امام صادق (ع). 265-338
Ahronheim, Anna. (2019). Iran to Lease Part of Latakia Port, The Jerusalem Post, April 8.
Alam, Kamal. (2019). Kissinger’s Prophecy Fulfilled in Syria. War on the Rocks, January 23.
Al-Moussawi, Abdul Hamid Al Eed. (2017). Iran and the Syrian Crisis.  Journal of Us-China Public Administration, Vol. 14, No. 3 Doi: 10.17265/1548-6591/2017.03.002. PP: 136-144.
Buzan, Barry & Waver, Ole. (2004). Regions and Powers: The Structure of International Security. Cambridge University Press.
Dekel Udi, Valensi Carmit. (2017). The Iranian Threat In Syria: As Bad As It Seems? Institute for security Studies Insight. No. 967.
Goodarzi, Jubin. (2020). Iran and the Syrian Civil War. In Hinnebusch, Raymond and Saouli, Adham, The War Of Syria: Regional And International Dimensions Of The Syrian Usprising, London And New York. Published Rutledge. PP: 138-155.
Hadar, Maya. (2017), The War In Syria: An Israeli Perspective, Austrian National Defence Academy Vienna.
Hanauer, Larry. (2016). Israel's Interests and Options in Syria. Rand Corporation. Rand Corporation.
Hauser, Zvi (2017). The Golan in Return for Iran, Haaretz, February, 17.
Hinnebusch, Raymond. (2020). “Thinking About The International Factor In The Syrian Crisis” In Hinnebusch, Raymond And Saouli, Adham, The War Of Syria: Regional And International Dimensions Of The Syrian Usprising, London And New York. Publishd Routledge. PP: 1-16.
Inbar, Efraim. (2013). “Israel’s Interests in Syria” Besa Center Perspectives Paper, No. 205.
International Crisis Group. (2018). Israel, Hizbollah and Iran: Preventing another War in Syria. International Crisis Group, February 7.
Jervis, Robert, 2008, Cooperation under the Security Dilemma, in: Richard K. Betts, Conflict after the Cold War, Argument on Causes of Warand Peace, New York: Columbia University.
Kapusnak, Jan. (2015). Israeli Response to the Syrian Crisis and New Security Environment on the Israel-Syria Border. In Bator, Peter and Ondrejcsák Róbert (Eds).  Panorama of Global Security Environment 2014. Edition: First. Publisher: Center for European and North Atlantic Affairs. PP: 207-218.
Khatib, Dania Koleilat. (2021). Iran And ‘Exporting’ The Revolution: The Syrian Case. In Khatib, Dania Koleilat (Eds). The Syrian Crisis: Effects on the Regional and International Relations. Singapore, Springer Publisher, PP. 69-86. 
Lis, Jonathan. (2022), Bennett's Magic Formula to Fight Iran Draws Criticism from Defense Officials, Haaretz, February 2.
Phillips, Christopher. (2016). The Battle For Syria International Rivalry In The New Middle East. New Haven and London, Yale University Press.
Saban, Navvar. (2020). Factbox: Iranian Influence and Presence in Syria. Atlantic Council, November 5.
Schueftan, Dan (2015) Israel's National Security: Challenges and Assets, Israel Journal Of Foreign Affairs, 9:1, PP: 7-28.
Valensi, Carmit and Dekel, Udi and Kurz, Anat, 2018, “The Hybrid System in Syria: Implications and Recommendation for Israel” Institute for National Security Studies.
Walt, Stephan. (1987). The Origins Of Alliances, Ithaca, Cornel University Press
Walt, Stephen M., 1988, Testing Theories of Alliance Formation: The Case of Southwest Asia, International Organization, Vol. 42, No. 2.
Wastnidge, Edward. (2017). Iran and Syria: An Enduring Axis. Middle East Policy, Vol. Xxiv, No. 2. PP: 148-159.