چالش های ساختاری مطرح در بیانیه گام دوم انقلاب و راه کارها

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

استادیارگروه مدیریت دولتی دانشکده مدیریت و اقتصاد و حسابداری دانشگاه پیام نور، تهران،ایران

چکیده

نظر به اهمیت چالش های ساختاری موجود در کشور و با عنایت به تاکید مقام معظم رهبری مبنی بر تحلیل علمی گفتمان بیانیه گام دوم انقلاب توسط دانشگاه ها، تحقیق حاضر با هدف: شناسایی چالش های ساختاری مطرح در بیانیه گام دوم انقلاب و رتبه بندی آنها به لحاظ تاثیرگذاری و ارائه راه کارها انجام گرفت. جامعه آماری تحقیق اعضای هیئت علمی دانشگاه ارومیه و روش پژوهش: پیمایشی و نیز تحلیل محتواست. متن مورد تحلیل، بیانیه گام دوم و در بخش پیمایش ابزار گردآوری داده‌ها پرسشنامه محقق ساخته است که روایی و پایایی آن تایید شد. برای تجزیه و تحلیل داده‌ها ازآزمون کای دو و فریدمن استفاده شد. یافته‌های: تحقیق نشان میدهد که چالش های ساختاری مطرح در بیانیه گام دوم انقلاب، وابستگی اقتصاد به نفت، حضور غیر موجه دولت در بسیاری از فعالیت‌های اقتصادی، مغفول ماندن ظرفیت‌های داخلی، مغفول ماندن ظرفیت‌های نیروی انسانی، بودجه بندی معیوب و نامتوازن، عدم ثبات سیاست‌های اجرایی اقتصاد، عدم رعایت اولویت‌ها، اسراف در دستگاه حکومت است و تاثیر این چالش ها بر اقتصاد کشور از دیدگاه اعضای هیئت علمی دانشگاه معنادار است. نتایج: نشان می دهد که از دیدگاه جامعه آماری تحقیق، سه چالش وابستگی اقتصاد به نفت، حضور غیر موجه دولت در بسیاری از فعالیت‌های اقتصادی و بودجه‌بندی معیوب و نامتوازن تاثیرگذارترین چالش های ساختاری بر اقتصاد کشور هستند

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Structural challenges raised in the statement of the second step of the revolution and solutions

نویسنده [English]

  • Zahra Foroutani
1 . Assistant Professor, Faculty of Management, Economics and Accounting, PayameNoor University,Tehran, Iran
چکیده [English]

Given the importance of economic challenges in the country and considering the emphasis of the Supreme Leader on the scientific analysis of the discourse of the second step of the revolution by universities, the present study was performed with the aim of identify structural challenges raised in the second step of the revolution and rank them In terms of influencing and providing solutions. The statistical population of the research is the faculty members of Urmia University and the research method is survey and content analysis. The analyzed text is a statement of the second step and in the data collection tool navigation section, a researcher-made questionnaire has been developed, the validity and reliability of which have been confirmed. Data were analyzed using Chi-square and Friedman tests. Research findings show that structural challenges raised in the second step statement, the economy's dependence on oil, the government's unjustified presence in many economic activities, neglect of domestic capacity, neglect of manpower capacity, flawed and unbalanced budgeting, The instability of the executive policies of the economy, the non-observance of priorities, is extravagance in the government and the impact of all these challenges on the country's economy is significant from the perspective of university professors. Findings also show that from the perspective of the statistical population of the research, the three challenges of economic dependence on oil, unjustified presence of the government in many economic activities and faulty and unbalanced budgeting are the most influential structural challenges on the country's economy

کلیدواژه‌ها [English]

  • "Statement of the second step of the revolution"؛ "Structural challenges"؛ "Structural challenges in the second step of the revolution"؛ "Solutions to Structural challenges"
  • " Imam Khamenei"