دوره و شماره: دوره 11، شماره 4 - شماره پیاپی 43، اسفند 1401 
نقش جهاد تبیین انقلاب اسلامی در خنثی سازی استعمار مجازی

محمد سجاد شیرودی؛ مهدی چمندار؛ حسین ابراهیمی