هوش مصنوعی و پیوستارِ قدرتْ در سیاست خارجی ایران (جبرِ فیزیکی، چماق/هراس و راهبردِ بازدارنده)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استاد تمام روابط بین الملل دانشگاه علامه طباطبایی تهران

2 فوق دکترا روابط بین الملل دانشگاه علامه طباطبایی تهران

چکیده

یکی از چالش برانگیزترین مباحث سیاست خارجی ایران طی سال‌های پساانقلاب اسلامی، بالاخص طی یک دهۀ اخیر، موضوع کلان‌داده بوده است. در طول این سال‌ها کمترین نظریه‌پرداز و تئوریسینی درصدد پردازش به این چالش برآمده‌اند اما بخشی از این مهم در این نوشتار محقق شده است. این شرایط منجر به طرح این سؤال می گردد که هوش مصنوعی چگونه در چهارچوب نظری پیوستار قدرت- در این مقاله مشخصا سه مولفۀ جبر فیزیکی، چماق/هراس و راهبردِ بازدارنده- بر تصمیم‌گیری رهبران سیاسی ایران و توفیق آنان در شکل گیری یک راهبرد بین‌المللی تأثیر گذاشته است؟ فرضیه پژوهش حاضر بر این استدلال استوار است که طبق نظریۀ پیوستار قدرتِ کریستوفر هیل از میان متغیرهای 9 گانه در این پیوستارگونه، سه مولفۀ جبر فیزیکی، چماق/هراس و راهبردِ بازدارنده متمایل به قدرت سخت نقش ایفا کرده‌اند. یافته‌های پژوهش از سه مولفۀ یاد شده به عنوان مهم‌ترین عوامل در به سرانجام رسیدن اعمال قدرت سخت در زمانۀ هوش مصنوعی در سیاست خارجی ایران یاد می‌کند. بااین حال تاثیر متغیرهایِ 9 گانۀ دیگر پیوستار مزبور را در این میان نادیده نمی‌انگارد. در انجام پژوهش حاضر از روش کیفی از نوع تبیینی و منابع الکترونیکی و نوشتاری استفاده شده است.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Artificial intelligence and the continuity of power in Iran's foreign policy (physical deterrence, club/fear and deterrence strategy)

نویسندگان [English]

  • jalal dehghani 1
  • saeed chehrazad 2
1 Professor of International Relations, Allameh Tabatabai University, Tehran
2 Postdoctorate in International Relations, Allameh Tabatabai University, Tehran
چکیده [English]

One of the most challenging topics of Iran's foreign policy during the years after the Islamic revolution, especially during the last decade, has been the issue of big data. During these years, few theoreticians and theoreticians have tried to process this challenge, but part of this important has been realized in this article. These conditions lead to raising the question of how artificial intelligence in the theoretical framework of the continuum of power - in this article specifically the three components of physical deterrence, club/fear and deterrence strategy - affects the decision-making of Iran's political leaders and their success in forming a strategy. Has the international influence? The hypothesis of the current research is based on the argument that according to Christopher Hill's power continuum theory, among the nine variables in this continuum, three components of physical deterrence, club/fear and deterrent strategy tending to hard power have played a role. The findings of the research mention the three mentioned components as the most important factors in achieving the implementation of hard power in the era of artificial intelligence in Iran's foreign policy. However, it does not ignore the influence of the other 9 variables of the mentioned continuum. In the current research, a descriptive qualitative method and electronic and written sources have been used.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Artificial intelligence
  • power continuum
  • Iran's foreign policy
  • physical determinism
  • club