کاربست نرم افزاری فضای مجازی در جهاد تبیین

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری جامعه شناسی سیاسی جمهوری اسلامی ایران، دانشگاه شاهد، تهران، ایران

2 استادیار گروه علوم سیاسی و مطالعات انقلاب اسلامی، دانشگاه شاهد-تهران- ایران

چکیده

فراگیری فضای مجازی در میان آحاد مختلف جامعه، آسیب‌ها و تخطئی‌های مختلفی را در پی داشته است. بخشی از این آسیب‌ها از اهداف مورد نظر نظام استکباری در راه-اندازی جنگ نرم و بسط آن در فضای مجازی است که توانسته با نفوذتر، پراثرتر، شتابنده در بسامد بیشتر نقش ایفا کند. این مقاله با هدف تأویل مختصات فضای مجازی برای دارا بودن ظرفیت کنشیاری در اهداف انقلاب اسلامی با رویکرد اندیشه مقام معظم رهبری بوده که دو مقوله فضای مجازی و جهاد تبیین می‌توانند مکمل یکدیگر به عنوان سلاح در جنگ نرم عمل نماید. براین اساس با روش توصیفی تحلیلی که درصدد توصیف وضع موجود مسئله یا پدیده‌، ویژگی‌ها و صفات آن را مطالعه و با تشریح جزءبه جزء یک محصول، شناخت بیشتر بدون هر گونه دخالت یا استنتاج ذهنی انجام می‌پذیرد. یافته‌ها حاکی است که پرداختن به جهاد تبیین می‌تواند برای پیشگیری و از میان برداشتن زمینه-های فردی و اجتماعی آلودگی و آسیب‌های موجود از جوانب مختلف در فضای مجازی در راستای تحقق حکمرانی مجازی باشد و می‌توان از وجه نرم افزاری این فضا به عنوان یکی از ابزارهای گوناگون به‌روز در این راستا بهره‌برداری کرد. ضرورت دارد؛ از سلاح جهاد تبیین به عنوان یکی از اقدامات صیانتی با هدف پیشگیری، هشدار دادن، آگاه کردن، تقدم به حفظ صحت؛ در برابر افسارگسیختگی فضای مجازی که منافع و مصالح فردی و اجتماعی را تهدید کرده، تمتع جست و گامی به سوی سعادت و سلامت جامعه برداشت.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Cyberspace software application in "jihad of explanation"

نویسندگان [English]

  • morteza azizi 1
  • shohreh pirani 2
1 Department of Political Science, Shahed University, Tehran, Iran
2 Assistant Professor at the Department of Political Science, Shahed University, Tehran, Iran
چکیده [English]

The pervasiveness of cyberspace among different sections of society has led to various harms and errors. Part of this damage is one of the goals of the arrogant system in launching soft war and its expansion in cyberspace, which has been able to play a role in more frequency with a more influential, more effective, accelerator. This article aims to interpret the coordinates of cyberspace to have the capacity to act in the goals of the Islamic Revolution with the approach of the Supreme Leader of the Islamic Revolution that the two categories of cyberspace and jihad can complement each other as a weapon in soft warfare. Accordingly, with a descriptive-analytical method that seeks to describe the current state of the problem or phenomenon, its features and attributes are studied, and by describing a product in detail, further cognition is done without any intervention or mental inference. Findings indicate that addressing the jihad of explanation can be in order to prevent and eliminate the individual and social contexts of pollution and damage from various aspects in cyberspace in order to achieve virtual governance and can be used as a software aspect of this space as Behrooz used one of various tools in this direction. It is necessary; Explaining the weapon of jihad as one of the protective measures aimed at preventing, warning, informing; In the face of the rampant cyberspace that threatened individual and social interests, he took advantage of the search for the well-being of society.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Cyberspace
  • jihad of explanation
  • protection
  • arrogant system
  • soft war