تحلیل محتوای آثار گفتمان مارکسیستی در فرایند انقلاب اسلامی بر اساس نظریه جیمز پل جی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری علوم سیاسی دانشگاه شاهد

2 دانشیار دانشگاه شاهد

3 دانشیار علوم سیاسی شاهد

چکیده

هدف اصلی این مقاله تحلیل محتوای آثار گفتمان مارکسیستی با استفاده از روش نظریه تحلیل گفتمان جیمز پل جی است. گفتمان مارکسیستی با بهره گیری از آثار و کتاب های تاثیرگذار سعی در جذب افراد در فرایند انقلاب اسلامی بود. در این راستا مارکسیست ها از کتبی همچون کژراهه (احسان طبری)، تزی برای تحرک (مصطفی شعائیان)، تحلیل موقعیت نیروهای انقلابی در ایران (بیژن جزنی)، حزب توده و مسائل میهن انقلابی ما (نورالدین کیانوری)، ماهی سیاه کوچولو (صمد بهرنگی) الهام گرفتند. نویسنده در این مقاله در پی پاسخ به این سوال است که تحلیل محتوای آثار گفتمان مارکسیستی در فرایند انقلاب اسلامی بر اساس نظریه جیمز پل جی به چه صورت می باشد؟ روش مورد استفاده در این مقاله روش تحلیل گفتمان با استفاده از نظریه تحلیل گفتمان جیمز پل جی است. نظریه گفتمان پل جی یکی از مهمترین و کارآمد ترین نظریه ها در توصیف ساختار یک متن و دستیابی به عناصر زبانی آن و روابط میان این عناصر است. تحلیل محتوای آثار نشان می دهد مفهوم حرکت در آثار گفتمان مارکسیستی از نقش مهم و کانونی در تفکرات مارکسیست ها برخوردار است. آثار مارکسیستی در تلاش است نظم برآمده از حکومت پهلوی را به چالش کشیده و کلمه حرکت را به سمت مفهوم انقلاب سوق دهند. همچنین بررسی محتوای آثار مارکسیستی نشان می دهد که بعضی آثار تنها راه رهایی علیه انسداد وضعیت و فعالیت های سیاسی را اقدام مسلحانه می دانستند. در مقابل این گفتمان، گروهی بودند که دال مرکزی گفتمان خود را حرکت نرم و مسالمت آمیز در نظر داشتند و رسیدن به هدف از طریق حرکت مسلحانه را امری مذموم قلمداد می کردند. این گفتمان سعی داشت به روش مسالمت آمیز به اهداف خود نائل شوند. این گروه مایل به انقلابی است که از متن جامعه و مطالبه اکثریت مردم بیرون بیاید.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Analysis of the content of the works of Marxist discourse in the process of the Islamic Revolution based on the theory of James Paul J

نویسندگان [English]

  • mohammad rahimian 1
  • Abbas keshavarz shokri 2
  • ali morshedizad 3
1 phd student
2 Associate Professor Political Science Department Humanities School Shahed University
3 Associate Professor Political Science Department Humanities School Shahed University
چکیده [English]

The main purpose of this article is to analyze the Marxist discourse using influential books in the process of the Islamic Revolution. In the process of the Islamic revolution, the discourse of Marxism is divided into two sub-discourses: the eclectic Marxist and the materialistic Marxist. Each of the two discourses tried to attract the people of the Islamic Revolution by using influential works and books. In this regard, eclectic Marxists from books such as the methodology of knowledge, the way of the prophets; Human path (Mohammed Hanifnejad) and evolution (Ali Mihan Dost) were used. On the other hand, materialist Marxists from books such as Kajraheh (Ehsan Tabari), Thesis for Mobility (Mustafa Shaaian), Analysis of the Position of Revolutionary Forces in Iran (Bijan Jazni), Tudeh Party and the Issues of Our Revolutionary Homeland (Noureddin Kianuri), Little Black Fish ( Samad Behrangi) were inspired.
In this article, the author is looking for an answer to the question of how the Marxist discourse in the Islamic Revolution was reflected in influential books. The method used in this article is the method of discourse analysis using the discourse analysis theory of James Paul J.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Islamic revolution
  • Marxism
  • discourse
  • eclectic Marxist
  • materialist Marxist