پیشران های سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران از نگاه حضرت آیت الله خامنه ای در بیانیه گام دوم

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

دانشگاه علامه طباطبائی تهران ایران

چکیده

احصا 29 مورد از 31 فراز بیانیه گام دوم که به صورت مستقیم و غیر مستقیم سیاست خارجی را مد نظر قرار داده است گواه توجه ویژه مقام معظم رهبری به سیاست خارجی در این بیانیه است، در پژوهش حاضر، چهار مساله یعنی 1- تعریف ماده و معنی به عنوان دو عنصر مکمل در طراحی سیاست خارجی 2- تاکید بر مقاومت و استقلال3- تاکید بر خودباوری و قدرت درون زا به جای اتکای خارجی 4- پیوند ملت، امام و امت در سیاست خارجی را به عنوان چهار پیش رانه بیانیه گام دوم در سیاست خارجی قلمداد کرده است. از آنجا که پیش رانهای مورد نظر و اساساً کلان گفتمان خارجی انقلاب اسلامی، قرائتی انتقادی نسبت به اصول مفروض مسلط در روابط بین الملل محسوب می گردد پژوهش حاضر «تحلیل گفتمان انتقادی» را به عنوان چارچوب تحلیلی برگزیده است و با روش تحلیل محتوا با رویکردی کتابخانه ای و اسنادی به بررسی موضوع پرداخته. دعو پژوهش حاضر آن است که برای عبور از مرحله انقلاب اسلامی، نظام اسلامی و دولت اسلامی به مرحله ساخت کشور اسلامی و نهایتا تمدن نوین اسلامی ، حداقل در حوزه سیاست خارجی توجه و اهتمام به پیش رانهای فوق ضرورت دارد. دعو پژوهش حاضر آن است که با به کار گیری چهار پیشرانه‌ی ذکر شده می توان از مرحله انقلاب اسلامی، نظام اسلامی و دولت اسلامی به مرحله ساخت کشور اسلامی و نهایتا تمدن نوین اسلامی رسید.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

The foreign policy drivers of the Islamic Republic of Iran from the perspective of Ayatollah Khamenei in the second step statement

نویسنده [English]

  • allahkaram moshtaghi
Allameh Tabatabai University Tehran Iran
چکیده [English]

29 of the 31 points mentioned in the "Statement of the second step of the Islamic Revolution" have directly and indirectly addressed foreign policy.
This shows the Supreme Leader's special attention to foreign policy in this statement
This study considers four issues as the four drivers of the second step statement in foreign policy, 1- Defining matter and meaning as two complementary elements in foreign policy design 2- Emphasis on resistance and independence 3- Emphasis on endogenous self-confidence and power 4- The connection of nation, Imam and ummah in foreign policy. The analytical framework of this research is "critical discourse analysis" and has studied the subject with a content analysis method with a library and documentary approach. The present study claims that by using the four mentioned engines, it is possible to reach the stage of building an Islamic country and a new Islamic civilization from the stage of Islamic Revolution, Islamic system and Islamic state.

کلیدواژه‌ها [English]

  • foreign policy
  • Islamic-revolutionary discourse
  • resistance
  • Ayatollah Khamenei