بررسی نظریة شورا از منظر متفکران شیعه و اهل سنت با تکیه بر دیدگاه امام خمینی(ره) و رشیدرضا .

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار دانشگاه علامه طباطبائی

2 عضو هیئت علمی دانشگاه علامه طباطبائی

3 دانشجوی دکتری دانشگاه علامه طباطبائی

چکیده

شورا یکی از اصول پذیرفتهشده در بین تمامی مذاهب اسلامی است و هر مذهبی بر اساس مبانی خود تفسیر خاصی از آن دارد. این تفاسیرِ متفاوت، بیانکنندة میزان نقش شورا در مردمسالاری دینی است. این مقاله با استفاده از روش تطبیقی، در پی یافتن اشتراکات و تفاوتهای موجود بین نظریة شورا از دیدگاه متفکران شیعه و اهل سنت، با تکیه بر دیدگاههای امام خمینی(ره)و رشیدرضاست. پاسخ به این پرسش، زوایای بحث شورا در اسلام و مبنای مردمسالاری دینی را روشن‌تر میگرداند؛ چرا که هر دو متفکر طبق استنباط از کتاب و سنت و بر اساس مبانی خود بر اصل شورا تأکید دارند، و آن را بعنوان یک نظریه سیاسی در ایده خود از حکومت اسلامی لحاظ کرده اند اما در جزئیات آن با یکدیگر متفاوتاند. از دیدگاه اغلب متفکران شیعه، بهویژه امام خمینی(ره)، از آنجا که حکومت جنبه‌ای الهی دارد، شورا در مشروعیتِ الهیِ حکومتِ دینی نقشی ندارد و تنها در چگونگی شکل حکومت و ادارة آن مؤثر است و منطبق با شرع اسلام نقشی اساسی در قانونگذاری ایفا میکند؛ اما از در نظر اهل سنت، شورا هم در مشروعیت و شکل‌گیریِ حکومت نقش دارد و هم در اداره و قانونگذاری آن، زیرا حکومت از دیدگاه اغلب آنان، ازجمله رشیدرضا، صرفاً پدیده‌ای اجتماعی و بر عهدة مردم است.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

A study of the theory of the council from the perspective of Shiite and Sunni thinkers based on the views of Imam Khomeini and Rashid Reza. .

نویسندگان [English]

  • abdolmotaleb abdollah, 1
  • saldeh hasanzadeh 2
  • mahdi sheikh 3
1 teacher of atu
2 Allameh Tabataba'i University
3 atu student
چکیده [English]

Shura is one of the accepted principles among all Islamic religions and each religion has its own interpretation based on its principles. These different interpretations reflect the role of the council in religious democracy. Using a comparative method, this article seeks to find the commonalities and differences between the theory of the council from the perspective of Shiite and Sunni thinkers, relying on the views of Imam Khomeini and Rashid Reza. The answer to this question clarifies the angles of the council in Islam and the basis of religious democracy; Because both thinkers, based on inferences from the book and tradition and based on their principles, emphasize the principle of the council, and have considered it as a political theory in their idea of ​​Islamic government, but differ in details. From the point of view of most Shiite thinkers, especially Imam Khomeini, since the government has a divine aspect, the council has no role in the divine legitimacy of the religious government and only affects the form of government and its administration and in accordance with Islamic law plays an essential role in legislation. he does; But from the Sunni point of view, the council plays a role both in the legitimacy and formation of the government and in its administration and legislation, because the government, in the view of most of them, including Rashid Reza, is merely a social phenomenon and the responsibility of the people.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Religious Democracy
  • Council
  • Islamic Government
  • Imam Khomeini
  • Rashid Reza