مستندسازی و تبیین قرآنیِ مقولاتِ بیانیه گام دوم انقلاب

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 طلبه رشته تفسیر و علوم قرآن، مدرسه عالی فقه و قرآن، جامعه المصطفی العالمیه، مشهد، ایران.

2 استادیار پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی

چکیده

مقام معظم رهبری با صدور بیانیه گام دوم انقلاب، تحلیل گذشته و نقشه راه حرکت آینده انقلاب اسلامی را در چهل سال دوم به تصویر کشیده است. این نوشتار با هدف مستندسازی و تبیین قرآنیِ مقولاتِ بیانیه گام دوم انقلاب، به دنبال پاسخ به این سؤال اساسی است که بیانیه گام دوم انقلاب تا چه حد برآمده از مفاهیم و آموزه‌های قرآنی است؟ از این رو با استفاده از روش تحلیل محتوای کیفی و به شیوه متن‌محور، بیانیه گام دوم انقلاب مورد تحلیل قرار گرفته است. بعد از مراحل کدگذاری سه گانه، 20 کد گزینشی از سه شاخص چیستی، چرایی و چگونگی انقلاب اسلامی استخراج گردید و کلان ایده «تمدن نوین اسلامی» به عنوان مقوله هسته به دست آمد و در ادامه مقولات برآمده از آن، ضمن مستند‌سازی قرآنی، تبیین قرآنی شد. نتیجه این که گزاره‌های بیانیه گام دوم انقلاب، ناظر به مفاهیم و آموزه‌های قرآنی است و قرآن کریم، سنگ زیرین بنای تمدن اسلامی است.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Documenting and explaining the Qur'anic categories of the statement of the second step of the revolution

نویسندگان [English]

  • Azam Mazinany 1
  • Sayyid Mostafa Ahmadzadeh 2
1 Student of Quran and Hadith Department, Higher School of Jurisprudence and Quran, Al-Mustafa International Society, Mashhad, Iran.
2 Assistant Professor of the Institute of Islamic Sciences and Culture
چکیده [English]

By issuing a statement on the second step of the revolution, the Supreme Leader depicts the analysis of the past and the roadmap for the future of the Islamic Revolution in the second forty years. This article, with the aim of documenting and explaining the categories of the statement of the second step of the revolution, seeks to answer the fundamental question that to what extent does the statement of the second step of the revolution derive from Quranic concepts and teachings? Therefore, using the method of qualitative content analysis and text-based method, the statement of the second step of the revolution has been analyzed. After the three coding steps, 20 selective codes were extracted from the three indicators of what, why and how the Islamic Revolution, and the grand idea of ​​"modern Islamic civilization" was obtained as the core category, and then the resulting categories, while documenting the Qur'an. , Explained the Qur'an. The conclusion is that the statements of the statement of the second step of the revolution are related to the concepts and teachings of the Qur'an, and the Holy Qur'an is the cornerstone of Islamic civilization.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Statement of the second step of the revolution
  • Quranic explanation of the statement of the second step of the revolution
  • what is the revolution
  • why the revolution
  • how the revolution