آسیب شناسی اجرای سیاست های کلی نظام اداری کشور بر اساس مدل سه شاخگی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناسی ارشد، گروه مدیریت دولتی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی، تهران، ایران

2 گروه مدیریت دولتی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی، تهران، ایران

چکیده

یکی از برنامه‌های مهم اصلاح نظام اداری، سیاست‌های کلی نظام اداری جمهوری اسلامی ایران است و مهمترین گام در تحول و اثربخشی ساختار و نظام مدیریتی کشور، تشخیص و شناخت چالش ها و مشکلات است. پژوهش حاضر مبتنی بر نمونه گیری هدفمند و مصاحبه نیمه ساختار یافته با تعداد 12 نفر از اساتید و خبرگان علمی و اجرایی از طریق روش تحلیل محتوایی (تحلیل تم) و با استفاده از نرم افزارMAXQDA به دنبال آسیب‌شناسی اجرای سیاست‌های کلی نظام اداری کشور بر اساس مدل سه شاخگی (محیطی، ساختاری و محتوایی) است. یافته ها نشان می دهد در شاخه محیطی (جامعه نخبگانی، پاسخگویی، خط و مشی فکری و سیاسی، مقتضیات سازمانی، قانونگذاری، افکار عمومی)، شاخه ساختاری (تدوین سیاست های کلی، اجرای سیاست های کلی، نظارت بر اجرای سیاست های کلی) و شاخه محتوایی (شخصیت و رفتار، ادراک، زمانبندی، فرهنگ سازمانی، دانش و انگیزش) عوامل عدم تحقق و اجرای کامل سیاست های کلی نظام اداری می باشند.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Pathology of the implementation of the general policies of the country's administrative system based on the three-pronged model

نویسندگان [English]

  • Mahdi Sharifi 1
  • Vahid Araei 2
1 Master's degree, Department of Public Administration, Islamic Azad University, Central Tehran Branch, Tehran, Iran
2 Department of Public Administration, Islamic Azad University, Central Tehran Branch, Tehran, Iran
چکیده [English]

One of the important programs for reforming the administrative system is the general policies of the administrative system, and the most important step in the evolution and effectiveness of the country's structure and management system is to identify and identify challenges and problems. The current research is based on purposeful sampling and semi-structured interviews with the number of 12 people from scientific and executive experts through the method of content analysis (theme analysis) and by using the MAXQDA software, looking for the pathology of the implementation of the general policies of the administrative system based on the three-pronged model. The findings show that in the environmental branch (elite society, accountability, intellectual and political policy, organizational requirements, legislation, public opinion), the structural branch (compilation of general policies, implementation of general policies, supervision of the implementation of general policies) And the content branch (personality and behavior, perception, timing, organizational culture, knowledge and motivation) are the factors of non-realization and full implementation of the general policies of the administrative system.

کلیدواژه‌ها [English]

  • general policies
  • administrative system
  • evaluation
  • three-pronged model